...

TA Olie(s), goud, zilver, Signify, AEX en Just Eat

13 juli 2021, 09:25 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik ga van de hak op de tak sprin­gen. Dat komt deels door ver­zoeken van lez­ers, deels door eigen keus. Er komen edel­met­al­en, olie, aan­de­len en een index voor­bij. Het regent en dat is mooi weer om een col­umn te schrijven. 


Ik steek van wal met een blik op Olie en dat is op ver­zoek van lez­er aboot.

Hier­boven ziet u de grafiek van Brent Crude Oil. Er is geen enkele ervar­ing met tech­nis­che analyse nodig om te con­stateren dat de trend opwaarts is. U ziet de hogere bodems en de hogere top­pen. Het gebeurt alle­maal boven de licht­groene sti­j­gende trendlijn.

Ik heb ook een sti­j­gend trend­kanaal getek­end en ik merk er direct bij op dat het niet het aller­mooiste trend­kanaal is dat ik ooit heb getek­end. Het is slechts om aan te geven dat de trend sti­j­gend is. Bin­nen het trend­kanaal ziet u dat de groene hor­i­zon­tale lijn opwaarts is uitgenomen.

Ondanks een niet hele­maal meew­erk­ende RSI kun­nen we wat mijn betre­ft per sal­do nog steeds omhoog bli­jven kijken.

Betekent dat dan dat de koers van Konin­klijke Olie ook in een uptrend zit? Niet per sé, zoals u op boven­staande grafiek ziet. Ja, u kunt wijzen op het sti­j­gende trend­kanaal rechts op de grafiek en dan geef ik u hele­maal gelijk. Maar de koer­son­twik­kel­ing bin­nen dat trend­kanaal is slechts kort­durend vergeleken met de uptrend bij Brent Crude Oil.

Ik heb het oran­je vraagteken bij de oran­je sti­j­gende trendli­jn lat­en staan. Die had ik neergezet bij een vorige analyse, met de vraag of de koers weer zou afket­sen op de oran­je sti­j­gende weer­stand­sli­jn. Inmid­dels weten we wat er gebeurde.

Er zijn nu twee kracht­en tegen elka­ar aan het inwerken. De oran­je sti­j­gende trendli­jn als weer­stand en het sti­j­gende trend­kanaal als ste­un. Het is inter­es­sant om te kijken welke de meeste spier­ballen blijkt te hebben. Heeft u Olies in de porte­feuille, dan is er op moment van schri­jven geen reden om afscheid te nemen. 

De AEX zet zijn beste been­t­je voor. Kijk maar eens bij de blauwe pijl. De eerste schre­den van van­daag zijn al in deze grafiek ver­w­erkt. Dat betekent direct een nieuw all-time-high. Way to go AEX!

Dit aan­deel had waarschi­jn­lijk voor lan­gere tijd in uw porte­feuille hebben kun­nen zit­ten zon­der dat u was uit­gestopt. Het hangt er daar­bij maar net vanaf hoe kort u op de bal speelde. Maar het is en bli­jft een mooie grafiek.

Rechts ziet u dat de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn is geza­kt. Dat is op zich niet zo heel erg span­nend. Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn beweegt de koers nu bin­nen de roze hor­i­zon­tale trad­in­grange. Meestal als er zich na een uptrend een hor­i­zon­tale trad­in­grange vormt, dan breekt de koers aan de boven­z­i­jde uit. Vertrouw daar echter nooit blind op, zo gemakke­lijk is beleggen nu ook weer niet. 

Dan ga ik door met drie grafieken op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Het zil­ver. Die analyse kan redelijk kort. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn: goed. Onder de rode dal­ende trendli­jn: geen al te groot prob­leem. Bin­nen een sti­j­gend trend­kanaalt­je: bemoedigend.

Op zoek naar trades zou ik deze grafiek voor 1 tiende van een sec­onde bek­ijken en door­gaan naar de vol­gende grafiek. Ver­taald, niet inter­es­sant voor een trade.

Goud heeft een dubbel bodem­p­je neergezet en heeft zich opwaarts ont­worsteld aan de nek­li­jn. Dat is goed nieuws en nu zou goud wat hoger kun­nen, ware het niet dat het direct de blauwe dal­ende trendli­jn tegenkomt. De vraag is dan welke kracht sterk­er blijkt te zijn. Op moment van schri­jven kan ik daar geen zin­nig woord over schri­jven. Privé zou ik dus van goud afbli­jven en de grafiek mon­i­toren op zoek naar meer duidelijkheid.

Zou ik goud in porte­feuille hebben dan is er nu geen reden om afscheid te nemen.

Ik realiseer me ineens dat ik van­daag 7 grafieken in de col­umn heb. Dat zijn er drie meer dan normaal. 

Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky Just Eat Take­away. Heeft u ook een ver­zoek tot een analyse, laat het me dan even weten.

De trend is.… dal­end, jawel. Kijkt u rechts op de grafiek dan kun­nen we een dis­cussie opzetten dat de trend sti­j­gend is. Het is dus maar net op welk time­frame we kijken. Kijkt u nu hele­maal rechts, dan ziet u dat de koers uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je is gevallen. Inter­es­sant, al die kracht­en die tegen elka­ar inwerken. 

The trend is your friend zeggen die o zo wijze Amerika­nen. Geen enkele reden nu dus om Just Eat Take­away in de porte­feuille te hebben. Lez­er Mis­ter bluesky fluis­ter­de me in dat de cijfers komen, wellicht dat dat een ander licht op de grafiek gaat werpen.

Tot aanstaande don­derdag allemaal!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

13 juli 2021, 14:54

bedankt marcel. wordt zeer gewaardeerd.

(0)
13 juli 2021, 13:45

Fijne analyse Marcel. Met name goud en zilver.

(2)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.