...

TA Microsoft, AEX, DAX, Relx, Bel-20 en ABN

5 februari 2024, 11:14 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het is van­daag een mix van aan­de­len en indices. 

Mocht u een ver­zoek hebben voor de vol­gende col­umn, laat het me dan even weten.Bel-20:

De trend is dal­end, dat lijkt me voor iedereen redelijk duidelijk. Het leek wat beter te wor­den met de opwaartse door­braak van de dal­ende trendli­jn en de ontsnap­ping aan het grote dal­ende trendkanaal. 

Met de ken­nis van van­daag zien we dat die beweg­ing niet heeft doorgezet. De Bel­gis­che index is zelfs weer terugge­keerd bin­nen het grote dal­ende trendkanaal. 

Inmid­dels heb ik een klein rood dal­end trend­kanaalt­je getek­end. Bin­nen dat kanaalt­je lijkt de koers lager te willen. Ik bli­jf ver weg van de Bel-20.

Relx:

Niet het meest pop­u­laire aan­deel onder beleg­gers. Op basis van boven­staande grafiek is dat naar mijn mening (tech­nisch gezien) niet terecht.

Kijkt u maar eens bin­nen welk mooi sti­j­gend trend­kanaal Relx zich bevin­dt. Hogere bodems en hogere top­pen zijn scher­ing en inslag. Twee top­pen heb ik met een balk­je aangegeven. Ik kan maar één dinget­je vin­den: de negatieve diver­gen­tie bij de RSI.

Ik zou bij een long­posi­tie zek­er bli­jven zit­ten. Zek­ers, natu­urlijk met een stop. 

DAX:

De Duitse index ligt er duidelijk beter bij dan zijn Bel­gis­che evenknie. Niets dal­ende trend, geen lagere top­pen en lagere bodems.

Ik zou nog niet naar een Kopen gaan, maar een vette Houden is m.i. niet mis­plaatst. Boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn gaat het de DAX voor de wind. Het is wacht­en op een opwaartse uit­braak uit het paarse blok­je. Op moment van schri­jven verwacht ik dat dat een kwest­ie van tijd zal zijn. Ik zou dus zek­er long bli­jven zit­ten waar­bij de stop natu­urlijk niet ver­geten mag worden.

ABN-AmRo:

De finan­cial probeert te her­stellen van de dal­ing van bij­na 17 euro naar ongeveer 11 euro 50. Het begon met de uit­name van de dal­ende trendli­jn. Inmid­dels heb ik iets van een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. Ik ben nog niet diep onder de indruk, maar ik besef dat een her­s­tel ergens moet beginnen.

Mocht u nu in het bez­it zijn van ABN-AmRo dan zou ik wel bli­jven zit­ten. Let goed op, gebruik een stop. De koers bevin­dt zich (weer) aan de onderz­i­jde van het trendkanaaltje. 

Bericht van Guy Boscart:

De maand jan­u­ari werd afgerond gis­teren en zo lopen er geen posi­ties meer, het werd een mooie maand en het resul­taat is goed. Op naar feb­ru­ari, voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze proe­faan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 APRIL 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Microsoft:


Wel, er is geen tech­nisch anal­ist voor nodig om vast te stellen dat Microsoft er tech­nisch goed bijligt. Op dit gedeelte van de dag­grafiek zien we een sti­jging, dan even iets terug gevol­gd door weer een sti­jging en iets terug. De laat­ste maan­den zit­ten we weer in een stijging.

Rechts op de grafiek een blauw blok­je. Mocht Microsoft daar nu opwaarts uit­breken, dan wordt de boven­z­i­jde van het rode blok­je de tar­get. Op Usd 426,50.

AEX:

Een koers bovenin het sti­j­gende trend­kanaal en een negatieve diver­gen­tie bij de RSI, nor­maal gespro­ken het recept voor een stap of stap­je terug. Ik kijk tech­nisch posi­tief naar de index, maar zie de AEX toch (iets) inlev­eren bin­nen korte tijd.

U zult dus even moeten afwe­gen of u korte win­sten gaat bin­nen­roeien of dat u meer naar de grotere” beweg­ing kijkt.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

7 februari 2024, 08:44

Is Alfen uit de wig gevallen en liggen er fors lagere koersen in het verschiet ?
Bedankt voor de update.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.