...

TA Nasdaq, DSM, BESI, Alfen, TKH en Aalberts

6 januari 2022, 09:36 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik heb drie ver­zoeken gekre­gen, of eigen­lijk vier zelfs, maar u zult straks zien dat ik twee vliegen in één klap sla. Daar­naast kom ik terug op DSM, een grafiek die in de col­umn van dins­dag werd behan­deld. Genoeg om over te schri­jven van­daar dat ik voors­tel direct van wal te steken.


Ik begin de col­umn met de zoge­naamde dubbelk­lap­per: Alfen op ver­zoek van lez­ers Rus­sia en Mis­ter bluesky.

Links op de grafiek zien we nog een gedeelte van het sti­j­gende trend­kanaal waarbin­nen Alfen zich bevond. Geschiede­nis. We zien ook dat de koers uit dat trend­kanaal is gevallen en daar­na weer mooi opveerde, naar nu blijkt om de onderz­i­jde van dat trend­kanaal als weer­stand te testen. Geschiede­nis. Ver­vol­gens ging Alfen onderuit en vond ste­un op ongeveer de bodem van okto­ber 2021. En het top­je links op de grafiek. Geschiedenis.

Ergens in novem­ber begon de trad­in­grange die ik inmid­dels met een oran­je blok­je heb aangegeven. Daarbin­nen zoekt Alfen regel­matig gezel­lig de boven- en onderkant op. Gis­teren werd intra­day heel even de onderz­i­jde weer aangetikt. Geschiedenis.

Wat mogen we nu verwacht­en? Dat is niet zo heel moeil­ijk: een beweg­ing bin­nen die trad­in­grange tot­dat er een uit­braak komt! Een uit­braak aan de onderz­i­jde kan een toekom­stige koersval van ruim 7 euro beteke­nen. Als de koers aan de boven­z­i­jde mocht uit­breken mag u ruim 7 euro naar boven kijken. In de tussen­ti­jd kunt u proberen de beweg­ing bin­nen de range te bespe­len. Gebruik in alle beschreven sce­nar­i­o’s een stop a.u.b.

Nas­daq:

De Nas­daq is de enige grafiek van van­daag die niet intra­day is. Dat gezegd hebbende zien we dat de Nas­daq gis­teren even in moest lev­eren. Wat heet, van hoog naar laag gin­gen er even ongeveer 500 af.

Maar op de grafiek kun­nen we ook zien waar de dal­ing (vooral­snog?) is gestopt. Yes, op de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Er bestaat dus een kan­sje dat rond dit niveau kop­ers in de markt komen die de index weer iets optillen. Laat u echter nog niet op het ver­keerde been zetten, want wat ik zie als ik van de top van novem­ber tot aan nu kijk: lagere top­pen en lagere bodems. Mocht bin­nenko­rt de bodem van decem­ber sneu­ve­len dan is dat een beves­tig­ing van dat proces. 

TKH op ver­zoek van lez­eres Rus­sia.

Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand bij de grafiek van TKH Group. De koers beweegt net­jes boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Dat is zo, maar we moeten wel de recente lagere top in de gat­en houden. De belan­grijke top op 31 decem­ber was lager dan die andere belan­grijke top van november.

Kijk ook even waar de intra­day koers van van­daag opereert, dat is links van het ver­g­root­glas. Mocht u op iets lan­gere ter­mi­jn beleggen/​traden/​oper­eren, dan kunt u beslis­sen te bli­jven zit­ten, reken­ing te houden met een expe­di­tie naar de blauwe sti­j­gende trendli­jn en dan nog steeds de wat lan­gere ter­mi­jn trend in de gat­en houden. In de hoop dat de blauwe trendli­jn zijn werk als ste­un gaat doen. Onder die lijn zou dan uw stop komen. Speelt u echter kor­ter op de bal dan is hoogst­waarschi­jn­lijk uw stop al aangetikt en zit u fris en fruit­ig met uw geld liq­uide kijk­end naar een nieuwe opportunity!

BESI:

U ziet nog een gedeelte van het sti­j­gende trend­kanaal waarin BESI vrolijk hoger en hoger ging. Echter, aan al het mooie komt een einde en zo viel de koers uit dat trend­kanaal. De sti­jging die daarop vol­gde was heel mooi, onder­vond even wat weer­stand van de onderz­i­jde van dat oude trend­kanaal, maar wist er gewoon weer in terug te keren! Er werd zelfs een nieuwe, hogere top neergezet. Achter­af is het inter­es­sant te kijken waar die sti­jging eindigde: in het mid­den van dat sti­j­gende trend­kanaal. Voor tech­nisch anal­is­ten is dat een belan­grijk niveau, van­daar dat de soft­ware automa­tisch een lijn­t­je in het mid­den zet.

Terug naar de realiteit, we zit­ten al een tijd­je met lagere top­pen en lagere bodems bin­nen het rode dal­ende trend­kanaalt­je. Zoek ook even de can­dle van van­daag en dat is niet de rechtse van de twee rode candles!

Lagere koers­doe­len kun­nen 67,65 en 65,55 zijn. Mocht die laat­ste nu ook breken dan kan euro 62,10 wor­den opgezocht. 

Aal­berts op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Naar mijn beschei­den mening is de grafiek van Aal­berts de sterk­ste van de grafieken tot nu toe behan­deld. Ik heb enkele sti­j­gende trendli­jn­t­jes getek­end en de oran­je hor­i­zon­tale lijn. Die laat­ste doet dienst als ste­un. De laat­ste beurs­da­gen is Aal­berts lekker bezig met het vor­men van weer een hogere top. Dat is prachtig, maar ik ga er een kleine kant­teken­ing bij plaat­sen. De RSI onder de grafiek doet niet mee, een negatieve diver­gen­tie derhalve.

Haast u zich nu niet om Aal­berts direct te verkopen. Het is gewoon een bel­let­je op de top. Word wel alert­er dan u al was en ga op zoek naar meer aan­wi­jzin­gen. Probeer bijvoor­beeld eens de negatieve diver­gen­tie bin­nen de negatieve diver­gen­tie te vinden!

Bli­jf zit­ten waar u zit (als u long zit ten­min­ste) en kijk heel goed waar uw stop komt.

DSM naar aan­lei­d­ing van een reac­tie van lez­eres Rus­sia.

Het is uiterst moeil­ijk om een tech­nis­che analyse te schri­jven. Kri­jgt u nu alstublieft geen medeli­j­den met mij, dat is niet de bedoel­ing. Ik wil slechts zeggen dat ik nooit weet voor welke beleg­ger of trad­er met exact welke posi­tie ik schri­jf. Ik moet het dus iets algemen­er houden. 

U begri­jp uw vra­gen absolu­ut! Ik schreef dins­dag, op het niveau een tikkelt­je onder de rode weer­stand­sli­jn, dat iemand het best kon bli­jven zit­ten. Dit was om de mogelijkheid van een opwaartse uit­braak niet te mis­sen. Zon­der een long­posi­tie in DSM vond ik het echter veel te riskant te kopen anticiperend op een mogelijke uit­braak, met in het achter­hoofd een koers­dal­ing. Als er zich nog steeds mensen afvra­gen waarom ik het alti­jd over die stop heb, miss­chien wordt het dan duidelijk als u naar boven­staande koers­be­weg­ing kijkt.

Aan uw tac­tiek om DSM te verkopen net onder de rode lijn (weer­stand) en weer te kopen bij een opwaartse uit­braak is niets mis. Trans­ac­tiekosten en een mogelijke koerssprong bij een uit­braak kun­nen het plaat­je wat verve­len­der maken.

Als ik zelf aan het traden ben dan weet ik wat ik moet doen en ik hoef aan nie­mand ver­ant­wo­ord­ing af te leggen, behalve mezelf. Ik ken mezelf als trad­er en aan de andere zijde ken ik nie­mand aan de andere kant: U allen als lez­ers. Iedereen is ver­schil­lend. Van­daar dat ik het alge­meen moet houden. 

Ik hoop dat het zo iets duidelijk­er is gewor­den. Ik zie het wel als u nog iets wilt vragen.

+++++ + + + + +
Aan iedereen, bli­jf tol­er­ant tegen elka­ar. Heb respect voor elka­ars mening en wis­sel op nor­male wijze van gedacht­en. Ik merk dat het daaraan nog wel eens schort. Meer kan ik helaas niet doen.

Ik zie u in het week­end weer!
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

6 januari 2022, 15:31

Ik vraag me af hoe u omgaat met de stop op De Giro. Elke dag opnieuw plaatsen? en wat met de gaps 's morgens?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.