...

TA - Hoe staat het met de verzekeraars?

22 mei 2020, 08:19 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Verzek­er­aars wer­den gezien als een sta­biele fac­tor in de porte­feuille. Goede resul­tat­en, sti­j­gende div­i­den­den en aandeleninkoopprogramma’s. Dit resul­teerde over het alge­meen in hogere koersen. Bin­nen de branche wer­den meerdere over­names uit­gevo­erd. Van­daag kijken we naar drie Ned­er­landse verzek­er­aars: Aegon, NN Group en ASR. Alledrie hebben dit jaar een koersver­min­der­ing van zo’n 50% te ver­w­erken gekre­gen. Maakt dit de verzek­er­aars weer koopwaardig?


Aegon

We kijken eerst naar Aegon, vanaf april 2018 lijkt de koers elk jaar een trap­trede omlaag te willen mak­en. We zien bijvoor­beeld een aan­tal zijwaartse trends waar­bij na het door­breken van de bodem­li­jn, een nieuwe zijwaartse trend ingezet wordt. Dit gebeurd een aan­tal keer achterelkaar. 


Een zijwaartse trend wordt ook wel een con­tin­u­a­tion pat­tern’ genoemd en kun­nen weer onderverdeeld wor­den in twee variaties:

  • Bull­ish: een sti­j­gende koers veran­derd in een tijdelijke zijwaartse trend waar­na het de trend aan de bovenkant van het kanaal verlaat. 
  • Bear­ish: een dal­ende koers veran­derd in een tijdelijke zijwaartse trend waar­na het de trend aan de onderkant van het kanaal verlaat.Wan­neer we inzoomen op de laag­ste 9 maan­den herken­nen we weer twee zijwaartse trends. Eind feb­ru­ari van dit jaar breekt de koers door de bodem­li­jn gevol­gd door een flinke val omlaag. Vanaf de bodem vin­dt er een kort her­s­tel plaats waar­na er weer een zijwaarts patroon ontstaat.


NN Group

Na Aegon gaan we verder met NN Group. Sinds novem­ber bevond dit aan­deel zich in een down trend. Mid­den feb­ru­ari werd het trend­kanaal aan de bovenkant gebro­ken en lag er ruimte naar de meer­maals geteste top van 40 EUR. De euforie was niet van lange duur een ook dit aan­deel werd getrof­fen door de CRASH. Na een kort her­s­tel ontstond er ook een zijwaartse trend.ASR

Dan gaan we naar de derde en laat­ste verzek­er­aar ASR. In tegen­stelling tot NN Group bevond ASR zich in een maan­den­lange up trend. Het leek erop dat de weer­stand van 40 EUR getest zou gaan wor­den. Niks bleek min­der waar, de koers raak­te in een vri­je val en knalde genade­loos door de onder­grens van het trend­kanaal. Na een heel kort her­s­tel ontstond er wederom een zijwaartse trend, dit kan toch geen toe­val zijn?Con­clusie

Het is wel heel erg toe­val­lig maar alle drie de verzek­er­aars bevin­den zich op dit moment in een zijwaartse trend. Het is lastig om een tech­nis­che analyse toe te passen bij een dergelijke beweg­ing, er doen zich namelijk weinig herken­bare patro­nen voor. In zulke sit­u­aties zijn er eigen­lijk twee mogelijkheden: 

  • Traden bin­nen de range, om te prof­iteren van de beweg­in­gen bin­nen de boven- en onderkant van dit trend­kanaal. Dit betek­end een short posi­tie aan de bovenkant van de range. Of een long posi­tie aan de onderkant van de range. De posi­ties dienen herzien te wor­den wan­neer bijvoor­beeld bij een short posi­tie de bovenkant van de range door­bro­ken wordt. Het bepalen van een strakke stop loss is essen­tieel om eventuele ver­liezen te beperken. 
  • Geen posi­tie innemen en afwacht­en tot de koers de range ver­laat aan de boven- of onderkant.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

22 mei 2020, 14:32

Bedankt voor de feedback, ik sta altijd open voor opmerkingen, vragen of verzoeken.

(0)
22 mei 2020, 11:43

Mooie en duidelijke analyses!

(2)
22 mei 2020, 10:52

Bedankt Mister Jordan.

(1)