...

TA met Tesla, DAX, Ahold, AEX en meer

27 mei 2021, 17:16 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (4)

Lat­er op de dag dan dat u van mij gewend bent, maar hier is dan alsnog de col­umn van don­derdag. Aan bod komen de AEX, de DAX, Tes­la, Ahold (en ook Del­haize!), Adyen en het stoute jonget­je uit de klas. 

We gaan beginnen!


Als eerste mag de DAX.

Niet de enige grafiek die een mooi sti­j­gend trend­kanaal laat zien. De Duitse index voelt zich pri­ma bin­nen het trend­kanaal. Ik wil wel de aan­dacht ves­ti­gen op het rechtergedeelte van de grafiek. Daar ziet u de rode lijn en deze hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn ligt over drie top­pen. Tot nu lukt het de DAX niet opwaarts door dat niveau te breken. 

Op moment van schri­jven verwacht ik dat het slechts een kwest­ie van tijd is voor­dat de koers de rode lijn uit gaat nemen.

Bij Adyen was het een mooi sti­j­gend trend­kanaal. En eigen­lijk is het dat nog steeds, alleen de koers beweegt er niet meer bin­nen. In een recente col­umn behan­delde ik een aan­tal verzwakkin­gen op de grafiek. Bent u daar in geïn­ter­esseerd, lees die col­umn dan nog even terug.

Onder het bleuwe pijlt­je ziet u een can­dle­stick­pa­troon dat waarschi­jn­lijk een vol­gend sig­naal van verzwakking is: een evening star. Om er meer van over­tu­igd te zijn geweest dat dit een echte verzwakking is had ik het patroon liev­er op een belan­grijk punt in de grafiek gezien, bijvoor­beeld bij een weer­stand. Maar ze zeggen wel eens dat je niet alles kan hebben in het lev­en, dus we zullen het er mee moeten doen! Bot­tom line: het is de zoveel­ste verzwakking op de grafiek, past u dus extra op.

Ik ben niet te stop­pen van­daag en zit inmid­dels al bij de AEX. Ook hier zagen we een mooi sti­j­gend trend­kanaal en ook hier kan ik melden dat de index daar is uit­gevallen. Maar voor de regel­matige lez­er van mijn col­umn is dat geen nieuws. Het is ook geen nieuws dat de AEX moeite heeft met de rode weer­stand­sli­jn. Eigen­lijk is er dus hele­maal geen nieuws en is het slechts een update van de sit­u­atie bij onze nationale beursgraadmeter!

Of het tot een opwaartse uit­braak komt van de rode weer­stand­sli­jn? Hum, ik moet dat nog maar eens zien…

+++++ + + + + +

Ter­wi­jl ik de col­umn aan het schri­jven ben zie ik dat iemand in de tussen­ti­jd een rat­ing van één (1) ster heeft gegeven! Dat is de eerste keer in mijn lev­en. Voor alles is een eerste keer haha. Bedankt voor de rat­ing!!! Ik hoop dat de onder­staande tekst meer zal bevallen.

+++++ + + + + +

Ik focus me maar weer op de grafieken en ik moet even dubbel focussen, want we zien hier­boven Ahold én Delhaize.

Dit is een mooie grafiek, althans, vol­gens mijn beschei­den mening. Hier zien we namelijk 3 zaken:

1. het dal­ende trend­kanaal waar Ahold opwaarts is uitgebroken.

2. De con­touren van een nieuw trend­kanaal, sti­j­gend en 

3. de tweede test van de uit­braak uit het dal­ende trendkanaal.

Die tweede test was van­daag en als de beurs zo ges­loten is dan was de test van­daag, samen met de can­dle van gis­teren, een bull­ish engulf­ing pat­tern. Dit zou beteke­nen dat we omhoog kun­nen bli­jven kijken. Bezit­ters van Ahold en Del­haize mogen hun stop lat­en trailen.

Alvorens naar het stout­ste jonget­je van de klas te gaan even een blik op Tes­la. Het jonget­je mag een voor­beeld nemen aan Tes­la. Een bedri­jf dat nogal baan­brek­end en innov­erend is, in plaats van con­ser­vatief in het verleden te bli­jven hangen. Weet u met deze tekst al welk aan­deel ik bedoel?

Zoals gezegd: eerst Tes­la. Met het neer­waarts uit­ne­men van de oran­je sti­j­gende trendli­jn verzwak­te de grafiek van Tes­la. Verder. Er waren immers al een paar teke­nen van verzwakking op de grafiek te zien.

Maar lat­en we nu even naar de groe­nachtige dal­ende trendli­jn kijken. De koers probeert daar van­daag opwaarts door te breken. Helaas voor Tes­la is de beurs in Ameri­ka nog niet ges­loten, dus er kan nog van alles gebeuren. Maar ook de groot­ste reis begint met een eerste stap, niet? Vinger aan de pols, want wellicht staan er weer betere tij­den voor de deur voor de koers van Tesla. 

+++++ + + + + +

Dit is grap­pig. Ter­wi­jl de col­umn nog niet af is komt er van lez­er Mis­ter bluesky een rat­ing van 5 ster­ren. Zoals hij bij de reac­ties aangeeft: ter com­pen­satie. Bedankt.

Elke rat­ing is wat mij betre­ft welkom, ook die met één ster.

+++++ + + + + +

En dan gaan we naar de laat­ste grafiek voor van­daag. Die van…

Roy­al Dutch of Konin­klijke Olie. Je kan dus blijk­baar konin­klijk zijn en toch door de rechter op je vingers wor­den getikt. 

Voor de koers heeft het geen grote gevol­gen gehad, of het moet zijn dat RD van­daag als laag­ste punt de paarse lijn aan­tik­te. Vanu­it het oog­punt van tech­nis­che analyse was dat niets meer en niets min­der dan een (mooie) test van de paarse hor­i­zon­tale steunlijn. 

Toch moeten we voorzichtig reken­ing houden met een aanstaande neer­waartse door­braak van die paarse ste­un. Er staan sim­pel­weg te veel verzwakkin­gen op de grafiek. Een mogelijke aanstaande neer­waartse door­braak hoeft overi­gens niet te beteke­nen dat u mor­gen bij het open­gaan van de beurs in paniek zou moeten verkopen. Wat u wel kunt doen is met meer dan gemid­delde aan­dacht uw stop bekijken.

+++++ + + + + +

Als laat­ste: mocht u een favori­et hebben die u wel eens in mijn columns terug zou willen zien komen, laat het dan onder bij de reac­ties even weten. De kans is groot dat ik uw ver­zoek honoreer. 

+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

28 mei 2021, 07:32

Kunt u Barrick gold en advanced microchips devices eens technisch analyseren? Bedankt

(0)
27 mei 2021, 17:50

Voila ik geef een rating 5 ter compensatie

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.