...

TA Microsoft, AEX, ASML en meer

2 mei 2021, 15:11 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het in zondag dus de hoog­ste tijd voor de col­umn. Nog steeds uit Brazil­ië, want vlucht­en uit Brazil­ië zijn ver­bo­den door Ned­er­land. Vreemd, want het aan­tal besmet­tin­gen is in Ned­er­land pro­centueel hoger dan in Brazil­ië. Dit zijn de meest recente cijfers, Ned­er­land 8,4% en Brazil­ië 6,7%. Dus eigen­lijk moet Brazil­ië de gren­zen sluiten voor vlucht­en uit Ned­er­land. Toch?

Zo, dat moest ik even kwi­jt. Nu snel naar de grafieken.


Ik ga direct naar de AEX.

Ik heb inge­zoomd op het o zo bek­ende sti­j­gende trend­kanaal. De twee meest belan­grijke lij­nen zijn nu de paarse sti­j­gende trendli­jn en de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Don­derdag schreef ik al dat één van bei­den snel zou wor­den door­bro­ken. De paarse lijn heeft de eerste ronde verloren.

Moet u nu uw posi­tie (als u long zit) verkopen? Wel, dat hangt ervan af hoe kort u op de bal speelt. Heeft u een mooie winst en wilt u dat niet teruggeven aan de markt? Verkopen. Bek­ijkt u het iets ruimer, dan kunt u eens kijken of de lijn van het trend­kanaal de dal­ing opvangt. Mocht die (als ste­un) ook sneu­ve­len dan kunt u alsnog eieren voor uw geld kiezen.

Microsoft:

Net als bij de AEX heb ik ook bij Microsoft een sti­j­gend trend­kanaal getek­end. Het ene trend­kanaal is het andere niet, deze loopt kor­ter en is hoger.

De mooiste lijn op deze grafiek is voor mij per­soon­lijk de blauwe dal­ende trendli­jn. Hij ligt over drie top­pen, neergezet van sep­tem­ber tot en met decem­ber 2020. Direct in 2021 brak MSFT daar opwaarts door en zie ver­vol­gens de beweg­ing van begin maart bij de groene pijl. Daar viel de koers terug en testte de blauwe lijn nu als ste­un! Vanaf die test werd een sti­jging ingezet. Mooi toch?

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is Microsoft aan het dalen. Teug naar de top uit feb­ru­ari of naar de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal? Wel, bin­nen een paar week­jes vallen bei­de niveaus samen en zal de koers daar ste­un kun­nen vinden. 

Ik kom nog even terug op ING. ING kwam don­derdag ook al voorbij:

Op een paar cent na is het genoemde koers­doel al gehaald. Nu is ING iets aan het inleveren.

Ik verwacht dat euro 10,57 als ste­un getest kan wor­den en dat de test zal sla­gen. Met andere woor­den, ik denk dat de terug­val tijdelijk is en dat de koers daar­na weer opveert naar euro 10,90 en zoals ik nu verwacht hoger. U zou dit kun­nen bespe­len. Als u dat doet, vergeet u dan uw stop niet? 

Hoe doet de wereld­wi­jd bek­ende ham­burg­er­keten het?

Als ik een snelle blik op de grafiek werp dan komt het antwo­ord ook snel: goed!

De blauwe lijn ligt over de top­pen van voor het virus. Daar­bij vraag ik u niet al te nauw te kijken. De daaropvol­gende nose dive ken­nen we van ontel­bare andere grafieken. Wat we ook zien is dat McDon­ald’s daar­na razend­snel her­stelde en in sep­tem­ber alweer boven de top­pen voor Covid stond. Dat niveau wist MCD niet vast te houden, het aan­deel leverde weer in. 

Sinds maart zit de koers weer in de lift en ging naar de hoog­ste koers op dit gedeelte van de grafiek. De groene lijn dient nu als ste­un en ik denk dat McDon­ald’s nog wel hoger kan. U kunt bli­jven zit­ten en kijk alleen even naar uw stop.

Wat een grafiek hier­boven, niet? Dit is geen voor ons onbek­end fonds op de een of andere Amerikaanse beurs, maar gewoon onze eigen­ste echt­ste ASML.

Ja, wat moet je hierover schri­jven? Geweldig? Indruk­wekkend? Sto­er? Super­latieven schi­eten teko­rt. Wat moet je hier­mee, kopen? Hum, ik durf dat niet. Verkopen? Née, niet doen, bli­jf gewoon zit­ten en bepaal waar uw stop komt. Bli­jven zit­ten dus? Ja, absolu­ut! Bli­jf lekker zit­ten en besteed op deze dag zon­der koersen aan­dacht aan het niveau van uw stop.

Ik ga naar de laat­ste grafiek voor van­daag en dat is Unilever.

Bij Unilever zien we voor de veran­der­ing eens geen sti­j­gend trend­kanaal maar een dal­end trend­kanaal. Echter, Unies beweegt niet meer bin­nen het dal­ende trend­kanaal maar er buiten. Aan de bovenkant wel te verstaan.

De opwaartse uit­braak vond eind maart plaats en daar­na bewoog Unilever voor­namelijk zijwaarts. Recent zak­te het aan­deel wat weg om ver­vol­gens met een gap omhoog te schi­eten. Sterk. Het aan­deel noteert nu boven die tijdelijke zijwaartse beweging.

De blauwe lijn doet nu dienst als ste­un en op moment van schri­jven verwacht ik dat het nog wel hoger kan met dit aan­deel. Heeft u het in porte­feuille, bli­jf dan zit­ten en pas uw stop regel­matig aan. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

2 mei 2021, 17:41

Interessante grafieken. Hoe staat goud en ahold ervoor ? Alvast bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.