...

TA: Negatieve sfeer zet markten onder druk

2 augustus 2018, 12:05 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 11 / 12 | (5)


Na een lange peri­ode van zek­er­heid, mooie cijfers en economis­che rust & samen­werk­ing liepen de beurzen sterk op de afgelopen jaren. Nu een aan­tal van deze voor­waar­den begin­nen weg te vallen brokkelt het vertrouwen in het finan­ciële stelsel steeds wat verder weg. Opti­misme maakt plaats voor pes­simisme en dat merken we aan terughoudend­heid van de beleg­ger. Zo wor­den de cijfer­t­jes wat strenger beo­ordeeld en wordt er niet meer blind ingekocht. Dit is bijvoor­beeld mooi te zien aan de Bit­coin, de hype is er wel een beet­je af en na het bereiken van de top rond de 20.000 dol­lar eind vorig jaar zien we de munt rustig en stil­let­jes doo­d­bloe­den. Cor­rec­ties zijn sterk­er dan de oplevin­gen en op den duur verwacht ik dat de bit­coin niet veel meer waard zal zijn. Jam­mer voor de groep die laat is ingestapt of dat zelfs nu nog doet maar dat mag een les zijn voor toekom­stige hypes: als het te mooi is om waar te zijn is het dat vaak ook..

Dan nog even de aan­dacht voor de Nas­daq: de tech­sec­tor is de afgelopen 10 jaar geëx­plodeerd en naar mijn mening ook terecht. Tech is hot en de toekomst en dat is ook vrij nor­maal wan­neer je naar de ken­merken van techbedri­jven en uitvin­din­gen kijkt. Deze par­ti­jen streven naar inno­vatie, ontwik­kel­ing, automa­tis­er­ing en goed opge­bouwde win­sten tegen min­i­male kosten. Anders dan de retail­sec­tor kan de tech­sec­tor door slim gebruik van eigen tech­nolo­gie haar effi­cien­cy opti­maal ver­hogen. Ook in het dagelijkse lev­en gebruiken we tech om processen te ver­snellen op het werk met automa­tion sys­te­men en data­bas­es maar ook thuis met ver­schil­lende elek­tro­n­is­che appa­rat­en en cloud omgevin­gen.

Toch bli­jft de tech­sec­tor gevoelig wan­neer het draait om de key: vei­ligheid. We leggen ons hele hebben en houden in de han­den van techbedri­jven. Alle mogelijke infor­matie van per­soon­lijke ken­merken tot bankgegevens staan in de cloud of op servers van techgi­gan­ten. De kun­st is deze goed te bescher­men want wan­neer dit niet gebeurt, zo zagen we bij Face­book, kan dit de kop kosten.

Sowieso lijken we op een keer­punt te zijn beland. We hebben dik 10 jaar van groei achter de rug op de beurzen. Alle indices hebben All Time Highs op de bor­den gezet de afgelopen 3 jaar en de AEX kwam onlangs nog tot de hoog­ste stand in bij­na 17 jaar tijd. Sail­lant detail is dat de Nas­daq in deze peri­ode meer dan 400% aan koer­swaarde heeft gewon­nen.

Waar de beurzen onlangs wat top­pen wis­ten te noteren hebben we de eerste golf naar bene­den al zien komen. De han­delss­pan­nin­gen tussen Chi­na en Trump zorgden voor wat koersver­lies op de indus­triële fond­sen, deze wer­den immers het hardst ger­aakt door de maa­trege­len. Momenteel zien we de tweede golf omlaag: tech. De tech­fond­sen lijken te veel te hebben gewon­nen en komen onder presta­tiedruk (cijfers kun­nen verwachtin­gen niet meer doen nakomen). Daar­naast gaan naar mijn verwacht­ing de hier­boven genoemde vei­ligheid en han­delss­pan­nin­gen een grotere rol spe­len de aankomende weken/​maanden.

Men zal scher­p­er wor­den en bli­jven op het bescher­men van per­soon­s­gegevens wat al een lan­glopende trend is. Daar­naast kun­nen Chi­na en Ameri­ka in een vol­gende fase van de dreigende han­del­soor­log elka­ar echt pijn gaan doen met maa­trege­len op elek­tron­i­ca, chips en half­fab­ri­cat­en voor de pro­duc­tie van tech­fond­sen. Ik voorzie dan ook een reurige peri­ode met veel valkuilen en met mij vele andere beleg­gers, dat is te zien aan de koer­sre­ac­ties van de afgelopen weken.

Kor­tom, alle ogen zullen op tech gericht zijn en daar wacht de richt­ing voor de alge­hele markt voor de komende peri­ode.

Met vrien­delijke groet,

Daïm Boscart | US Markets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 558.24 -0.08 -0.01%
AEX Fut 557.2 -0.3 -0.05%
DAX 12245.32 16.88 0.14%
DAX Fut 12225.25 51.75 0.43%
DOW 26536.82 -11.4 -0.04%
DOW 30 Future 26543 -19 -0.07%
DJ Transp. 10176.79 66.88 0.66%
SP500 2913.78 -3.6 -0.12%
SP Fut 2917.5 -4.5 -0.16%
NSDQ 7909.97 25.25 0.32%
NSDQ100 7627.05 35.52 0.47%
NSDQ Fut 7648.5 19.75 0.26%
BEL20 3497.32 -0.9 -0.03%
CAC40 5500.72 -13.85 -0.25%
FTSE 100 7416.39 -6.04 -0.08%
SMI 9851.5 -41 -0.41%
SEMISOXX 1435.83 44.71 3.21%
RSL2000 1517.99 -3.89 -0.26%
Name Last Change %
Nikkei 21086.59 -107.22 -0.51%
H.SENG 28221.98 36 0.13%
Shanghai 2976.28 -5.79 -0.19%
KS11 2121.85 0.21 0.01%
STI 3301.25 -3.02 -0.09%
TWI 10652.55 -54.17 -0.51%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 100688.63 595.68 0.6%
Merival 39922.44 -369.82 -0.92%
IPC Mex. 43792.08 -0.09 -0.02%
KLSE 1674.49 -2.12 -0.13%
Indon. 6310.49 -9.96 -0.16%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10408.05 -10.24 -0.1%
Tase 1573.37 4.47 0.28%
Name Last Change %
Olie 59.23 1.4 2.42%
Brent 65.47 1.19 1.85%
Gas 2.273 -0.013 -0.57%
Goud 1413 -5.7 -0.4%
GLD Eur/Oz 1243.4 -5.016 -0.403%
GLD Eur/Kg 39976.245 -161.263 -0.403%
Zilver 15.245 -0.055 -0.36%
Zlv Eur/Oz 13.415 -0.048 -0.361%
Zlv Eur/Kg 431.308 -1.556 -0.361%
Koper 2.714 -0.021 -0.77%
Alu 1815 2 0.11%
Nikkel 12507.5 207.5 1.69%
Lood 1923.25 -10.75 -0.56%
Zink 2501.75 -32.25 -1.27%
PLT 819.95 5.45 0.67%
PLD 1515.4 -17.1 -1.12%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1365 0.0001 %
EUR-YEN 122.48 0.71 0.59%
EUR-GBP 0.8959 0.0006 0.07%
EUR-SFR 1.1116 0.0034 0.31%
USD/Yen 107.77 0.61 0.57%
GBP-USD 1.2685 -0.0011 -0.09%
USD Index 95.743 0.095 0.1%
TREAS10 2.05 0.058 2.93%
TREAS30 2.572 0.046 1.81%
Bitcoin 12976 1616.8 14.2%
Bitcoin Cash 499.42 27.42302 5.81%
Ethereum (US$) 348.18 34.36297 10.95%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 135.399 2.75891 2.08%
Name Last Change %
VIX 16.21 -0.07 -0.43%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:34 Proficiat X
 • ...
  22:34 Toch gestaag naar beneden.
 • ...
  22:25 Goud is lekker rustig. Bodempje bouwen 😇
 • ...
  22:08 X bestaat niet, kun je niet voelen, horen of ruiken 🤪
 • ...
  22:01 Tot morgen. slaap wel!
 • ...
  22:00 Er is geen kat die nog koopt... en ik geef ze geen ongelijk
 • ...
  21:59 En de beurzen.... zijwaarts geneuzel
 • ...
  21:54 X is de winnaar vandaag 20,82% vandaag!
 • ...
  21:49 ...
 • ...
  21:39 Bitcoin = tulpenmanie Goud = real money

Twitter @usmarkets