...

TA McDonald's, Accelleron, Bent Oil, Arytza, Ebusco en Nasdaq 100

31 maart 2024, 20:12 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Zoals beloofd het restant van de eerdere ver­zoeken. Er zijn er enkele bijgekomen en dat betekent dat alleen McDon­ald’s uit eigen kok­er komt.


Accelleron op ver­zoek van RuudQ3:

U heeft er al zo lang op moeten wacht­en, dus ik begin met uw twee resterende verzoeken.

Ja, dit is natu­urlijk een hele mooie grafiek. We hebben het sti­j­gende trend­kanaal. En miss­chien valt het niet direct op, maar rechts heb ik een klein­er sti­j­gend trend­kanaal getek­end. De laat­ste twee beurs­da­gen is de koers zelfs boven de trend­kanalen ges­loten, zie de oran­je pijl.

Wil ik dan toch muggen­ziften, dan wijs ik op de RSI in over­bought gebied. Ik zou zek­er long bli­jven zit­ten. Daar je het nooit weet op de beurs met een strakke of min­der strakke prof­it stop.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JUNI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… Er lopen sinds afgelopen don­derdag weer wat posi­ties, die kunt u nog opne­men door lid te worden …

Arytza op ver­zoek van RuudQ3:

Wat mij betre­ft is er niet zo veel aan de hand op deze grafiek en kunt u long bli­jven zit­ten. Dat ver­haal wordt anders als de koers aan de onderz­i­jde uit het rode blok­je breekt. Dat deed de koers al twee keer eerder, afgelopen don­derdag zelfs nog. Dat was echter intra­day, de slotko­ers lag weer (nipt) bin­nen het rode blokje. 

Als de RSI voor­loopt op de koers dan moeten we reken­ing houden met een neer­waartse uitbraak.…

Brent Crude Oil op ver­zoek van Hein­jan:

Ook u heeft lang moeten wacht­en, de vol­gende twee analy­ses zijn voor u. En natu­urlijk voor iedereen die ook geïn­ter­esseerd is!

Op deze grafiek zien we hoe een dal­end trend­kanaal naad­loos over­gaat in een sti­j­gend trend­kanaal. Ook op basis van deze grafiek is een long posi­tie gerechtvaardigd:

- Brent Crude Oil bevin­dt zich bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal
- het slot van don­derdag ligt een mil­lime­ter boven het recente topje.

Bli­jf long zit­ten i.c.m. een stop. 

Nas­daq 100 op ver­zoek van Hein­jan:

Dit is indruk­wekkend het­geen de Nas­daq 100 laat zien. Al vanaf eind okto­ber 2023 is de index met een reeks hogere koersen bezig. Natu­urlijk met pieken en dalen, zoals het betaamt.

Er zijn twee zak­en waar ik op wil wijzen. De eerste is dat het de index niet echt lukt opwaarts door de rode weer­stand­sli­jn te komen. De tweede, en die vind ik belan­grijk­er, is de enorme negatieve diver­gen­tie bij de RSI

Yes, de grafiek is lei­dend en die is mooi. Maar ik vraag iedereen die long zit super, SUPERalert te zijn.

Ebus­co op ver­zoek van aboot:

Zo op het eerste gezicht lijkt Ebus­co er tech­nisch niet best bij te liggen. Een tweede blik op de grafiek doet de vraag rijzen of de koers niet aan het draaien is.

Kijk­end naar de groene dal­ende trendli­jn dan zien we dat de koers daar opwaarts is door gebro­ken. Ook de test van die lijn lijkt achter de rug en ges­laagd. Ik heb ook het oran­je sti­j­gende trendli­jn­t­je getek­end. Die is exper­i­menteel en we kun­nen gaan kijken wat daar in de nabi­je toekomst mee gebeurt. Het is nu zaak opwaarts door de rode weer­stand te breken. Of dat gaat lukken…

McDon­ald’s:

De tech­nis­che con­di­tie van het aan­deel McDon­ald’s lijkt aan het afzwakken. We zien:

- enkele lagere top­jes
- een lange rode can­dle die
- door de oran­je ste­un­li­jn zakte.

Een val uit het rode blok­je zal hoogst­waarschi­jn­lijk de voor­bode van nog lagere koersen zijn. Of het zover komt is maar de vraag. Wellicht dat er een dubbele bodem in de maak is. De RSI doet i.i.g. zijn best met een lichte vorm van posi­tieve diver­gen­tie. Alert zijn is key. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.