...

TA Nasdaq, AEX, Adyen en Wolters Kluwer

23 februari 2021, 15:50 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze zonover­goten dag is het nu al 24 graden, dat belooft wat voor vanmiddag. 

Met u ga ik naar vijf grafieken kijken, te weten de Nas­daq en de AEX en drie aan­de­len. De drie aan­de­len zijn Adyen, Wolters Kluw­er en AB Inbev. Zullen we maar van start gaan?


Dames gaan voor en in dit geval begin ik met een ver­zoek van lez­eres Hele­na. Zij vroeg of ik AB Inbev kon bek­ijken. Ja hoor, geen probleem.

Dit enorme bedri­jf is wat aan koer­shoogte aan het inlev­eren op de beurs van Brussel. 

De koers is nog niet teruggekomen op de top van voor het virus, de zwarte hor­i­zon­tale lijn ver­hin­derd dat. Deze lijn ligt over een bodem­p­je van eind decem­ber 2018. Of de markt een geheugen heeft…

Het luk­te AB Inbev wel het ter­rein boven die zwarte lijn te verken­nen, diverse keren zelfs, maar tot een over­tu­igende uit­braak kwam het niet. Momenteel is de bier­brouw­er bezig met een serie lagere top­pen onder de rode dal­ende trendli­jn. Aan de onderz­i­jde wor­den daar­ente­gen juist wat hogere bodems neergezet.

De koers verd­wi­jnt nu nage­noeg in de apex van bei­de genoemde lij­nen en het kan bij­na niet anders dat het tot een uit­braak gaat komen. Moet ik nu een uit­spraak doen dan zeg ik dat de kans zo’n 60% of hoger is dat de uit­braak aan de onderz­i­jde gaat komen. Houd u dus al voorzichtig reken­ing met een test van de blauwe trendlijn.

Ik zit inmid­dels bij de AEX. De index verzwakt. Gis­teren, op maandag, zak­te de koers door de donker­groene sti­j­gende trendli­jn. Van­daag, als dit de slotko­ers zou wor­den, dan zakt de index door de hor­i­zon­tale licht­groene ste­un­li­jn. Nu, intra­day, worstelt de AEX met de top van begin deze maand. Mocht de index onder dat top­je sluiten, houd u dan reken­ing met een rit naar de bodem van 29 jan­u­ari rond 636 punten.

Gaat u mee de Oceaan over? Iets wat mij waarschi­jn­lijk voor­lop­ig niet staat te gebeuren, miss­chien meer daarover in de col­umn van donderdag.

Aan de andere kant van de Grote Plas belanden we aan bij de Nas­daq die het ook niet droog houdt. De negatieve diver­gen­tie van de RSI was de enige waarschuwing dit keer. En ok, er is nog een sig­naal na de bestud­er­ing van de can­dles: een dark cloud cov­er. Nor­maal niet direct reden om zo enorm in te leveren.

Gis­teren werd de sti­j­gende trendli­jn neer­waarts door­bro­ken en van­daag werd bij open­ing al de blauwe ste­un­li­jn getest. Kijk maar op de onder­staande grafiek, de Amerikaanse beurs is inmid­dels open.

Ziet u met wat fan­tasie al de vorm­ing van een hoofd-schoud­er­for­matie? Dat zou beteke­nen dat we nu eerst opwaarts gaan naar de oran­je hor­i­zon­tale lijn op 13.725 pun­ten om daar­na weer de blauwe lijn op te zoeken, de nek­li­jn. Ik liep nu even op de muziek vooruit.

Adyen is de vol­gende grafiek en dat liep even anders…

In mijn vorige col­umn had ik het nog over een wim­pelt­je. Maar de koer­son­twik­kel­ing van vri­jdag en maandag vertelden even iets anders. Weg wim­pelt­je (en een mogelijke sti­jging) en welkom (nou ja…welkom…) een wedge. Vri­jdag stond de wedge er en maandag de val daaruit met als meest waarschi­jn­lijke beweg­ing een rit­je naar bene­den. Adyen pakt dat laat­ste helaas wel heel voort­varend op.

Als we nu zouden sluiten, dan hebben we een Island Rever­sal staan. Waarschi­jn­lijk is het dus nu even over met de pret. De licht­groene hor­i­zon­tale (steun)lijn op euro 1.985 moet een rit naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal voorkomen.

Wokkels is de hekkensluiter van vandaag.

Zijwaarts, ziet u het ook? Als we van links naar rechts kijken gaat Wolters Kluw­er op en neer, maar komt eigen­lijk niet van de plaats, De uitsch­i­eter naar boven in novem­ber 2020 vor­mde daar even een uit­zon­der­ing op.

Wolters Kluw­er is rechts op de grafiek bezig met een zijwaartse beweg­ing tussen euro 71,20 aan de boven­z­i­jde en euro 67,20 aan de onderz­i­jde. Bin­nen die zijwaartse trad­in­grange hield de oran­je sti­j­gende trendli­jn de koers nog weg van de onderz­i­j­den, maar daar kwam van­daag een einde aan. Intra­day werd zelfs al heel even het ter­rein onder de trad­in­grange verkend.

Heeft u geen WKL in uw bez­it dan zie ik de noodza­ak niet om nu in te stap­pen. Wellicht dat we de komende beurs­da­gen bodemvorm­ing rond de ste­un gaan zien.

Ik zie net een bericht­je dat u met zijn allen nog even bin­nen mag bli­jven de komende peri­ode. Ik heb daar zo mijn bedenkin­gen bij. Ik wens u sterkte.

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist en schri­jft columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Mocht het zo zijn dat hij schri­jft over een aan­deel waarin hij een posi­tie heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 februari 2021, 18:01

wel bedankt, Marcel. Heel boeiend! Ik heb AB INBEV al jarenlang... ik was hoopvol omdat ze "duurzaam" worden en mogelijks opgenomen worden in duurzaamheidsfondsen...

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.