...

TA McDonald's, ASML, AEX, Philips, Sofina en NN

1 december 2022, 13:01 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik vind het zelf weer mooie grafieken die ik heb gekozen, zoals alti­jd! Ik ben dan ook niet voor niets tech­nisch anal­ist. Er zijn trouwens twee grafieken op verzoek.


Wie mee wil doen met de sig­nalen die we naar de leden sturen kan via de aan­bied­ing tot het einde van dit jaar inschri­jven. Vooral het momen­tum voor een in- of uit­stap kri­j­gen is hier­bij belan­grijk. Men kan met de sig­nalen doen wat men wil, of die opvol­gen met de details die Guy stu­urt of er zelf voor uw eigen beslissin­gen wat mee doen. In ieder geval loopt er nu een aan­bied­ing voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 FEBRU­ARI 2023 en dat voor €35 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Nationale Ned­er­lan­den op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Dit aan­deel wil ik niet bezit­ten op basis van deze dag­grafiek. Daar ga ik direct aan toevoe­gen dat als de koers opwaarts door het recente mini-top­je zou breken dat ik mee zou kun­nen doen met een long trade. De koers zou dan wel eens het ter­rein van de recente grote rode can­dle kun­nen heroveren.

Philips:

Het zal u wellicht niet ver­bazen dat dit aan­deel over het afgelopen jaar niet bove­naan staat in de lijst van best presterende fond­sen uit de AEX. We moeten het aan­deel eerder ergens in de onder­ste regio­nen zoeken.

Het is m.i. wel inter­es­sant dit aan­deel te gaan vol­gen, dit in ver­band met een mogelijke draai. Behalve een ent­hou­si­aste RSI zijn er overi­gens nog geen teke­nen die daar op wijzen. Een vinger­wi­jz­ing zou de opwaartse uit­name van de rode hor­i­zon­tale lijn zijn. Dat zou een reden zijn Philips nog meer in de gat­en te gaan houden…

ASML:

Bij ASML zijn al heel veel ver­be­terin­gen van de tech­nis­che con­di­tie de revue gepasseerd. Het wacht­en is op de volgende.

Rechts op de grafiek, onder de oran­je lijn, zien we het blauwe blok­je. Als de koers daar opwaarts weet uit te breken dan kun­nen we de hoogte van het blauwe blok­je pakken en als tar­get daarop zetten. Maar ik zie dan tevens de weg vrijkomen voor een opmars naar de rode weer­stand­sli­jn. Houd maar in de gaten! 

McDon­ald’s:

Een geheel andere grafiek over dezelfde peri­ode dan die van Philips, ziet u dat ook? De afgelopen maand stak McDon­ald’s de kop boven het maaiveld uit en nu gaan we kijken welke pri­js het daar­voor gaat betalen.

Met een gezonde dosis fan­tasie zie ik boven de blauwe lijn een kop­schoud­er top­pa­troon. Die lijn doet dan direct dienst als nek­li­jn. Bij een neer­waartse door­braak van die nek­li­jn zou de onderkant van het rode blok­je de tar­get wor­den. Doe er uw voordeel mee.

Sofi­na op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Rechts op de grafiek beweegt Sofi­na bin­nen een dal­end trend­kanaal maar dat zou niet het hele ver­haal zijn. Zoomen we iets uit dan merken we op dat Sofi­na na een dal­ing aan het bodemvor­men is. Als we niet te nauw kijken dan zien we dat de bodemvorm­ing plaatsvin­dt bin­nen de twee hor­i­zon­tale lij­nen. Mocht het lukken de rode lijn opwaarts uit te nemen dan kan de hoogte van tussen de twee lij­nen wor­den genomen en op de rode lijn wor­den geplakt. Zo verkri­j­gen we de target.

Yes, zo ver is het nog niet, maar u kunt zich nu voorbereiden.

AEX:

Bin­go! Het aan­tikken van de rode weer­stand­sli­jn, waar ik al enige tijd over schreef in de columns, is van­daag een feit. Lekker toch? Ik hoop dat u er een cen­t­je mee heeft verdiend.

Ik sluit niet uit dat er meer in het vat zit. Meer daarover bin­nenko­rt. Voor nu bli­jven zit­ten met een strakke stop. 

We proberen weer af te spreken in het weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

3 december 2022, 08:02

Misschien nog eens RD en ARCELOR. IS DEZE LAATSTE VEILIG BOVEN DE 25? Bedankt

(0)
2 december 2022, 20:21

Zilver en goud uitgebroken ? Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.