...

TA nog niet besproken

24 juni 2020, 08:14 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Op deze vol­gens de voor­spellin­gen mooie zom­erse dag wil ik vier aan­de­len uit de AEX tegen het licht houden. Vier aan­de­len die ik nog niet de revue heb lat­en passeren. Ik kijk naar IMCD, Rand­stad, Pro­sus en Philips en trap af met IMCD.


IMCD is a glob­al leader in the sales, mar­ket­ing and dis­tri­b­u­tion of spe­cial­i­ty chem­i­cals and food ingredients. 

Boven­staande heb ik van hun web­site geplukt, dan weet u én waar het van­daan komt én wat IMCD doet.

Als u mij hier met enige regel­maat vol­gt dan weet u inmid­dels wel hoe machtig inter­es­sant ik de reac­tie van de koersen op zoi­ets ingri­jpend als Covid-19 vind. Was er al dan niet een nieuwe top vlak voor het virus, daalde het aan­deel, hoe was de bodemvorm­ing, her­stelde de koers en hoe en wat doet de koers nu?

Wel, IMCD zette een top neer voor Covid-19, daalde, zocht 1 tot 2 weken een bodem en her­stelde. IMCD her­stelde zelfs zover dat de top van vóór het virus werd geëve­naard en er werd zelfs een hogere koers neergezet. Vergelijkt u dat hieron­der maar eens met de andere drie grafieken.

De afgelopen maan­den zoekt het aan­deel rust en even­wicht bin­nen een band­breedte met euro 76,70 als onder­grens en euro 81,95 als boven­grens. Dat is geen reden om IMCD in een porte­feuille op te nemen, wel om het te houden.

Ik pak Rand­stad erbij:

Wat zien we bij de uitzen­der? Een top op gelijk niveau voor het virus, een val, enkele weken van bodemvorm­ing en een her­s­tel dat heel even ruim voor­bij het 50% Fibonac­ci retrace­ment­niveau reik­te. Kop­ers waren niet in staat dat niveau vast te houden en nu noteert Rand­stad zelfs onder het 50% Fibonac­ci retracementniveau.

Ligt Rand­stad er dan heel slecht bij? Née, zolang de koers boven de groene sti­j­gende trendli­jn weet te bli­jven zit er meer in het vat. Dat betekent voor mij op moment van schri­jven niet dat ik direct een effecten­reken­ing wil ope­nen om RH met spoed aan te kopen!

Ik ga door met Prosus.

Het multi­na­tionale medi­a­con­glom­er­aat noteert nog niet zo heel lang, maar wel al zolang dat we zien dat het voor het virus twee top­pen op ongeveer gelijk niveau neerzette. Er was een dal­ing, het bodemvor­men duurde slechts enkele dagen en daar­na reik­te de koers met gemak tot aan boven de top­pen van voor het virus.

Boven de groene sti­j­gende trendli­jn ziet u dat de koers eind mei, begin juni ste­un zoekt op het niveau van de top­pen van begin 2020. ik heb over dat niveau de donker­groene hor­i­zon­tale lijn gelegd, op ongeveer euro 72,90. Gis­teren (dins­dag) zocht Pro­sus in zijn prille bestaan een all-tme-high” op! Zie het wijsvingertje.

Heeft u het aan­deel in porte­feuille, dan is er op moment van schri­jven geen directe aan­lei­d­ing (op basis van tech­nis­che analyse!) om er afscheid van te nemen. Ik sluit niet uit dat de komende dagen even een stap­je terug wordt gedaan. Zolang het aan­deel boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn weet te bli­jven is er geen vuilt­je aan de lucht.

De hekkensluiter voor van­daag is Philips.

Hoe reageerde Philips op het virus? Net ervoor zette het al een lager top­je neer, viel (uit­er­aard) weg, zocht iets van een Hit & Run bodem en werkt sinds­di­en aan een her­s­tel. De top van voor het virus is nog niet aangetikt. Momenteel kun­nen we een zijwaartse beweg­ing ont­waren met euro 39,40 als onder­grens en euro 42,75 als bovengrens.

Ik wil Philips niet in mijn porte­feuille opne­men op basis van deze grafiek, maar als ik het aan­deel wel zou hebben wil ik er ook niet direct afscheid van nemen. Op moment van schri­jven kom ik niet verder dan een houden.

Patroon:

Mocht u zich afvra­gen, waarom geeft hij (bij­na) alti­jd een Houden af als hij een grafiek bespreekt, geloof me, vroeg of laat gaat dat veran­deren. Dan komt er zek­er ook Kopen en Verkopen voor­bij, soms zelfs met extreme koers­doe­len. Voor nu is het gewoon zoals onder­getek­ende denkt de grafieken op basis van TA te moeten beo­orde­len. Heb geduld dus! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »