...

TA mooie en lelijke grafieken

17 augustus 2021, 07:36 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Net als in het afgelopen week­end laat ik u zes grafieken zien. Twee zijn op ver­zoek van een lez­er, de andere vier komen uit mijn kok­er. Er zit­ten grafieken bij die er slecht bijliggen, maar er komt ook min­i­maal een mooie grafiek voor­bij. Zullen we maar beginnen?


Met de tech­nis­che analyse van Aliba­ba bek­ijk ik direct een van de twee ver­zoeken van lez­er Mis­ter bluesky. Ik dank hem voor de ver­zoeken en als U nu ook een ver­zoek heeft, laat het me dan even weten!

De trend is dal­end, need I say more? Zon­der een studie tech­nis­che analyse kan denk ik iedereen wel zien dat de trend bij Aliba­ba naar bene­den is. De lagere top­pen en lagere bodems heb ik bin­nen een dal­end trend­kanaal gevangen.

Rechts op de grafiek zien we dat de koers op een redelijk belan­grijk punt is aan­be­land. Ik heb de oran­je lijn getek­end en deze doet dienst als ste­un. Mocht de koers daar doorheen zakken dan is de kans groot dat Aliba­ba naar de onderkant van het trend­kanaal gaat. Op moment van schri­jven houd ik daar serieus reken­ing mee. Zou het de koers lukken boven die oran­je lijn te bli­jven dan zou het het prille begin van bodemvorm­ing kun­nen zijn. Zo opti­mistisch ben ik nu nog niet.

Het tweede ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky is Alfen. Dit aan­deel ligt er tech­nisch beter bij dan Aliba­ba… of lijkt dat maar zo? Wat we in ieder geval zien is rechts op de grafiek een sti­j­gend trend­kanaalt­je. De koers beweegt bin­nen dat trend­kanaal dus dan zit het goed. Toch? 

We gaan iets gede­tailleerder kijken. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is Alfen onlangs op de paarse hor­i­zon­tale weer­stand gestoten. Kijken we nog beter dan betre­ft het een dubbele weer­stand, want het viel samen met de rode sti­j­gende trendli­jn uit het verleden. Bei­de weer­standen waren rond euro 94,50 te vin­den. Nu ziet u wellicht ook het oran­je trendli­jn­t­je. Niet zo heel erg belan­grijk, maar de koers is er wel onder gevallen. We moeten nu reken­ing houden met een cor­rec­tie naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal. Onder­tussen is het wacht­en op een uit­braak door de paarse lijn voor een echte ver­be­ter­ing van de chart. 

Ik werp een korte blik op de AEX. De index lijkt inder­daad op weg naar de boven­z­i­jde van het min­der fel sti­j­gende trend­kanaal. Wat dat inhoudt en wat u mag verwacht­en kunt u teruglezen in de col­umn van afgelopen week­end.

We zijn onder­tussen bij de index van onze Zuider­bu­ren aan­be­land. De Bel-20 ziet er goed uit getu­ige het sti­j­gende trend­kanaal. Bin­nen dit trend­kanaal wor­den hogere bodems en hogere top­pen neergezet en het gaat per sal­do hoger en hoger. Dit is een mooie grafiek.

Toch ga ik een kleine kant­teken­ing plaat­sen, want ik heb het ver­moe­den dat de index een kleine cor­rec­tie gaat mak­en. Op zich niets om u zor­gen over te mak­en, dat is nor­maal. Bij­na geen een aan­deel of index gaat in een streep omhoog of omlaag, alles gaat in gol­ven. De golf omhoog hebben we net gehad, de koers reik­te tot aan de bovenkant van het trend­kanaal. Nu kan de golf omlaag begin­nen. Sterk­er, die lijkt al te zijn ingezet bij de rode pijl. Op moment van schri­jven is de Bel­gis­che index nog koop­waardig en aan u de keuze hoe kort u met een stop op de bal wilt spelen.

Dan ga ik naar de laat­ste index van van­daag en dat is die van onze Oost­er­bu­ren. We wis­ten al dat deze index buiten het trend­kanaal was gevallen en dat de index moeite had met de rode weer­stand­sli­jn. Ik kan u nu melden dat de koers daar opwaarts door is gebro­ken. Dat is overi­gens een wapen­feit uit de vorige beursweek. 

De Dax noteert nu dus boven het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je en de rode voor­ma­lige weer­stand. Het ziet er goed uit en we zouden hogere koersen mogen verwacht­en. Een kant­teken­ing is dat de RSI niet mee­doet, deze indi­ca­tor heeft nog geen hogere top neergezet. Op moment van schri­jven is dat niet zo ern­stig, wat niet is kan komen.

Dan heb ik nog een grafiek voor u en dat is die van Gala­pa­gos. U weet wel, dat aan­deel waar ik niet zo posi­tief op ben. Leest u al mijn vorige columns en u weet de reden.

Onder de rode dal­ende trendli­jn zien we een aan­tal lagere top­pen en lagere bodems. Hopelijk voor Gala­pa­gos weet de koers bin­nenko­rt opwaarts door de rode trendli­jn te breken en zo het gevaar van weer een lagere bodem af te wen­te­len. Niet onwaarschi­jn­lijk echter is dat de koers bin­nenko­rt door het groene hor­i­zon­tale ste­un­t­je valt en daarmee de neer­waartse trend beves­tigt. Past u a.u.b. op met dit aandeel.

Ijs, wed­er en Coro­na dienende ont­moet ik u don­derdag weer. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

18 augustus 2021, 11:30

Goedemorgen Marcel,
Ik zou graag iets zien van OCI, Ordina, PostNL en ING.

(0)
17 augustus 2021, 17:50

Is er nog een bodem te bespeuren voor Baidu ?

(0)
17 augustus 2021, 17:48

Baidu is wellicht een rampzalig geval. Graag eens uw technische analyse. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.