...

TA - Nederlandse tech ook in zwaar weer

9 september 2020, 08:05 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De NAS­DAQ wist gis­ter weer een min van meer dan 4% aan te tikken. De Ned­er­landse tech aan­de­len hebben hier ook last. Van­daag bek­ijken we hoe Adyen, Pro­sus en Just Eat erbij staan. Samen verte­gen­wo­ordi­gen deze aan­de­len meer dan 10% van de AEX.


Adyen

We begin­nen met betaalplat­form Adyen. Dit aan­deel is een van de out­per­form­ers bin­nen de AEX. Vanaf de bodem in maart werd een bull run van zo’n 123% ingezet. Een van de belan­grijk­ste dri­jfv­eren achter deze speurt was natu­urlijk het toen­e­mende aan­tal online betalin­gen. Met bij­na 4 maan­den aan groei zien we een extreem steil trend­kanaal. Gaan­deweg waren er bij­na geen noe­menswaardi­ge cor­rec­ties te bekennen. 

In juli zien we de koers sta­bilis­eren en werd er nog wel een all-time high op de magis­che 1500 EUR grens neergezet. Vanaf augus­tus zien we het sen­ti­ment langza­am maar zek­er ver­slechteren. De koers bevin­dt zich inmid­dels in een negatief trend­kanaal. Er wor­den lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Op dit moment zie ik geen koopsig­nalen voor lange ter­mi­jn beleg­gers, voor short­ers wordt de sit­u­atie wel interessant.

Ter hoogte van de rode pijl zien we ook een zoge­heten death cross’. Het 20-daagse gemid­delde duikt onder het 50-daagse gemid­delde wat gezien kan wor­den als een sterk negatief sig­naal. In April zagen we het tegen­overgestelde, namelijk een posi­tieve kruis­ing. Dit was het startsig­naal van een maan­den­lange uptrend. 

Pro­sus

Beleg­gers in Pro­sus kopen vooral aan­de­len in de Chi­nese inter­net­gi­gant Ten­cent. Maar hoe staat de new kid on the block’ er eigen­lijk voor? Wan­neer we naar de chart kijken is het koersver­loop van Pro­sus alles behalve saai te noe­men. We zien dat halver­wege mei de koers zich in de huidi­ge trad­ing range wringt. Deze range ligt op dit moment tussen de 74 — 89 EUR

Begin juli werd er een all-time high net onder de 89 EUR neergezet. Sinds­di­en raak­te de koers in ver­val, te zien aan het blauwe neer­gaande trend­kanaal. Gaan­deweg zien we ook negatieve kruis­ing van de voortschri­j­dende gemid­delden ter hoogte van de rode pijl.

Een opwaartse uit­braak resul­teerde in een tweede test van weer­stand, zon­der suc­ces. Vorige week werd het 20 en 50 daags gemid­delde neer­waarts gebro­ken. Het lijkt erop dat bin­nenko­rt de ste­un­li­jn op 74 EUR zich mag gaan bewi­jzen want alle korte ter­mi­jn sig­nalen staan op rood / negatief.

Just Eat


De menin­gen of Just Eat wel of geen tech bedri­jf is zijn verdeeld, toch neem ik het aan­deel mee in de analyse. Wan­neer we de week chart bek­ijken, zien we vanaf de intro­duc­tie een mooi diag­o­naal koersver­loop. Hier en daar komen ook wat gezonde cor­rec­ties naar voren. Voor een beleg­ger in groeiaan­de­len is dit natu­urlijk prachtig. Toch lijkt het aan­deel de afgelopen maan­den tegen een ste­vige weer­stand aan te lopen. We zoomen in op de dag chart hieronder. 


De afgelopen maan­den stu­itert de koers heen en weer. Als ik de lei­draden uit zou moeten teke­nen komt ik op de trad­ing range zoals hier­boven geschetst. We zien een aan­tal belan­grijke con­tact­pun­ten (paarse ellipsen) op de 88 en 102 EUR grens. 

Chart tech­nisch zie ik een kans voor een long­posi­tie richt­ing de weer­stand. In poten­tie zou dit een rit van 15% zijn maar toch ben ik nog niet hele­maal over­tu­igd. Het opv­eren van de koers op de ste­un­li­jn en de lage stand van de RSI stem­men mij posi­tief. Daar tegen­over staat de dreigende negatieve kruis­ing van de voortschri­j­dende gemiddelden. 

Om meer zek­er­heid te creëren zou een dergelijke posi­tie pas ingenomen kun­nen wor­den zodra het 20 of 50 daags gemid­delde (groene / rode lijn) opwaarts gebro­ken wordt. Wacht­en op meer zek­er­heid gaat wel ten koste van het poten­tiële ren­de­ment. Dit zijn alle­maal afweg­in­gen waar elke beleg­ger weer andere waardes aan hecht. Een stop loss van een aan­tal euro onder de ste­un­li­jn lijkt mij een veilige marge. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

9 september 2020, 18:54

Ik zal de chart er eens bijpakken.

(0)
9 september 2020, 10:46

Zou je ook eens AH willen meenemen. Dank alvast.

(0)