...

TA Nvidia, ASML, Aegon, AEX en Nationale Nederlanden

5 juli 2022, 19:46 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het gros van de aan­de­len die van­daag in de col­umn voor­bijkomen open­den nog aardig. In de loop van de dag echter liepen de koersen fors terug. We gaan kijken welke con­se­quen­ties dat heeft. Vier grafieken uit Ned­er­land en een uit de VSIk begin van­daag met 

Aegon:

De top van april dit jaar lag nage­noeg op het­zelfde niveau als de top van feb­ru­ari. Tussendoor zak­te de koers weg tot aan de groene lijn en het zou zomaar kun­nen dat we daar nu weer naar­toe gaan.

De rechter­can­dle geeft de ader­lat­ing van van­daag aan. De hoog­ste koers was van­daag 4 euro 215 en de slotko­ers 3 euro 88. Dat is een ver­schil van 33,5 cent. In pro­cen­ten net geen 8%. Dat is op één dag!

Natu­urlijk kan dit koop­jes­jagers aantrekken, maar tech­nisch ligt de weg naar de bodem van begin maart wijd open…

Nationale Ned­er­lan­den:

Even over­woog ik hele­maal geen lijn te trekken op de grafiek van deze finan­cial, maar een tech­nisch anal­ist trekt nu een­maal lijn­t­jes. De hoog­ste koers van van­daag lag net iets hoger dan de open­ing op 44 euro. Het slot op euro 42,07. Dat is bij­na twee euro lager en net geen 4,4%.

Als u onder de de rode lijn kijkt naar de eerste top van april dit jaar dan ziet u alleen maar lagere top­pen. Ondanks de inle­vers­essie van van­daag is er nog geen nieuwe lagere bodem. De low, de bodem van juni lag op een nog lager niveau. Ook hier zouden mor­gen koop­jes­jagers op af kun­nen komen, maar een test van de bodem van juni zit er wat mij betre­ft in.

ASML:

Er is geen jaren­lange studie Tech­nis­che Analyse voor nodig om te zien dat de trend bij ASML dal­end is. Voor de zek­er­heid heb ik toch maar het rode dal­ende trend­kanaal getek­end. En de regel­matige lez­er van mijn col­umn kan deze inmid­dels dromen: The Trend is Your Friend!

Ik heb ook nog een blauwachtig dal­end trend­kanaalt­je getek­end en als dat enige waarde heeft dan zien we dat de koers hele­maal onderin dat trend­kanaalt­je staat. Zouden we een al dan niet tijdelijke oplev­ing mogen verwacht­en, temeer daar de koers ook bij­na hele­maal onderin het rode trend­kanaal staat? Dat is zek­er mogelijk, maar op basis van deze grafiek ga ik daar niet op gokken. Wellicht dat de dag van mor­gen andere aan­wi­jzin­gen gaat geven, maar dit kan zomaar nog lager.

AEX:

Ik ben het met u eens hoor, dit is zek­er niet het mooiste dal­ende trend­kanaal uit mijn car­rière. Maar u bent het hopelijk dan ook met mij eens dat de trend duidelijk neer­waarts is. Van open and high” naar het slot was het ook bij de AEX aardig inlev­eren geblazen. Er gin­gen 20 ind­ex­pun­ten af. Dit is zek­er geen best sig­naal en we zullen reken­ing moeten houden met een verdere rit omlaag naar de bodems van vorige maand. Slechts koop­jes­jagers kun­nen die rit naar het Zuiden voorkomen. Ik kan alvast vertellen dat ik (nog) niet een van die koop­jes­jagers zal zijn.

Nvidia:

De eerste vier grafieken waren met de slotko­ers van van­daag. Nvidia of bred­er de Verenigde Stat­en is nog op weg naar de slotkoers. 

Ook hier kan iedereen zien dat we bepaald niet met een sti­j­gende trend te mak­en hebben. Sterk­er, de afgelopen dagen werd met het neer­waarts uit­ne­men van de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn de neer­gaande trend beves­tigd. Onder de oran­je dal­ende trendli­jn ziet u lagere top­pen en lagere bodems. 

Mocht Nvidia net iets hoger sluiten dan de huidi­ge intra­day koers dan zullen de laat­ste twee can­dles een patroon­t­je vor­men dat de voor­bode van een her­s­tel kan zijn. Wellicht is het beter her­stel­let­je te schri­jven dan her­s­tel. De koers zou bijvoor­beeld kun­nen oplopen naar de rode lijn. Daar komt dan over enkele beurs­da­gen een dubbele weer­stand te liggen omdat de oran­je lijn er ook aankomt. Ik heb geen plan­nen dat mogelijke her­s­tel te bespe­len, op basis van de huidi­ge grafiek acht ik dat veel te riskant.

Ik zie u hopelijk don­derdag weer terug. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.