...

TA Microsoft, Azelis, DAX, Bekaert, CAC 40 en Prosus

27 maart 2024, 11:17 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Er zijn maar lief­st 10 ver­zoeken bin­nen gekomen. Die kan ik helaas niet in een col­umn behan­de­len. Van­daag komen de eerste zes aan de beurt. De overge­bleven vier vin­dt u terug in een toekom­stige column.


Azelis op ver­zoek van RuudQ3:

Ik trap af met Azelis, geno­teerd op de beurs van Brus­sel. De trend is neer­waarts, maar daar moet ik direct bij opmerken dat sinds novem­ber 2023 de koers wel degelijk probeert iets posi­tiefs neer te zetten. Ik heb de groene sti­j­gende trendli­jn getek­end om dat te illustreren.

Even­wi­jdig aan de groene trendli­jn heb ik het rode trendli­jn­t­je als weer­stand getek­end. We gaan eens kijken of dit trend­kanaalt­je stand wil houden. Ik zou bli­jven zit­ten met een long­posi­tie. Natu­urlijk wel met een stop.

Kunt u voor de vol­gende col­umn aangeven welke Acceleron u bedoelt? En graag ook op welke beurs. Dank u!

CAC-40 op ver­zoek van Hein­jan:

Ja, dit is een mooie grafiek! Dat vind ik niet alleen door de schit­terend sti­j­gende koers, maar ook door de twee sti­j­gende trend­kanalen. Heel interessant. 

De rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn is alweer een tijd­je gele­den opwaarts uitgenomen en sinds­di­en gaat het voor de wind met de Franse index. Sinds jan­u­ari dit jaar gaat de koers bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal hoger en hoger. Ik zie zelfs geen negatieve divergentie.

Zit u long? Bli­jf zit­ten met een al dan niet strakke trail­ing stop.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JUNI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… Er lopen sinds afgelopen don­derdag weer wat posi­ties, die kunt u nog opne­men door lid te worden …

Arytza op ver­zoek van RuudQ3:

Ik ga er even van uit dat u Arytza Ltd. op de Duitse beurs bedoelt? Mocht dat niet zo zijn, laat mij dat dan even weten. 

Ik zie nu dat er hele­maal niets klopt van boven­staande grafiek. In afwacht­ing van uw antwo­ord ver­vang ik de grafiek door die van Bekaert.

Bekaert op ver­zoek van RuudQ3:

Bekaert, net als Azelys geno­teerd op de beurs van Brus­sel, ligt er tech­nisch best goed bij. Vanaf okto­ber 2023 is het aan­deel aan het sti­j­gen. Lat­en we zeggen vanaf decem­ber 2023 tot op heden kan ik de koers­be­weg­in­gen zelfs van­gen bin­nen een sti­j­gend trendkanaal.

OK, we moeten de negatieve diver­gen­tie bij de RSI in de gat­en houden, maar de grafiek is leidend.

Ik zou bli­jven zit­ten bij een long­posi­tie en natu­urlijk met een stop.

Pro­sus op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Ik zie Pro­sus zelf nog niet naar de 30 euro gaan. Althans, niet op basis van de huidi­ge grafiek. De koers zou dan eerst moeten breken met de rode dal­ende trendli­jn en daar­na de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand opwaarts moeten uit­ne­men. Nu is op de beurs natu­urlijk niets” onmo­gelijk, maar ik zie het nog niet gebeuren. De sti­jging van van­daag (intra­day) is onte­gen­zeggelijk een hele mooie. De koers tikt nage­noeg tegen de rode trendli­jn aan.

DAX op ver­zoek van Hein­jan:

Ja, daar heeft u een hele mooie gekozen! Sinds eind oktober/​begin novem­ber 2023 gaat het de Duitse index voor de wind. Het is bij­na een con­tin­ue stroom van hogere koersen. Schitterend.

Ik had in een eerdere col­umn al de blauwe trendli­jn onder de sti­jging getek­end. Nu dacht ik, zou het me lukken een sti­j­gend trend­kanaalt­je te teke­nen? Wel, u ziet het resultaat.

Mocht ik een azijnp.ss.r willen zijn dan zou ik wijzen op de over­bought sit­u­atie bij de RSI. Maar gelukkig ben ik dat niet! Bli­jf wel, zoals alti­jd, alert. En voor de rest: genieten.

Microsoft op ver­zoek van Hein­jan:

Het Microsoft van Bill Gates, filantroop” en wel­doen­er” (u zou eens moeten weten), doet het pri­ma. Technisch.

Boven de groene trendli­jn gaat het lekker met de koers. De tar­get, de boven­z­i­jde van het rode blok­je, is na enig dralen en twi­jfe­len uitein­delijk gehaald. Dat gaat wel gepaard met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Bij een vol­gende analyse komen de bei­de blok­jes niet meer voor, die heb ik nu in mijn pro­gram­ma al wegge­haald. De groene sti­j­gende trendli­jn is nu de belan­grijk­ste lijn in de grafiek.

Bli­jf long zit­ten en bli­jf alert!

+++++
Nieuwe ver­zoeken zijn welkom!
+++++

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

27 maart 2024, 20:19

kunnen we Ebusco eens bestuderen?

(0)
27 maart 2024, 17:21

Hoi Marcel
Het betreft Acelleron Ind en Arytza AG beide genoteerd aan de Zwitserse beurs
Vooral de 1e neemt een forse vlucht naar het noorden
Dankjewel alvast en ook natuurlijk voor Azelis en Bekaert
Met vriendelijke groeten Ruud Q3

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.