...

TA Mittal, Nasdaq, Alibaba, AEX, Barrick en Tencent

8 juli 2021, 08:03 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Met veel ver­zoeken heb ik maar een kleine inbreng. Vier grafieken zijn op ver­zoek, de eigen inbreng stokt dan bij twee grafieken. We gaan naar twee indices kijken en vier aan­de­len. We steken direct van wal.


Even melden, alle grafieken zijn voor­beurs samengesteld.

Ja en dan ineens flikt de index het weer: een nieuw all-time-high. Ik vind dat heel bij­zon­der in deze tijd. Sterk­er, ik snap er hele­maal niets van. Het enige wat ik kan melden is dat een beurs 6 tot 9 maan­den vooruit loopt. Dat betekent dat alles over 6 tot 9 maan­den weer hele­maal nor­maal” is…

Ik geloof niet zo in sprook­jes, maar de grafiek vertelt anders. Het slot van gis­teren lag op de hoog­ste koers ooit én boven de rode onder­bro­ken lijn! Hoe we het ook wen­den of keren, dat betekent een uit­braak. De RSI onder de grafiek beves­tigt de uit­braak een beet­je. Zoals ik de laat­ste paar columns al schreef, waarschi­jn­lijk gaat het pro­ces van hogere bodems en hogere top­pen gewoon door.

De Nas­daq doet gezel­lig mee met de AEX. Of is het beter te schri­jven dat de AEX gezel­lig mee­doet met de Nas­daq? Waarschi­jn­lijk het laat­ste, want we stellen natu­urlijk niet zo heel veel voor met de AEX

Boven de twee sti­j­gende trendli­j­nen lijkt de Nas­daq hoger en hoger te willen. De oran­je sti­j­gende trendli­jn is natu­urlijk een bij­zon­dere. Deze doet afwis­se­lend dienst als ste­un en weerstand.

Alle vol­gende grafieken zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter Bluesky, zo ook Aliba­ba. Het eerste wat ik wil zeggen als ik naar boven­staande grafiek kijk is om een beet­je op te passen. Ik zie lagere top­pen en lagere bodems. Rechts op de grafiek ziet u de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn rond USD 204,50. Op moment van schri­jven heb ik er niet veel fiducie in dat die ste­un het gaat houden. Natu­urlijk hoop ik voor alle bezit­ters van het aan­deel van wel, maar ik zou het aan­deel niet graag in porte­feuille hebben op dit moment.

Als u nog geen stop had, neem dan even goed de tijd om te bepalen waar uw stop komt.

Tsja, wat gaat Bar­rick Gold doen? Er werken aller­lei kracht­en tegen elka­ar in. Nu slechts gedeel­telijk zicht­baar was de kracht van de bears onder de groene dal­ende trendli­jn. Vanaf feb­ru­ari waren de bulls de boven­liggende par­tij getu­ige de hogere bodems en hogere top­pen. De bulls kon­den het blijk­baar toch niet vol­houden, want na de top in mei kwam de kracht van de bears weer om de hoek kijken, zie de lagere top­pen en lagere bodems sindsdien.

Nu staan er twee pijlt­jes: de groene en de rode. De rode wijst in de richt­ing van de trend sinds mei dit jaar. Gaan we dus lager gezien die trend? De groene pijl staat wellicht aan de vooravond van hogere koersen, want na de bodem eind juni staat er nu een (nipt!) hoger top­je dan het top­je van juni. De grafiek over­tu­igt me op moment van schri­jven nog niet om long te gaan. 

Ten­cent Hold­ing Lim­it­ed. Het lijkt me ver­standig ook even op te passen met dit aandeel.

Ik zie namelijk de vol­gende waarschuwingen:

- sinds de top van begin 2021 lagere top­pen en lagere bodems

- de sti­j­gende oran­je lijn werd als ste­un door­bro­ken, als weer­stand getest en daar­na ver­loor de koers verder terrein

- een neer­waartse door­braak van de paarse hor­i­zon­tale steunlijn.

Absolu­ut geen aan­deel dat ik in porte­feuille zou willen hebben of waar ik nu over­weeg het aan te schaf­fen. Een ste­un en mogelijk koers­doel is de groene hor­i­zon­tale lijn. 

Als we snel naar deze grafiek kijken en weer wegk­ijken, dan merkt iedereen waarschi­jn­lijk een sti­j­gende trend op. Daar is geen jaren­lange studie tech­nis­che analyse voor nodig. Ervar­ing is ook niet nodig, een kind van vier kan dat ook constateren.

Nu gaan we naar het meest recente gedeelte van de grafiek kijken. Het eerste wat opvalt is dat de koers van Arcelor Mit­tal uit het sti­j­gende trend­kanaal is gevallen. Daar­na valt op dat de koers tot vier keer toe bli­jft steken op het niveau van de rode onder­bro­ken streep. Ook zien we dat onder de rode dal­ende trendli­jn een lagere top is neergezet. Dat zijn enkele sig­nalen dat de kracht uit de sti­jging aan het lopen is. De RSI onder de grafiek bevestigt.

Moet Arcelor nu direct uit de porte­feuille? Née, zo heet wordt de soep nu ook weer niet opgegeten. Ik zie echter diverse momenten waar iemand die kort op de bal speelt mid­dels de stop al afscheid van het aan­deel heeft genomen. Dat zal dan waarschi­jn­lijk een (trail­ing) prof­it stop zijn geweest.

Als ik nu nog long zou zit­ten in dit aan­deel, dan zou ik enkele red flags planten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

9 juli 2021, 17:18

Bedankt voor de analyses. Gezien uw analyse van Alibaba nog niet koud was onderging dit aandeel een spectaculair koersverlies en nadien ook wat herstel. Gezien mijn stoploss geraakt waerd heb ik helft van de aandelen verkocht. Kunt u nog eens een nieuwe analyse maken van dit aandeel alsook Baidu. Bedankt ! Misschien ook nog eens prosus ?

(1)
9 juli 2021, 10:24

De AEX stopte inderdaad nabij de 19.6! goed gedaan!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.