...

TA Nvidia, ASML, AEX, Inbev, IMCD en Sofina

20 september 2022, 08:35 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zoals beloofd haal ik van­daag twee ver­zoeken uit de koelka­st. Zelf voeg ik er vier grafieken aan toe. Zon­der dralen gaan we naar de charts.


AB Inbev:

Kijk­end vanaf begin dit jaar zien we twee ontwikkelingen:

1. verkop­ers komen onder de oran­je trendli­jn steeds eerder in de markt en
2. aan de onderz­i­jde lijken kop­ers bereid het aan­deel steeds op het­zelfde punt op te pakken.

Voor dat laat­ste kunt u naar de groen/​blauwe lijn kijken.

Kijken we dan naar de ontwik­kel­ing vanaf begin juli dan staan er vier lagere top­pen en even­veel lagere bodems. De vol­gende lagere top en bodem zou in de maak kun­nen zijn. Daar­voor moet de koers dan wel nog verder dalen en zelfs zover dat de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn zou moeten sneu­ve­len. En of dat gaat gebeuren…

Ik ben nu zek­er niet ent­hou­si­ast op Inbev.

Nvidia:

Ook Nvidia wil ik op dit moment niet in mijn porte­feuille. Kijk maar naar de lagere top­pen en lagere bodems op dit gedeelte van de koershistorie. 

Kijk tevens naar de mooie rol die de rode hor­i­zon­tale lijn speelt. Eerst als ste­un en nu als weer­stand.
Sinds de dubbele top van augus­tus staan er inmid­dels ook alweer twee lagere top­pen en twee lagere bodems.

Mocht ik wor­den ged­won­gen iets posi­tiefs te schri­jven dan kom ik niet verder dan de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI.

ASML:

Op deze grafiek vind ik het leuk om te wijzen op het rode dal­ende trend­kanaal en met name hoe mooi de koers de bovenkant van dat trend­kanaal als ste­un gebruikt. Kijk maar, in augus­tus brak de koers opwaarts uit en vri­jwel onmid­del­lijk daar­na werd de bovenkant voor de eerste keer als ste­un gebruikt. Ver­vol­gens gebeurde het­zelfde gedurende de eerste week van sep­tem­ber en de laat­ste twee beurs­da­gen opnieuw. Mooi toch?

Wil ik ASML dan in mijn porte­feuille? Op basis van tech­nis­che analyse zek­er niet, niet nu. Vanaf de top in augus­tus staan er drie lagere top­pen en bodems. Die ene zwaluw is de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI.

Boven­staande grafieken waren alle­maal met de slotko­ers van maandag. In de vol­gende drie grafieken zit de open­ingsko­ers en de eerste tikken van dins­dag verwerkt.

Sofi­na op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Wel, als u mijn columns regel­matig leest en dan met name die van de laat­ste twee weken dan kunt u het zelf invullen!

- de trend is dal­end sinds de top­pen van decem­ber 2021
- lagere top­pen en lagere bodems
- bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal is de koers
- onder de rode hor­i­zon­tale ste­un gezakt.

Ik zie zelfs geen posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Zit u short dan kunt u met een stop bli­jven zitten.

AEX:

In de open­ingssessie laat onze index zich van zijn (haar?) beste kant zien. De koers bli­jft voor nu bin­nen het blauwe blok­je. Met de can­dle van gis­teren werd daar overi­gens al de eerste aanzet toe gegeven.

Waarom is het belan­grijk (als u long zit!) om bin­nen het blauwe blok­je te bli­jven en er niet aan de onderz­i­jde uit te vallen? Wel, bij een val uit het blauwe blok­je wordt de onderz­i­jde van het bru­ine (echt, die kleur heb ik gekozen) blok­je de tar­get. Onn­odig te ver­melden dat u dan nog meer ver­lies zou hebben.

IMCD op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Het rode dal­ende trend­kanaalt­je begint aan belan­grijkheid te win­nen. Het kanaalt­je is drie keer aan de boven­z­i­jde en twee keer aan de onderz­i­jde ger­aakt. Ik sluit een tussen­ti­jdse oplev­ing niet uit, maar de koers van IMCD lijkt op weg naar de groene hor­i­zon­tale lijn. Dat zou op zich nog niet zo heel erg zijn, want de koers lijkt dan per sal­do zijwaarts te bewe­gen. Bin­nen de rode en groene lijn. De uit­sla­gen zijn best groot, maar het lijkt toch echt op een tradingrange.

Die trad­in­grange kan een omkeer inlu­iden maar ook een con­tin­u­atie van de down­trend. Dat gaan we lat­er in het jaar meemak­en. Voor nu zie ik een zwaluw: de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI.

Ik zie u don­derdag! Geef uw ver­zoek voor een tech­nis­che analyse maar door. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 september 2022, 16:49

graag indices. Dank!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.