...

TA: Negatieve sfeer zet markten onder druk

2 augustus 2018, 12:05 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (5)


Na een lange peri­ode van zek­er­heid, mooie cijfers en economis­che rust & samen­werk­ing liepen de beurzen sterk op de afgelopen jaren. Nu een aan­tal van deze voor­waar­den begin­nen weg te vallen brokkelt het vertrouwen in het finan­ciële stelsel steeds wat verder weg. Opti­misme maakt plaats voor pes­simisme en dat merken we aan terughoudend­heid van de beleg­ger. Zo wor­den de cijfer­t­jes wat strenger beo­ordeeld en wordt er niet meer blind ingekocht. Dit is bijvoor­beeld mooi te zien aan de Bit­coin, de hype is er wel een beet­je af en na het bereiken van de top rond de 20.000 dol­lar eind vorig jaar zien we de munt rustig en stil­let­jes doo­d­bloe­den. Cor­rec­ties zijn sterk­er dan de oplevin­gen en op den duur verwacht ik dat de bit­coin niet veel meer waard zal zijn. Jam­mer voor de groep die laat is ingestapt of dat zelfs nu nog doet maar dat mag een les zijn voor toekom­stige hypes: als het te mooi is om waar te zijn is het dat vaak ook..

Dan nog even de aan­dacht voor de Nas­daq: de tech­sec­tor is de afgelopen 10 jaar geëx­plodeerd en naar mijn mening ook terecht. Tech is hot en de toekomst en dat is ook vrij nor­maal wan­neer je naar de ken­merken van techbedri­jven en uitvin­din­gen kijkt. Deze par­ti­jen streven naar inno­vatie, ontwik­kel­ing, automa­tis­er­ing en goed opge­bouwde win­sten tegen min­i­male kosten. Anders dan de retail­sec­tor kan de tech­sec­tor door slim gebruik van eigen tech­nolo­gie haar effi­cien­cy opti­maal ver­hogen. Ook in het dagelijkse lev­en gebruiken we tech om processen te ver­snellen op het werk met automa­tion sys­te­men en data­bas­es maar ook thuis met ver­schil­lende elek­tro­n­is­che appa­rat­en en cloud omgevin­gen.

Toch bli­jft de tech­sec­tor gevoelig wan­neer het draait om de key: vei­ligheid. We leggen ons hele hebben en houden in de han­den van techbedri­jven. Alle mogelijke infor­matie van per­soon­lijke ken­merken tot bankgegevens staan in de cloud of op servers van techgi­gan­ten. De kun­st is deze goed te bescher­men want wan­neer dit niet gebeurt, zo zagen we bij Face­book, kan dit de kop kosten.

Sowieso lijken we op een keer­punt te zijn beland. We hebben dik 10 jaar van groei achter de rug op de beurzen. Alle indices hebben All Time Highs op de bor­den gezet de afgelopen 3 jaar en de AEX kwam onlangs nog tot de hoog­ste stand in bij­na 17 jaar tijd. Sail­lant detail is dat de Nas­daq in deze peri­ode meer dan 400% aan koer­swaarde heeft gewon­nen.

Waar de beurzen onlangs wat top­pen wis­ten te noteren hebben we de eerste golf naar bene­den al zien komen. De han­delss­pan­nin­gen tussen Chi­na en Trump zorgden voor wat koersver­lies op de indus­triële fond­sen, deze wer­den immers het hardst ger­aakt door de maa­trege­len. Momenteel zien we de tweede golf omlaag: tech. De tech­fond­sen lijken te veel te hebben gewon­nen en komen onder presta­tiedruk (cijfers kun­nen verwachtin­gen niet meer doen nakomen). Daar­naast gaan naar mijn verwacht­ing de hier­boven genoemde vei­ligheid en han­delss­pan­nin­gen een grotere rol spe­len de aankomende weken/​maanden.

Men zal scher­p­er wor­den en bli­jven op het bescher­men van per­soon­s­gegevens wat al een lan­glopende trend is. Daar­naast kun­nen Chi­na en Ameri­ka in een vol­gende fase van de dreigende han­del­soor­log elka­ar echt pijn gaan doen met maa­trege­len op elek­tron­i­ca, chips en half­fab­ri­cat­en voor de pro­duc­tie van tech­fond­sen. Ik voorzie dan ook een reurige peri­ode met veel valkuilen en met mij vele andere beleg­gers, dat is te zien aan de koer­sre­ac­ties van de afgelopen weken.

Kor­tom, alle ogen zullen op tech gericht zijn en daar wacht de richt­ing voor de alge­hele markt voor de komende peri­ode.

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 573.46 -3.37 -0.58%
AEX Fut 573.85 -2.9 -0.5%
DAX 12380.31 -88.22 -0.71%
DAX Fut 12409.75 1 0.01%
DOW 27076.82 -142.7 -0.52%
DOW 30 Future 27114.5 4.5 0.02%
DJ Transp. 10730.28 -83.34 -0.77%
SP500 2997.96 -9.43 -0.31%
SP Fut 3005 0.5 0.02%
NSDQ 8153.54 -23.17 -0.28%
NSDQ100 7852.41 -40.54 -0.51%
NSDQ Fut 7890.5 2.75 0.04%
BEL20 3700.19 -30.05 -0.81%
CAC40 5602.23 -53.22 -0.94%
FTSE 100 7321.41 -46.05 -0.63%
SMI 9969.19 -78.15 -0.78%
SEMISOXX 1594.49 -11.16 -0.7%
RSL2000 1583.68 3.72 0.24%
Name Last Change %
Nikkei 21988.29 228.68 1.05%
H.SENG 27124.55 -228.14 -0.83%
Shanghai 3030.75 -0.48 -0.02%
KS11 2062.22 13.02 0.64%
STI 3203.93 -7.56 -0.24%
TWI 10898.13 70.58 0.65%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103680.41 179.23 0.17%
Merival 30561.27 424.99 1.41%
IPC Mex. 42841.46 171.05 0.4%
KLSE 1601.25 0.25 0.02%
Indon. 6219.44 -115.41 -1.82%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10860.67 28.92 0.27%
Tase 1608.77 -0.39 -0.02%
Name Last Change %
Olie 61.72 0.06 0.1%
Brent 68.01 -0.05 -0.07%
Gas 2.679 -0.009 -0.33%
Goud 1506.15 0.3 0.02%
GLD Eur/Oz 1368.73 0.273 0.02%
GLD Eur/Kg 44005.677 8.765 0.02%
Zilver 17.913 -0.005 -0.03%
Zlv Eur/Oz 16.279 -0.005 -0.028%
Zlv Eur/Kg 523.37 -0.146 -0.028%
Koper 2.647 0.005 0.19%
Alu 1787.75 -23 -1.27%
Nikkel 17285 -465 -2.62%
Lood 2096 -13.75 -0.65%
Zink 2356 -35 -1.46%
PLT 939.4 0.55 0.06%
PLD 1605.45 8.5 0.53%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1004 0.0006 0.05%
EUR-YEN 118.96 0.07 0.06%
EUR-GBP 0.8853 0.0006 0.07%
EUR-SFR 1.0925 0.0011 0.09%
USD/Yen 108.11 0.01 %
GBP-USD 1.2429 0.0001 0.01%
USD Index 98.185 0.355 0.36%
TREAS10 1.843 -0.056 -2.94%
TREAS30 2.315 -0.061 -2.58%
Bitcoin 10334 10.8 0.1%
Bitcoin Cash 307.33 4.42245 1.46%
Ethereum (US$) 197.6 8.68987 4.6%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.809 2.49611 3.55%
Name Last Change %
VIX 14.67 0.93 6.77%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  00:29 Yes, invest in camels
 • ...
  00:25 Enkel kenners en insiders spreken van de spefifieke locatie, denk jij...
 • ...
  00:06 Opstand van de Galliers
 • ...
  23:59 ...
 • ...
  23:44 Er is hoop : een vrouwelijke minister van Kenia gaat het probleem van...
 • ...
  23:38 Het probleem zit hem in, als je commentaar geeft, dit soms als...
 • ...
  23:11 Daar gaat crypto weer.
 • ...
  22:43 Https://youtu.be/152OoTVjFOs
 • ...
  22:35 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:33 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...

Twitter @usmarkets