...

TA Nasdaq, ASM Int., CAC 40, Zilver, MA en Randstad

9 maart 2023, 18:45 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Vier ver­zoeken en slechts drie grafieken. Hoe zit dat? Als u meer wilt weten lees dan snel de col­umn. Daar­naast de vol­gende twee charts in de serie nieuwe” AEX fondsen.


Dames gaan voor dus eerst

CAC-40 op ver­zoek van lez­eres lda:

Ik heb de grafiek eens anders benaderd, vanu­it het idee van gol­ven. Stel nu eens dat de sti­jging bij de groene pijl de eerste golf zou zijn. Opwaarts hè, dat is duidelijk. Dan is de dal­ing bij de rode pijl de cor­rec­tie op de sti­jging. Inmid­dels zit­ten we dan in de tweede opwaartse golf bij de blauwe lijn. Die sti­jging heeft de high” van de eerste golf opwaarts uitgenomen en voorzichtig mogen we dan meer verwacht­en. Bli­jven zit­ten met een trail­ing stop. 

Nas­dag op ver­zoek van lez­er Dowjones:

Met een ver­wi­jz­ing naar de Franse index hier­boven ziet u wellicht de eerste opwaartse golf gevol­gd door de cor­rec­tie daarop. En wellicht dat we nu zijn begonnen aan de tweede opwaartse golf.

Boven de blauwe lijn hebben we in ieder geval iets van een dubbele bodem en met het zo goed als bereiken van het koers­doel is de paarse dal­ende trendli­jn opwaarts uitgenomen. Bij de paarse pijl ziet u de test van die uit­braak en nu mogen we ons dus voorzichtig gaan voor­berei­den op een aan­val op het recente top­je. Met een beet­je geluk gaat die dan ook nog opwaarts wor­den uitgenomen.

MA <=> lez­eres lda:

Geen grafiek dus vraagt u zich wellicht af welk aan­deel MA is. Als ik M.A. schri­jf geef ik al een kleine clou weg.

Lez­eres lda vraagt zich af waarom ik de Mov­ing Aver­age niet in de grafieken gebruik. Vol­gens haar is het Voortschri­j­dend Gemid­delde een pri­ma richtin­gaan­wi­jz­er en kan het bij aan­de­len, indices, edel­met­al­en en meer wor­den gebruikt. Dat ga ik niet ontken­nen, ik ben het er volledig meer eens. 

Elke tech­nis­che anal­ist heeft zijn eigen sti­jl. Er is geen een­hei­dsworst type tech­nisch anal­ist. Als we alle vor­men van TA bek­ijken, manieren van chartweer­gave, indi­ca­toren, time­frames, sys­te­men en wat je verder nog kan bedenken kom je op ontel­bare” manieren van tech­nis­che analyse bedrijven. 

Bij mijn sti­jl hoort niet de MA. Dat is niet meer dan een per­soon­lijke voorkeur.
Als u wilt dat ik eens een grafiek bek­ijk met een MA dan mag u die gerust aan­vra­gen. Ik zal er dan proberen iets voor u van te mak­en. Geeft u dan wel even aan welke van de onnoemelijk veel Mov­ing Aver­ages u wilt hebben? Ziet u het, daar gaan we al !!

ASM Inter­na­tion­al:

Als ik een beet­je kan tellen dan is dit num­mer zestien in de reeks van de 25 aan­de­len in de huidi­ge AEX. Als ik eerst kijk naar de top in novem­ber en de ontwik­kel­ing daar­na dan zien we iets dat we de laat­ste tijd wel vak­er zien. Eerst een dal­ing, dan zijwaarts en dan opwaarts. Als we naar de beweg­ing onder de rode lijn kijken dan kun­nen we ook zeggen dat het vooral­snog bli­jft steken bij zijwaarts en dat er nog geen sprake is van opwaarts. Leuk toch die onduidelijkheid, het lijkt het echte lev­en wel!

We mak­en een kan­sje dat de beweg­ing bin­nen het driehoek­je een voor­bode is van een verdere sti­jging. Na een sti­jging zien we wel vak­er een driehoek­je. De koers zou daar dan opwaarts moeten uit­breken en dan vol­gt een sti­jging gelijk aan de beweg­ing daar­voor.
Àls dat zou gebeuren (die opwaartse uit­braak) dan komt het koers­doel duidelijk boven de rode weer­stand­sli­jn te liggen. Dat zou de draai dalend/​zijwaarts/​opwaarts com­pleet maken. 

Zestien down, negen to go. 

Zil­ver op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Op de chart van zil­ver heb ik alle lijn­t­jes wegge­haald. Het blauwe blok­je is gebleven en is in een rood blok­je veran­derd. Onder de nieuwe rode dal­ende trendli­jn ziet u het zil­ver aardig inlev­eren. Als de dal­ing van van­daag intra­day ook de slotko­ers wordt dan dringt zil­ver weer het blok­je bin­nen. We moeten dan reken­ing gaan houden met een verdere dal­ing naar de onderz­i­jde van het rode blokje.

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Als het goed is heb ik nu alle ver­zoeken behan­deld. Als dat toch niet zo is, trekt u dan even aan de bel? Nieuwe ver­zoeken zijn natu­urlijk welkom!

Rand­stad:

In het begin van 2022 ver­vol­gde Rand­stad de sti­jging die werd ingezet in het jaar daar­voor. Na de top in juli (2022) werd de dal­ing ingezet, alhoewel die top van juli nog wel even werd geëve­naard. Daar­na ging het toch echt omlaag, zelfs tot aan okto­ber. We zien nu een duidelijke bodem in okto­ber 2022 gevol­gd door een mooie stijging.

Bli­jven tellen Mar­cel, dit is num­mer zeventien.

Bin­nen het blok­je zijn kop­ers en verkop­ers nu even redelijk grote vrien­den. Het even­wicht waar we als mens alti­jd naar op zoek zijn is gevon­den. Maar u weet net zo goed als ik dat dat even­wicht geen lang lev­en zal zijn beschoren. We gaan een uit­braak krijgen!

ik heb alleen geen idee aan welke kant. Als ik geld moest inzetten, ver­plicht, dan zou ik op een opwaartse uit­braak inzetten. Maar ik moet niets! 

Met een beet­je geluk zie ik u in het week­end weer.…

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

9 maart 2023, 21:08

Ha! ik volg de MA 8 stijgend = long en dalend = short
en bij zijwaarts long + short tot de richting duidelijk wordt.
Ik zet te weinig in om veel te verdienen. Ik wil niet verliezen.
Deze methode geeft mij rust overdag om andere dingen te doen.

Ik ben nieuwsgierig naar je antwoord.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.