...

TA Nasdaq, AEX, Philips, Heineken, Boskalis en JDE Peets

24 oktober 2021, 15:36 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Wat in het vat zit verzu­urt niet, dus hier is de col­umn van het week­end. Meestal stel ik hem al op zater­dag samen en dit keer dus een dag­je ver­trag­ing. Ik zal vier ver­zoeken lat­en passeren en twee grafieken zijn eigen inbreng.


Ik start de col­umn met Philips en ik kan direct verk­lap­pen dat de eerste vier grafieken op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky zijn.

Philips is de laat­ste tijd wel vak­er in mijn stuk­jes voor­bij gekomen, van­daar dat ik er niet al te diep op in ga. Na de zoveel­ste test van de groene ste­un­li­jn heeft Philips de ene na de andere ver­be­ter­ing neergezet. Het dunne dal­ende trendli­jn­t­je werd opwaarts door­bro­ken alsmede de rode hor­i­zon­tale. Als u columns terug zou lezen dan ziet u dat ik op een gegeven moment schreef dat de weg naar de paarse lijn open kwam te liggen. Daar zijn we inmid­dels aanbeland.

Wat nu, een door­braak of terug neer bene­den? Ik heb nu geen enkel idee. Als ik geen posi­tie had dan zou ik rustig een eventuele uit­braak afwacht­en en op enig moment insprin­gen. Heeft u posi­tie dan kunt u vanzelf­sprek­end bli­jven zit­ten en de rest van het week­end gebruiken om na te denken over uw stop.

De oran­je curve is voor de regel­matige lez­er ook geen ver­rass­ing. Ik heb hem alleen iets geac­tu­aliseerd. Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaalt­je kwam het niet eens op een test aan van de groene ste­un. U ziet Heineken ron­den” (is dit een zelfver­zon­nen werk­wo­ord?) en boven de rond­ing uit het trend­kanaalt­je breken. Ook de test van die uit­braak is al achter de rug.

Het enige wat nu ont­breekt is de opwaartse uit­braak van de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand. Als we dat de komende week als wapen­feit mogen noteren dan lijkt Heineken een mooi pro­ces van bodemvorm­ing achter de rug te hebben. De weg naar hogere noterin­gen zou dan openliggen.

Boskalis zou fun­da­menteel een Buy zijn en we gaan kijken of dat tech­nisch gezien ook het geval is. Ik kan met een blik van 0,1 sec­on­den op de grafiek vertellen dat dat niet het geval is. Op de vraag of Boskalis er dan drama­tisch bijligt kan ik ook ontken­nend antwoorden.

Boskalis noteert onder drie lij­nen. Als eerste de rode dal­ende trendli­jn, als tweede onder het rode sti­j­gende trendli­jn­t­je (niet echt belan­grijk) en onder de oran­je hor­i­zon­tale lijn. Die laat­ste lijn is een belan­grijke weer­stand voor dit aandeel.

Dan is er ook nog de groe­nachtige hor­i­zon­tale lijn. Deze lijn doet dienst als ste­un en behoedt Boskalis voor een val van zo’n 3 euro’s. De koers zit gevan­gen tussen twee hor­i­zon­tale lij­nen en als ik mijn grafieken dagelijks zou bek­ijken heb ik maar één snelle gedachte bij deze grafiek: mor­gen weer even bek­ijken en door naar de vol­gende grafiek.

Waar ik ben in Brazil­ië regent het inder­daad veel. Maar dit land is enorm groot en ik kan u melden dat het in hele grote delen van het land zeer zeer droog is. Zo droog dat het regel­matig al dan niet spon­taan in de brand vliegt. Het­geen dan weer door de iet­wat” gek­leurde media in Ned­er­land wordt aange­grepen om pres­i­dent Bol­sonaro zwart te mak­en. Iets waar ik me aan erg­er, want de taak van de media is om oprecht nieuws te bren­gen en niet om menin­gen en onjuiste infor­matie te ver­sprei­den. Maar dat sta­tion is allang gepasseerd en dan heb ik het niet alleen over Brazilië/​Bol­sonaro. Maar ik dwaal af en we gaan naar JDE Peets en lez­er Mis­ter bluesky stelde dat veel regen goed zou zijn voor de koers van dit aandeel.

JDE Peets ligt er tech­nisch zeer slecht bij en geen haar op mijn hoofd (of wat er van over is) denkt eraan dit aan­deel aan te kopen. Zie de reeks lagere top­pen en lagere bodems!

U weet, meestal kan ik toch wel iets posi­tiefs schri­jven over een grafiek en in het geval van JDE Peets is het dat de koers al een tijd­je ste­un zoekt op de groene hor­i­zon­tale ste­un. Die lijn is overi­gens alleen gebaseerd op de recente koer­son­twik­kelin­gen en gaat niet terug naar een (ver) verleden.

En de AEX…die den­dert door. Het meest recente wapen­feit van onze beurs­graad­me­ter is die van vri­jdag. Eigen­lijk zijn het er drie:

1. een hoog­ste intra­dayko­ers ooit
2. een hoog­ste slotko­ers ooit en
3. dat ging gepaard met een gap.

Als u de can­dle niet ziet, ik heb er een blauw oog­je bijgetek­end. Nu is het moment waarop ik zou moeten schri­jven dat ik extreem ent­hou­si­ast ben op de AEX, dat het hoger gaat en dat het alle­maal geweldig is. We zien al een hele tijd hogere bodems en hogere top­pen en vri­jdag werd daar weer een ver­volg aan gegeven. Alleen.…het lukt me niet. Ik kan het me strot niet uitkri­j­gen, ik kan het niet op papi­er zetten. Het enige wat ik zie is een RSI die niet mee­doet, dat is niet vol­doende om arg­wa­nend te zijn. En toch ben ik arg­wa­nend en voorzichtig…

Mijn tweede zelfgekozen grafiek is die van de Nas­daq. Na de val uit het sti­j­gende trend­kanaal heeft de index ste­un gezocht op de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Daar de lijn een aan­tal malen als weer­stand en ook als ste­un is getest is deze lijn best belangrijk. 

Het was ook fijn om te zien dat de koers afrek­ende met de oran­je dal­ende trendli­jn en de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Waar lijkt de opmars nu te stop­pen? Dat is om en nabij de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal dat nog een tijd­je dienst doet als weer­stand. De komende peiode wordt naar mijn beschei­den mening dus uiterst inter­es­sant om te zien wat de koers gaat doen. Gaat de koers door omhoog en gaan we een nieuwe top zien? Of heeft de index al haar kruit ver­schoten en gaan we de top van begin sep­tem­ber niet eens halen?

Dins­dag ver­schi­jnt naar verwacht­ing de vol­gende col­umn. Heeft u ver­zoeken dan zie ik ze graag tegemoet!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

24 oktober 2021, 17:12

Dag Marcel, zou je misschien een TA kunnen doen van HighGold Mining Inc.
HIGH:xtsx, ISIN CA42984V1031. Bedankt Pluis.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.