...

TA McDonald's, Adyen, AEX, Signify, Aegon en ASML

23 februari 2023, 11:22 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

We gaan weer langs zes grafieken wan­de­len. Zo bek­ijken we o.a. Adyen en McDon­ald’s. Ik schi­et direct uit de startblokken.McDon­ald’s:

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

We begin­nen met een chart van een aan­deel aan de andere kant van de grote plas. Voor de meeste lez­ers althans, voor mij is het aan dezelfde kant. Na een indruk­wekkende sti­jging die met name in de maan­den okto­ber en novem­ber plaatsvond gaat het niet meer zo hard omhoog met McDon­ald’s. Beter, sinds­di­en gaat het met licht lagere top­jes en licht lagere bodem­p­jes omlaag.

Die hier­boven beschreven beweg­ing heb ik bin­nen het dal­ende trend­kanaal gevan­gen. Hele­maal rechts op de grafiek heb ik een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. Vanaf nu gaat het inter­es­sant wor­den welke van de twee trend­kanalen sterk­er zal blijken. Als ik geld zou moeten inzetten, wat niet het geval is, dan zou ik nu kiezen voor het dal­ende trendkanaal.

McDon­ald’s was met de slotko­ers van woens­dag. Alle vol­gende grafieken zijn intraday.

Aegon:

Na een hogere top in de grafiek in com­bi­natie met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI is de finan­cial gaan inlev­eren. De dal­ing reik­te gis­teren zo ver dat er zelfs een slot tot stand kwam onder de blauwe ste­un­li­jn. Dit moeten we even in de gat­en houden. Er is geen reden tot paniek en diege­nen die kort op de bal spe­len zijn al uit­gestopt. Zit u (nog) long kijk dan eens waar uw per­soon­lijke stop gaat komen.

Adyen:

Adyen bevin­dt zich bin­nen een licht sti­j­gend trend­kanaal. OK, toegegeven, niet het mooiste trend­kanaal dat er ooit op aarde is getek­end. Niet al te lang gele­den viel Adyen fors terug en kende zelfs een slot net onder het trend­kanaal. De vol­gende dag echter tilden kop­ers de finan­cial alweer bin­nen het kanaal.

Ik zie op dit moment niets in de grafiek wat er op zou duiden dat Adyen uit het kanaal zou moeten vallen. U zou eens kun­nen kijken of er een leuke call met een nog leukere pre­mie te schri­jven valt. Houd wel in het achter­hoofd dat Adyen een grote beweger is.

Signify:

Sig­ni­fy is ook een mooi voor­beeld van een draai. Onder de rode trendli­jn ging het lager en lager. Nog in diezelfde dal­ing werd een een hoofd-schoud­er bodem neergezet en met het bereiken van het koers­doel werd de rode trendli­jn opwaarts uitgenomen.

Al maan­den­lang bevin­dt de koers zich nu bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal. Wel heb ik rechts op de grafiek een (blauwe) dal­ende trendli­jn getek­end die we even in de gat­en moeten houden. Mocht de koers daaron­der bli­jven dan zou Sig­ni­fy uit het trend­kanaal zakken. Zover is het nog niet dus u kunt met een stop long bli­jven zitten.

AEX:

Alhoewel de AEX er bin­nen het blauwe sti­j­gende trend­kanaal aardig bijligt zou ik als ik geen posi­tie had niet long gaan. Het zou niet 100% kansloos zijn, maar ik pref­er­eer meer zek­er­heid” in mijn trades. Long gaan boven de blauwe lijn zou ik al iets inter­es­san­ter vin­den, alhoewel nog steeds zeer risi­co­vol. Een koers boven de recente top zou ik aantrekke­lijk­er vin­den, op moment van schrijven.…

ASML:


ASML is een aan­deel dat meestal wel in een trend zit. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn zouden we inder­daad kun­nen zeggen dat de trend sti­j­gend is. Kijken we naar de laat­ste pak­weg twee maan­den dan is de koers zijwaarts. De laat­ste beurs­da­gen zelfs dalend.

Zit u long dan kunt u bli­jven zit­ten en is het alleen zaak eens goed naar uw stop te kijken.

In het week­end ver­schi­jnt er weer een col­umn. Wilt u uw favori­et daarin terugzien vraag hem dan hieron­der bij de reac­ties aan.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

23 februari 2023, 15:19

Waar zitten we met alfen ? Is er nog iets veranderd voor de edelmetalen ?
Bedankt voor de analyse.

(0)
23 februari 2023, 15:18

Waar zitten we met alfen . Is er nog ites veranderd voor de edelmeta

(0)
23 februari 2023, 12:41

Ackermans & Vanharen aub.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.