...

TA: Negatieve sfeer zet markten onder druk

2 augustus 2018, 12:05 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (5)


Na een lange peri­ode van zek­er­heid, mooie cijfers en economis­che rust & samen­werk­ing liepen de beurzen sterk op de afgelopen jaren. Nu een aan­tal van deze voor­waar­den begin­nen weg te vallen brokkelt het vertrouwen in het finan­ciële stelsel steeds wat verder weg. Opti­misme maakt plaats voor pes­simisme en dat merken we aan terughoudend­heid van de beleg­ger. Zo wor­den de cijfer­t­jes wat strenger beo­ordeeld en wordt er niet meer blind ingekocht. Dit is bijvoor­beeld mooi te zien aan de Bit­coin, de hype is er wel een beet­je af en na het bereiken van de top rond de 20.000 dol­lar eind vorig jaar zien we de munt rustig en stil­let­jes doo­d­bloe­den. Cor­rec­ties zijn sterk­er dan de oplevin­gen en op den duur verwacht ik dat de bit­coin niet veel meer waard zal zijn. Jam­mer voor de groep die laat is ingestapt of dat zelfs nu nog doet maar dat mag een les zijn voor toekom­stige hypes: als het te mooi is om waar te zijn is het dat vaak ook..

Dan nog even de aan­dacht voor de Nas­daq: de tech­sec­tor is de afgelopen 10 jaar geëx­plodeerd en naar mijn mening ook terecht. Tech is hot en de toekomst en dat is ook vrij nor­maal wan­neer je naar de ken­merken van techbedri­jven en uitvin­din­gen kijkt. Deze par­ti­jen streven naar inno­vatie, ontwik­kel­ing, automa­tis­er­ing en goed opge­bouwde win­sten tegen min­i­male kosten. Anders dan de retail­sec­tor kan de tech­sec­tor door slim gebruik van eigen tech­nolo­gie haar effi­cien­cy opti­maal ver­hogen. Ook in het dagelijkse lev­en gebruiken we tech om processen te ver­snellen op het werk met automa­tion sys­te­men en data­bas­es maar ook thuis met ver­schil­lende elek­tro­n­is­che appa­rat­en en cloud omgevin­gen.

Toch bli­jft de tech­sec­tor gevoelig wan­neer het draait om de key: vei­ligheid. We leggen ons hele hebben en houden in de han­den van techbedri­jven. Alle mogelijke infor­matie van per­soon­lijke ken­merken tot bankgegevens staan in de cloud of op servers van techgi­gan­ten. De kun­st is deze goed te bescher­men want wan­neer dit niet gebeurt, zo zagen we bij Face­book, kan dit de kop kosten.

Sowieso lijken we op een keer­punt te zijn beland. We hebben dik 10 jaar van groei achter de rug op de beurzen. Alle indices hebben All Time Highs op de bor­den gezet de afgelopen 3 jaar en de AEX kwam onlangs nog tot de hoog­ste stand in bij­na 17 jaar tijd. Sail­lant detail is dat de Nas­daq in deze peri­ode meer dan 400% aan koer­swaarde heeft gewon­nen.

Waar de beurzen onlangs wat top­pen wis­ten te noteren hebben we de eerste golf naar bene­den al zien komen. De han­delss­pan­nin­gen tussen Chi­na en Trump zorgden voor wat koersver­lies op de indus­triële fond­sen, deze wer­den immers het hardst ger­aakt door de maa­trege­len. Momenteel zien we de tweede golf omlaag: tech. De tech­fond­sen lijken te veel te hebben gewon­nen en komen onder presta­tiedruk (cijfers kun­nen verwachtin­gen niet meer doen nakomen). Daar­naast gaan naar mijn verwacht­ing de hier­boven genoemde vei­ligheid en han­delss­pan­nin­gen een grotere rol spe­len de aankomende weken/​maanden.

Men zal scher­p­er wor­den en bli­jven op het bescher­men van per­soon­s­gegevens wat al een lan­glopende trend is. Daar­naast kun­nen Chi­na en Ameri­ka in een vol­gende fase van de dreigende han­del­soor­log elka­ar echt pijn gaan doen met maa­trege­len op elek­tron­i­ca, chips en half­fab­ri­cat­en voor de pro­duc­tie van tech­fond­sen. Ik voorzie dan ook een reurige peri­ode met veel valkuilen en met mij vele andere beleg­gers, dat is te zien aan de koer­sre­ac­ties van de afgelopen weken.

Kor­tom, alle ogen zullen op tech gericht zijn en daar wacht de richt­ing voor de alge­hele markt voor de komende peri­ode.

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 569.61 3.42 0.6%
AEX Fut 563.6 -2.6 -0.46%
DAX 12222.39 69.32 0.57%
DAX Fut 12273 90 0.74%
DOW 26511.05 -48.49 -0.18%
DOW 30 Future 26532 -34 -0.13%
DJ Transp. 10977.06 -11.16 -0.1%
SP500 2907.97 2.94 0.1%
SP Fut 2914.5 4.5 0.16%
NSDQ 8015.27 17.2 0.22%
NSDQ100 7713.5 23.78 0.31%
NSDQ Fut 7743.5 31 0.4%
BEL20 3852.3 5.48 0.14%
CAC40 5580.38 17.29 0.31%
FTSE 100 7459.88 -11.44 -0.15%
SMI 9571.22 -25.38 -0.26%
SEMISOXX 1558.29 0.16 0.01%
RSL2000 1560.4 -3.99 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 22232.1 31.54 0.14%
H.SENG 29963.26 -161.42 -0.54%
Shanghai 3215.04 -55.76 -1.7%
KS11 2216.65 0.5 0.02%
STI 3357.7 10.12 0.3%
TWI 10987.71 19.21 0.18%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 94588.06 9.8 0.01%
Merival 30847.55 -1189.23 -3.71%
IPC Mex. 45377.01 -148.28 -0.33%
KLSE 1622.06 -0.01 0%
Indon. 6414.74 -92.48 -1.42%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 9959.62 -22.62 -0.23%
Tase 1584.61 -8.79 -0.55%
Name Last Change %
Olie 65.73 1.66 2.59%
Brent 74.11 2.14 2.97%
Gas 2.562 0.027 1.07%
Goud 1276.85 0.85 0.07%
GLD Eur/Oz 1134.272 0.755 0.067%
GLD Eur/Kg 36467.692 24.277 0.067%
Zilver 14.967 0.012 0.08%
Zlv Eur/Oz 13.296 0.011 0.08%
Zlv Eur/Kg 427.468 0.343 0.08%
Koper 2.904 -0.016 -0.55%
Alu 1868.5 16.5 0.89%
Nikkel 12657.5 -232.5 -1.8%
Lood 1942.25 4 0.21%
Zink 2794.25 -15.25 -0.54%
PLT 903.4 -0.3 -0.03%
PLD 1371.6 -26.9 -1.92%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1255 0.0011 0.1%
EUR-YEN 125.99 0.2 0.16%
EUR-GBP 0.867 0.0019 0.23%
EUR-SFR 1.1432 0.0029 0.25%
USD/Yen 111.94 0.04 0.03%
GBP-USD 1.2979 -0.0007 -0.05%
USD Index 96.965 -0.186 -0.19%
TREAS10 2.585 0.027 1.05%
TREAS30 2.989 0.03 1%
Bitcoin 5407.9 141.1 2.68%
Bitcoin Cash 291.83 7.67226 2.7%
Ethereum (US$) 171.6 4.64145 2.78%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 76.574 1.28 1.7%
Name Last Change %
VIX 12.42 0.33 2.73%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  20:33 Spx Met bollinger beter te zien Richting of buiten bollinger is...
 • ...
  20:29 Spx Extreem Bijna elke dag op de 15 Zeer volatiel op de 15
 • ...
  20:29 Zolang heb ik die niet.. maar bedankt Voice slaap ik weer prima...
 • ...
  20:26 Net ergens gelezen Netflix gaat nog flink stijgen dit jaar tot FEB....
 • ...
  20:09 Ik heb zojuist een netflixjan 2020 call 400 geschreven
 • ...
  20:08 Cash , verbranden , mag niet he. Staatseigendom en ook nog CO2...
 • ...
  20:04 Ik denk dat netflix zo onderhand ook zijn top wel weer bereikt heeft,...
 • ...
  19:54 En dan nog maar niet te spreken over zijn echte hobby rocket man...
 • ...
  19:52 Morgen wederom den boer op (paasweekend is voorbij) ...........
 • ...
  19:51 Ik lig in eenen deuk (maar 'k weet niet echt waarom) ..............

Twitter @usmarkets