...

TA Microsoft, AEX, Aegon, CAC-40, en ZIM Integrated Shipping

28 mei 2022, 14:08 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zes charts van­daag en maar vijf aandelen/​indices. Hoe dat zit komt u snel te weten als u de col­umn leest. Het is in ieder geval een bonte men­geling. We trap­pen snel af.


Alle grafieken zijn uit­er­aard met de slotko­ers en wel die van afgelopen vri­jdag 27 mei 2022.

Aegon bijt van­daag het spits af:

De finan­cial beweegt per sal­do zijwaarts bin­nen het blok­je, de trad­in­grange zo u wilt. Maar het is uiterst inter­es­sant wat de koers bin­nen dat blok­je doet. 

Ten eerste is de koers boven de oran­je sti­j­gende trendli­jn aan een leuke sti­jging bezig. Ten tweede heeft die sti­jging Aegon afgelopen vri­jdag tot pre­cies op de bovenkant van het blok­je gebracht. Op de weer­stand dus.

Nu wordt het inter­es­sant, want wat gaat de koers doen? Wel, aanstaande maandag al komt er meer duidelijkheid. Zakt de koers door de oran­je trendli­jn en moeten we dan wat naar bene­den kijken? Of trekken kop­ers de stoute schoe­nen aan en bli­jft de koers boven de oran­je lijn én breekt daarmee uit de trad­in­grange? Ondanks dat de onderliggende RSI niet vrolijk mee­doet spreek ik de verwacht­ing uit dat we een opwaartse uit­braak gaan meemak­en. Mocht dat gebeuren, dan wordt de top uit april de target.

CAC-40 op ver­zoek van lez­eres lda:

Tot mijn grote schaamte kwam ik erachter dat ik in het rijt­je index­en de CAC-40 ben ver­geten. Dus voor lez­eres lda alsnog de Franse index.

Het grote roze gedrocht is het sti­j­gende trend­kanaal waar de index een tijd bin­nen heeft bewogen en wat de koers hoger en hoger dreef. We zien ook dat de index daar uit is gevallen.

Dit is direct een leuk voor­beeld voor het trekken van lij­nen voor u. Ik heb met opzet twee dal­ende trendli­j­nen getek­end. De groene, die over de bod­ies van de can­dles ligt en die bij mij in het alge­meen licht favori­et is. We zien dan, miss­chien met behulp van een ver­g­root­glas, een nipte uit­braak. En de oran­je, die ligt over de top­pen, de extremen. Hangen we die aan dan staat er geen uitbraak.

Nu gaat u vra­gen welke u dan moet teke­nen en welke u moet aan­hangen. Daarover bestaan hele dis­cussies en ik ga in dit beval schri­jven dat het hier hele­maal niets uit­maakt. Wel of geen uit­braak, ik zie niet vol­doende voor een trade (naar boven). Als ik dus zou willen traden op de CAC-40 dan zou ik wacht­en, tot­dat ik wel iets zie wat mij triggert.

Microsoft:

Ik vind de grafiek van Microsoft ook een hele inter­es­sante en wel om het vol­gende. De koers is vri­jdag op slot én door de groene dal­ende trendli­jn gebro­ken én terugge­keerd bin­nen de trad­in­grange. Het gaat de komende beur­sweek span­nend wor­den, zou het een false move zijn of is het wel degelijk een uit­braak (of moet ik schri­jven inbraak) en mak­en we kans op een inter­es­sante sti­jging? Ik ben redelijk optimistisch.

AEX:

De opwaartse uit­braak staat er, zie de beweg­ing bij de oran­je pijl. Lees voor de grap nog even de col­umn van afgelopen don­derdag terug. 

Vol in de AEX nu? Nu alvast, op zater­dag, de aankooporder inleggen bij uw bro­ker? U mag het doen, het is uw geld, maar ik zou nog even wacht­en. Ik kijk naar de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand die verdere sti­jging in eerste instantie tegen­houdt. Née, het is inder­daad niet de meest belan­grijke weer­stand­sli­jn ooit getek­end in TA-land, maar ik zie toch graag eerst een uitbraak.

ZIM Inte­grat­ed Ship­ping Ser­vices Lim­it­ed op ver­zoek van lez­er Dowjones:

In de aan­hef schreef ik het al: vijf aandelen/​indices en zes grafieken. Dat kan omdat ik de week- en dag­grafiek van dit aan­deel ga bek­ijken. En inder­daad, nog niet eerder aangevraagd hier.

Week­grafiek:

Ik ben te lui om het op te zoeken, maar het lijkt erop dat dit aan­deel januari/​feb­ru­ari 2021 zijn eerste noter­ing kreeg. Sinds­di­en gaat het aardig met de koers, per sal­do gaat het omhoog. De koers wist een sub­stan­tiële tijd boven de oran­je sti­j­gende trendli­jn te bli­jven en pas in maart van dit jaar dook het aan­deel eron­der. Op zich geen ramp, maar let er wel even op hoe de trendli­jn nu als weer­stand door de markt wordt gezien.

Dag­grafiek:

Op de dag­grafiek met meer detail zien we dat het aan­deel zo goed als halveerde vanaf de top in maart tot aan de bodem in april. Dus Buy & Hold betek­ende toch wel een kleien ramp.

De meest recente koers­be­weg­ing heb ik gevan­gen bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. U ziet daar ook weer twee kracht­en die bin­nenko­rt een zwaar gevecht gaan leveren:

  1. de kracht van het sti­j­gende trend­kanaal, stijgend
  2. de kracht van de oran­je trendli­jn die een sti­jging wil tegenhouden.

Ik vind het op moment van schri­jven heel moeil­ijk om te voor­spellen” welke van de twee kracht­en het waarschi­jn­lijk gaat win­nen. Dat is op zich niet erg. Ik zeg dan alti­jd: Vol­gend grafiek!” en kom lat­er weer bij deze grafiek terug. Zit u in ZIM, kijk dan even waar uw stop komt te liggen.

Ik wens u een bij­zon­der fijn week­end en tot dinsdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

31 mei 2022, 20:00

Heb je gezien hoe de Amerikaanse beurskoersen plots beginnen te stijgen om 17u30 ? !!!
Dat gebeurt meermaals.

(0)
31 mei 2022, 13:39

Ik denk dat Vopak uit zijn dalend trendkanaal aan het geraken is. Technisch juist ?
Bedankt.

(0)
31 mei 2022, 08:35

Graag nog eens update prosus en besi. 2 favorieten van mij. Bedankt.

(0)
30 mei 2022, 13:55

Hi! Ik zie wel waar ik 2 punten kan verbinden. Op uw grafieken "pakken" geen lijnen.
Ik neem een toppunt en nog een toppunt maar daar komt geen lijn tussen.
Waar vind ik grafieken waar de lijnen wel willen op komen en hoe doe ik dat?
???

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.