...

TA - Nasdaq, Apple en Intel

10 september 2023, 09:42 | Mister Jordan | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)


Nas­daq

In juli werd er een tijdelijke top van ongeveer 15900 pun­ten neergezet. Sinds dat moment wer­den er steeds (iets) lagere top­pen neergezet waar­door er een kleine min van 4% ontstaat. Vooral­snog is er nog niet veel aan de hand. Ik zou graag eerst willen zien hoe de koers zich gedraagt rond de vol­gende ste­un (14630 punten). 

Apple

Apple ver­loor zo’n 200 mil­jard aan beur­swaarde door de nieuwe beperkin­gen van Chi­na. Dit is goed terug te zien in de chart. In augus­tus viel de koers al van de roze wolk na een indruk­wekkende bull run. De koers wist weer op te krabbe­len naar 190 USD voor­dat het slechte nieuws naar buiten kwam. In korte tijd stond er ‑8,5% op het bord. 

Op dit moment moet de eerste ste­un­li­jn, ter hoogte van de 174 USD, zich gaan bewi­jzen. Kor­tom een inter­es­sant aan­deel om de komende weken in de gat­en te houden. Wellicht kan het tegen een mooie kort­ing aan de porte­feuille toegevoegd worden. 

Intel

We sluiten af met Intel. Een aan­deel wat sinds april 2021 zo’n 64% ver­loor. Even leek het alsof nie­mand meer naar het aan­deel omkeek. Een valide bodem werd rond de 25 USD gevor­md. In feb­ru­ari van dit jaar werd er een her­s­tel ingezet met hogere top­pen én bodems. Inmid­dels komt de weer­stand ter hoogte van de 40 USD in zicht. 

Het aan­deel noteert flink in de over­bought’ zone. Een eventueel instap­mo­ment zou ik toch dichter­bij de opgaande trendli­jn zoeken. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde assets. 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.