...

TA - Lithium, grondstof van de toekomst?

17 juni 2020, 07:55 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Lithi­um wordt gewon­nen door min­er­aal­rijk pekel naar de opper­vlak­te te ver­plaat­sen. Na het lat­en ver­damp­en van het pekel en het afvo­eren van het zout hou je uitein­delijk lithi­um over. Dit goed­je wordt gebruikt voor het pro­duc­eren van oplaad­bare lithi­um li-ion bat­ter­i­jen. Deze batterijen/accu’s kun­nen veel energie opslaan en gaan lang mee. De vraag naar deze grond­stof neemt enorm toe van­wege het gebruik in de elek­trische automarkt. Van­daag bek­ijken we drie bedri­jven (Tes­la, Albe­mar­le en AMG) die afhanke­lijk zijn van lithium.


Tes­la

Een onmis­baar onderdeel voor tes­la is de lithi­um bat­ter­ij, waarin de brand­stof’ van de auto in opges­la­gen wordt. Tes­la is een per­fect voor­beeld van een volatiel aan­deel. Tussen sep­tem­ber vorig jaar en het moment van schri­jven werd een duizel­ing­wekkende groei van ruim 350% neergezet. De CRASH zette de koers 60% lager maar dit werd bin­nen twee maan­den weer goedgemaakt. 


Halver­wege april is de koers in een opgaand trend­kanaal terecht gekomen. In juni straalt het aan­deel vast­ber­aden­heid uit door drie weliswaar kleine gaps (paarse cirkels) te lat­en zien. De eerste opwaartse test ligt op de weer­stand­sli­jn rond de 1024 USD. Ondanks de opgaande trend zou ik op zulke hoge niveaus niet snel instap­pen. De verwacht­ing is eerder dat de opgaande trend aan de onderkant getest zal wor­den. De eerste ste­un­li­jn ligt op de 900 USD en de tweede op 833 USD.

Albe­mar­le

Dit bedri­jf is de groot­ste lithi­um pro­du­cent ter wereld, het delft daar­naast ook nog andere grond­stof­fen. Dat de vraag naar lithi­um sti­jgt betek­end niet dat de koers lin­ea rec­ta omhoog gaat. De grond­stof­pri­jzen kun­nen flink schom­me­len, dit betek­end dat de bedri­jf­s­re­sul­tat­en dus ook flink mee­be­we­gen. Op de week chart is goed te zien dat het aan­deel net een twee jaar durende down trend achter de kiezen heeft. 


Halver­wege mei is een sterke uptrend in gang gezet, duidelijk te zien langs de blauwe trendli­jn. De RSI reik­te met een stand van 80 ver boven de over­bought’ zone. Dit is een sig­naal dat de koers eerdaags even een stap­je terug zou moeten doen. Dit gebeurde ook mid­dels een neer­waartse GAP, gemar­keerd met de paarse cirkel. Een duidelijk richt­ing is op dit moment nog ver te zoeken. Albe­mar­le is een bedri­jf dat goed gepo­si­tion­eerd is voor de toekomst, vooral met oog op de steeds verder groeiende elek­trische automarkt. Naar mijn inziens is het aan­deel voor de lange ter­mi­jn beleg­ger koop­waardig rond de eerste ste­un­li­jn (70 USD).


Advanced Met­al­lur­gi­cal Group (AMG)

AMG is een bedri­jf dat zich spe­cialiseert in de pro­duc­tie met­al­lur­gis­che sys­te­men en pro­ducten. De groeimo­gelijkhe­den liggen onder andere bij de pro­ducten lithi­um en vana­di­um. Op de week chart is duidelijk te zien dat het aan­deel al vanaf halver­wege 2018 snel dal­ende top­pen en bodems laat zien. Deze dal­ing ver­traagd iets halver­wege 2019


We zoomen even in op de dag chart, daar zijn namelijk een aan­tal inter­es­sante gegevens te zien:

  • Bodem: De koers heeft de ogen­schi­jn­lijke bodem meer­maals getest rond de 12,40 EUR (onder­ste zwarte lijn);
  • Trendli­jn: Op dit moment beweegt de pri­js langs een opgaande trendli­jn (blauwe opgaande lijn);
  • Weer­stand: De eerste weer­stand zal rond de 20 EUR liggen, deze horde is meer­maals als ste­un en weer­stand getest (boven­ste zwarte lijn). 


De kruis­ing tussen de lijn langs de neer­gaande top­pen (dal­ende blauwe lijn) en de weer­stand (boven­ste zwarte lijn) lijkt een belan­grijk kruis­punt te vor­men. De koers zal door de 20 EUR grens heen moeten breken, daar­na zie ik aanzien­lijk opwaarts poten­tieel. Wees wel waakza­am dat dit een erg volatiel aan­deel is en gevoelig voor de lage grondstofprijzen.

Con­clusie

Van­daag hebben we drie bedri­jven bekeken welke een belan­grijke rol (kun­nen) spe­len bij het vor­men van de toekomst. Het meest ent­hou­si­ast ben ik op dit moment over Albe­mar­le en AMG. Het eerstge­noemde bedri­jf ligt er op dit moment wat beter bij maar de pri­js zal wel dichter naar de ste­un­li­jn moeten komen voor een instap­mo­ment. AMG is een stuk meer volatiel maar de koers lijkt ein­delijk de bodem te hebben gevon­den. Ik zie flink opwaarts poten­tieel indi­en de eerste weer­stand gebro­ken wordt en het dal­ende top­pen patroon omge­draaid wordt. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »