...

TA Nasdaq, ING, Mittal, Vopak en CAC-40

30 juni 2022, 06:23 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Goede­mor­gen, de zon is al op en het belooft een mooie dag te wor­den. Of het op de beurs een mooie dag wordt valt nog te bezien. Ik behan­del drie ver­zoeken en voeg er zelf nog twee charts aan toe. 


Alle grafieken zijn met de slotko­ers van woens­dag 29 juni 2022. Er zat nog iets in het vat, van­daar dat ik begin met een ver­zoek van een kleine week geleden.

CAC-40 op ver­zoek van lez­eres lda:

Het rode gebied is slechts een klein gedeelte van een mooi sti­j­gend trend­kanaal waarbin­nen de Franse index zich sinds maart 2020 omhoog werk­te. Het is niet nodig een raket­geleerde te zijn om te con­stateren dat we dat sti­j­gende trend­kanaal aan de onderz­i­jde hebben verlaten. 

Ik heb een oran­je dal­ende trendli­jn over de steeds lagere top­pen vanaf begin dit jaar getek­end. Daaron­der zijn de lagere bodems iets min­der mooi/​duidelijk, maar ze staan er wel degelijk.

Deze maand is de koers door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn geza­kt en verder gedaald tot aan de bodem van maart dit jaar. Het recente opv­eren is m.i. niets meer dan een pull back naar het oude ste­un­niveau. Ik kan u vertellen dat ik uiterst voorzichtig ben met de CAC-40 en me voor­bereid op een vol­gende dalingsgolf. 

Vopak op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Deze trouwe lez­er (bedankt daar­voor) is wat mij betre­ft iets te opti­mistisch als hij vraagt of Vopak nu is opgeveerd van de ultieme bodem op 22 euro. Jawel, de koers is opgeveerd, maar ik heb op moment van schri­jven nog geen enkele reden om 22 euro de ultieme bodem te noemen.

Wat ik zie is het dal­ende trend­kanaal, dit keer niet getek­end, en de neer­waartse door­braak van de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Het opv­eren is m.i. niets meer dan de pull back. De koers is dus de voor­ma­lige ste­un als weer­stand aan het testen. Natu­urlijk hoop ik dat ik er flink naast zit, maar ik zie de koers nog met gemak door de 22 euro vallen.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Of we uit de gevaren­zone zijn bij dit aan­deel? Wat mij betre­ft niet. Ik houd er reken­ing mee dat er nog een dal­ings­golf komt bij Arcelor.

Ik zie de val uit het groene blok. Ik zag dat de koers onder de oran­je hor­i­zon­tale ste­un­li­jn dook. Met een gap! En nu zie ik de koers­be­weg­ing bin­nen het rode cirkelt­je. Ik mag hopen dat ik het mis heb, maar de beweg­ing bin­nen het rode cirkelt­je is een voor­bode van een verdere dal­ing. Ik verwacht dat Arcelor Mit­tal nog vele euro’s zal gaan wegzakken.…

Nas­daq:

Is het gras groen­er aan de overz­i­jde van de Oceaan? Hier­boven ziet u het antwo­ord in één oogop­slag. Of laat ik hier nu mijn ervar­ing als tech­nisch anal­ist teveel spreken?

Sinds de top­pen van eind vorig jaar zie ik de koers naar het Zuiden gaan met lagere top­pen en lagere bodems. Deze maand is er alweer een nieuwe lagere bodem neergezet. De koers is recent opgeveerd en heeft de afgelopen dagen de kop gestoten tegen de blauwe dal­ende trendli­jn. Ik houd er reken­ing mee dat de koers de komende dagen door de oran­je lijn valt en de recente bodem gaat opzoeken. Ik houd er tevens reken­ing mee dat er dan ook weer een lagere bodem wordt weggezet.

ING:

Ik heb ING bewust voor het laatst bewaard. Ik wil graag posi­tief afs­luiten. Ik zie ING bin­nen een groen — die kleur heb ik in ieder geval gekozen in mijn grafieken­pro­gram­ma — sti­j­gend trend­kanaal. Buiten is de zon al achter wat wolken verd­we­nen en bij ING zie ik ook wat wolken samen­pakken. Kijkt u maar naar het rode dal­ende trend­kanaal. Jawel, ik weet dat het dal­ende trend­kanaal nog exper­i­menteel is zoals ze dat zo mooi noe­men, maar het is alti­jd ver­standig ner­gens de ogen voor te sluiten.

Als u in gedacht­en een sti­j­gend trendljn­t­je tekent over de bodem van mei en ver­vol­gens over de recente bodems.….u kri­jgt dan een clou en een verkoopsig­naalt­je als die lijn neer­waarts wordt doorbroken.

Ik zie u allen in het week­end weer.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

30 juni 2022, 07:17

ER zou een verkoopsignaal voor Besi zijn naar 35. Realistisch?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.