...

TA Mastercard, ASML, Philips, Ordina, AEX en Aalberts

4 augustus 2022, 15:28 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Aan de andere kant van de Grote Plas gaan we kijken hoe Mas­ter­card er tech­nisch bijligt. Hier in Ned­er­land gaan we naar vijf grafieken kijken, waar­van twee op ver­zoek van een lezer.De beurs is nog open en dat betekent dat alle grafieken van van­daag intra­day zijn. Ik begin deze col­umn met 

Philips:

Het belan­grijk­ste om te melden is dat Philips nog steeds in een pro­ces van lagere top­pen en lagere bodems zit. Ook deze beur­sweek is er weer een lagere bodem gezet.

Bin­nen het rode sti­j­gende trend­kanaal presteerde Philips het opwaarts door de oran­je lijn te breken. Deze trendli­jn is van func­tie gewis­seld. Sinds april wer­den er onder die trendli­jn lagere top­pen neergezet en deed de lijn dus dienst als weerstand.

Na de val uit het trend­kanaal zocht de koers al twee keer die oran­je lijn op, maar nu deed de lijn dienst als ste­un, zie de twee groene v’t­jes. De RSI zet een posi­tieve diver­gen­tie neer. Tech­nisch ligt de grafiek er nog steeds slecht bij, maar deze kan op de watch­list voor een mogelijke draai.

Aal­berts op ver­zoek van lez­er Dowjones:

De grafiek bek­ijk­end vanaf begin dit jaar zien we lagere top­pen en lagere bodems. Ik heb nog geen aan­wi­jz­ing dat dat pro­ces achter de rug is.

Kijken we naar de bodem van juli en wat er daar­na gebeurde dan zien we boven de groene sti­j­gende trendli­jn twee hogere bodems bij de groene pijlt­jes en twee hogere top­pen. Tot nu toe kwal­i­ficeer is dat als niet meer dan een her­s­tel bin­nen de dal­ende trend. Natu­urlijk kan het de aanzet zijn tot, maar laat Aal­berts zich dan maar bewi­jzen. De eerste horde zou de uit­name van de oran­je lijn zijn.

Of we dit jaar nog 50 euro gaan zien? Wel, zo werk ik niet…

AEX:

De vraag is of onze index de steile sti­jging boven de oran­je lijn vol weet te houden. Als ik de vraag mag beant­wo­or­den dan denk ik van niet. Dat is op zich niet erg, want ik acht een terug­val naar de groene ste­un­li­jn het meest waarschi­jn­lijke. Even testen en dan weer omhoog. Dat is nu mijn scenario.

Ordi­na:

Geen idee of Ordi­na onder de rode weer­stand gaat sluiten, intra­day staat de koers er i.i.g. onder. 

De cijfer­t­jes vie­len in eerste instantie niet in zulke goede aarde, want de koers:

1. viel uit het sti­j­gende trend­kanaal
2. met een enorme rode can­dle en
3. zak­te ook nog eens door de rode steunlijn.

En dat alles op slechts één beurs­dag. Mocht u Ordi­na in porte­feuille hebben (nog steeds), kijk dan eens waar uw stop komt…

Mas­ter­card:

Onder de rode dal­ende trendli­jn komen verkop­ers steeds eerder in de markt, lagere top­pen dus.

Bij de oran­je pijl zien we een bodem, ongeveer op het­zelfde niveau als de bodems van november/​decem­ber 2021 en die van maart 2022. Daar­na zien we een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen die de koers de afgelopen twee beur­sweken al twee keer tot die rode lijn bracht. 

Het is goed Mas­ter­card in de gat­en te houden. Waarschi­jn­lijk gaat het (even) naar bene­den, maar bij al een kleine sti­jging breekt de chart uit.

ASML op ver­zoek van lez­er Dowjones:

Ja klopt geachte lez­er Dowjones, ASML heeft een uit­braak neergezet. Wat heet, sinds de bodem van juli tel ik zon­der enige moeite te doen al vijf uit­brak­en op deze daggrafiek!

De meest recente uit­braak was die opwaarts door de boven­ste oran­je weer­stand­sli­jn. De vraag is nu echter of ASML deze raket­sti­jging vol gaat houden, zie wat er is gebeurd boven de meest steile van de twee groene sti­j­gende trendli­j­nen. ASML zou direct door kun­nen stoten naar de rode weer­stand­sli­jn of, en dat acht ik op moment van schri­jven iets waarschi­jn­lijk­er, terug kun­nen zakken naar de oran­je lijn om die eens even aan een test te onder­w­er­pen. Dat laat­ste zou als een mogelijkheid voor spi­j­top­tan­ten, die de sti­jging hebben gemist, kun­nen wor­den gezien om alsnog posi­tie is te nemen. Als iemand daar wil kopen, vergeet dan de stop loss niet. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

6 augustus 2022, 11:28

Gaat Arcelor nu wel of niet door de 24 ? Bedankt voor analyse. Misschien ook eens op weekbasis ?

(0)
4 augustus 2022, 17:24

Adidas ziet er goed uit, ook week en maand start?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.