...

TA Nasdaq, AEX, Adyen en Wolters Kluwer

23 februari 2021, 15:50 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze zonover­goten dag is het nu al 24 graden, dat belooft wat voor vanmiddag. 

Met u ga ik naar vijf grafieken kijken, te weten de Nas­daq en de AEX en drie aan­de­len. De drie aan­de­len zijn Adyen, Wolters Kluw­er en AB Inbev. Zullen we maar van start gaan?


Dames gaan voor en in dit geval begin ik met een ver­zoek van lez­eres Hele­na. Zij vroeg of ik AB Inbev kon bek­ijken. Ja hoor, geen probleem.

Dit enorme bedri­jf is wat aan koer­shoogte aan het inlev­eren op de beurs van Brussel. 

De koers is nog niet teruggekomen op de top van voor het virus, de zwarte hor­i­zon­tale lijn ver­hin­derd dat. Deze lijn ligt over een bodem­p­je van eind decem­ber 2018. Of de markt een geheugen heeft…

Het luk­te AB Inbev wel het ter­rein boven die zwarte lijn te verken­nen, diverse keren zelfs, maar tot een over­tu­igende uit­braak kwam het niet. Momenteel is de bier­brouw­er bezig met een serie lagere top­pen onder de rode dal­ende trendli­jn. Aan de onderz­i­jde wor­den daar­ente­gen juist wat hogere bodems neergezet.

De koers verd­wi­jnt nu nage­noeg in de apex van bei­de genoemde lij­nen en het kan bij­na niet anders dat het tot een uit­braak gaat komen. Moet ik nu een uit­spraak doen dan zeg ik dat de kans zo’n 60% of hoger is dat de uit­braak aan de onderz­i­jde gaat komen. Houd u dus al voorzichtig reken­ing met een test van de blauwe trendlijn.

Ik zit inmid­dels bij de AEX. De index verzwakt. Gis­teren, op maandag, zak­te de koers door de donker­groene sti­j­gende trendli­jn. Van­daag, als dit de slotko­ers zou wor­den, dan zakt de index door de hor­i­zon­tale licht­groene ste­un­li­jn. Nu, intra­day, worstelt de AEX met de top van begin deze maand. Mocht de index onder dat top­je sluiten, houd u dan reken­ing met een rit naar de bodem van 29 jan­u­ari rond 636 punten.

Gaat u mee de Oceaan over? Iets wat mij waarschi­jn­lijk voor­lop­ig niet staat te gebeuren, miss­chien meer daarover in de col­umn van donderdag.

Aan de andere kant van de Grote Plas belanden we aan bij de Nas­daq die het ook niet droog houdt. De negatieve diver­gen­tie van de RSI was de enige waarschuwing dit keer. En ok, er is nog een sig­naal na de bestud­er­ing van de can­dles: een dark cloud cov­er. Nor­maal niet direct reden om zo enorm in te leveren.

Gis­teren werd de sti­j­gende trendli­jn neer­waarts door­bro­ken en van­daag werd bij open­ing al de blauwe ste­un­li­jn getest. Kijk maar op de onder­staande grafiek, de Amerikaanse beurs is inmid­dels open.

Ziet u met wat fan­tasie al de vorm­ing van een hoofd-schoud­er­for­matie? Dat zou beteke­nen dat we nu eerst opwaarts gaan naar de oran­je hor­i­zon­tale lijn op 13.725 pun­ten om daar­na weer de blauwe lijn op te zoeken, de nek­li­jn. Ik liep nu even op de muziek vooruit.

Adyen is de vol­gende grafiek en dat liep even anders…

In mijn vorige col­umn had ik het nog over een wim­pelt­je. Maar de koer­son­twik­kel­ing van vri­jdag en maandag vertelden even iets anders. Weg wim­pelt­je (en een mogelijke sti­jging) en welkom (nou ja…welkom…) een wedge. Vri­jdag stond de wedge er en maandag de val daaruit met als meest waarschi­jn­lijke beweg­ing een rit­je naar bene­den. Adyen pakt dat laat­ste helaas wel heel voort­varend op.

Als we nu zouden sluiten, dan hebben we een Island Rever­sal staan. Waarschi­jn­lijk is het dus nu even over met de pret. De licht­groene hor­i­zon­tale (steun)lijn op euro 1.985 moet een rit naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal voorkomen.

Wokkels is de hekkensluiter van vandaag.

Zijwaarts, ziet u het ook? Als we van links naar rechts kijken gaat Wolters Kluw­er op en neer, maar komt eigen­lijk niet van de plaats, De uitsch­i­eter naar boven in novem­ber 2020 vor­mde daar even een uit­zon­der­ing op.

Wolters Kluw­er is rechts op de grafiek bezig met een zijwaartse beweg­ing tussen euro 71,20 aan de boven­z­i­jde en euro 67,20 aan de onderz­i­jde. Bin­nen die zijwaartse trad­in­grange hield de oran­je sti­j­gende trendli­jn de koers nog weg van de onderz­i­j­den, maar daar kwam van­daag een einde aan. Intra­day werd zelfs al heel even het ter­rein onder de trad­in­grange verkend.

Heeft u geen WKL in uw bez­it dan zie ik de noodza­ak niet om nu in te stap­pen. Wellicht dat we de komende beurs­da­gen bodemvorm­ing rond de ste­un gaan zien.

Ik zie net een bericht­je dat u met zijn allen nog even bin­nen mag bli­jven de komende peri­ode. Ik heb daar zo mijn bedenkin­gen bij. Ik wens u sterkte.

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist en schri­jft columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Mocht het zo zijn dat hij schri­jft over een aan­deel waarin hij een posi­tie heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 februari 2021, 18:01

wel bedankt, Marcel. Heel boeiend! Ik heb AB INBEV al jarenlang... ik was hoopvol omdat ze "duurzaam" worden en mogelijks opgenomen worden in duurzaamheidsfondsen...

(0)