...

TA Microsoft, AEX, NN en Wolters Kluwer

4 februari 2021, 14:04 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het is 10.00 uur en het lijkt wel of ik in de sauna zit, het zweet stroomt van mijn voorhoofd. Onder deze zware omstandighe­den begin ik aan mijn column!

Ik neem van­daag een Amerikaans aan­deel onder de loep, twee Ned­er­landse en ook de AEX. Het zijn Microsoft, Nationale Ned­er­lan­den en Wolters Kluw­er geworden.


Zie het niet als kla­gen over de tem­per­atu­ur, ik heb er immers hele­maal zelf voor gekozen om hier in de hitte te zitten!

Als eerste bek­ijk in Wolters Kluwer.

U weet dat ik het inter­es­sant vind om te kijken naar de reac­tie van de indices en aan­de­len op het virus. Niet dat het virus op zich mij inter­esseert, maar in het alge­meen een grote gebeurte­nis, een met veel invloed op koersen. Zo staat het ene aan­deel nog ver onder de top van voor het virus, Konin­klijke Olie om maar eens een bek­end aan­deel te noe­men, en het andere staat er ruim boven, bijvoor­beeld Adyen uit de AEX

Wolters Kluw­er pakt dat anders aan. Wokkels daalde als reac­tie op het virus, klom snel weer op naar het niveau van de top van voor het virus en bleef daar ver­vol­gens zo’n beet­je plakken. Natu­urlijk waren er wel beweg­in­gen, maar die bleven aardig in de buurt van die top van voor het virus.

In novem­ber, zicht­baar op boven­staande grafiek, dacht WKL de stoute schoe­nen aan te trekken en er naar boven van­door te gaan. De hoog­ste koers sinds de top van feb­ru­ari 2020 en alle koersen daar­na! Maar de kop boven het maaiveld uit­steken? Dat kan niet en verkop­ers druk­ten de koers weer stevig.

Nu zit Wokkels gevan­gen tussen de licht­groene, licht sti­j­gende trendli­jn en de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Met een schuin oog naar de onderliggende RSI kijk­end zou je zeggen dat Wolters ergens op loopt te broe­den en wellicht omhoog wil. Kijk­end naar de koers­grafiek verwacht ik echter een zijwaartse beweg­ing bin­nen bei­de lijnen.

Bez­it u Wolters Kluw­er dan kunt u op moment van schri­jven bli­jven zit­ten en eens denken aan het schri­jven van (niet al te lang lopende) calls. 

Ik ga naar Microsoft.

Onder de blauwe lijn ziet u een hele grote beweg­ing waar ik in het alge­meen wel fan van ben. Lagere top­pen en een zijwaartse beweg­ing daaron­der. In dit geval gecom­bi­neerd met hogere bodems en dan uitein­delijk de aan­loop en de (opwaartse) uit­braak. Door de bank genomen wil dat beteke­nen dat het wel goed zit, dat de koers (veel) hoger kan.

Ren nu niet naar uw com­put­er om blind Microsoft aan te kopen. Née, oriën­teer u breed en gebruik deze analyse als een zienswi­jze. Rechts op de grafiek zien we een poten­tiële negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Dat zou er op kun­nen duiden dat MSFT even een stap­je terug zou kun­nen gaan doen, het­geen dan wellicht als een nieuw instap­punt zou kun­nen gaan dienen. 

Op moment van schri­jven ziet het er aardig uit en mogen we per sal­do hogere koersen verwachten. 

We gaan naar de AEX.

Bedankt lez­er Abel voor het com­men­taar en het com­pli­ment bij de vorige col­umn. Om een frisse onbevooro­ordeelde blik te houden lees ik echter geen analy­ses van andere anal­is­ten. Het grap­pige is dat ik een beweg­ing bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaal verwachtte, dus net als u ook een sti­jging. Ik schreef alleen dat ik de koers niet zo snel opwaarts uit datzelfde groene trend­kanaal zag breken. Wat gis­teren intra­day overi­gens prompt toch gebeurde! 

Mocht de koers die er op moment van schri­jven staat ook de slotko­ers wor­den, dan is er een lager top­je in de maak en zullen we de ontwik­kelin­gen scherp in de gat­en moeten houden. What’s new?

Ik houd nog even vast aan dat ik denk dat het per sal­do hoger kan, maar ik word wel iets voorzichtiger…

Ik zit inmid­dels bij Nationale Ned­er­lan­den. Deze finan­cial kwam afgelopen maand voor het eerst aardig dicht in de buurt van de top van voor Coro­na. Daar schrok men waarschi­jn­lijk zo van dat er verkop­ers in de markt kwa­men. Zie de beweg­ing rechts op de grafiek. 

Voor nu zijn er twee posi­tieve ontwik­kelin­gen bij NN:

1. de koers noteert boven de niet ze belan­grijke licht­groene sti­j­gende trendli­jn en 

2. deze week brak de finan­cial opwaarts door het dal­ende trendlijntje.

Zit u in NN dan kunt u op basis van deze grafiek bli­jven zit­ten zon­der er heel veel van te verwacht­en. Houd uw stop in de gaten.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.