...

TA Philadelphia Semiconductor Index and Nasdaq

12 november 2020, 09:37 | Marcel Bronner | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

In de tweede col­umn van van­daag kijk ik naar twee Amerikaanse indices: de Nas­daq en de Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index. In mijn eerste col­umn van van­daag keek ik op ver­zoek van lez­er vacan17 naar Tom­Tom.


Als eerste wil ik naar de Nas­daq kijken.

Sinds eind augus­tus is de koers­be­weg­ing te van­gen bin­nen 10.520 pun­ten aan de onderz­i­jde en 11.960 aan de boven­z­i­jde. Afgelopen maandag wist de index daar nog even aan de boven­z­i­jde buiten te ope­nen, maar het slot lag toch weer bin­nen die bandbreedte. 

Op basis van de afgelopen maan­den ligt de Nas­daq er redelijk neu­traal bij en kijken we naar de ontwik­kel­ing van de afgelopen weken dan zelfs iet­wat posi­tief. Over de koersen vanaf 2 novem­ber en vol­gende dagen zou ik een sti­j­gend trendli­jn­t­je kun­nen teke­nen. De vraag is nu of de sti­jging door zal zetten of dat de Nas­daq de neus gaat stoten aan de weer­stand rond 11.960? Op moment van schri­jven ver­moed ik dat laat­ste zon­der daar geld op in te zetten. Ik zie er nu geen trade in en u kent me al: vol­gende grafiek!”. 

===== = = = = =

Wilt u ook uw favori­ete aan­deel of index in mijn columns? Laat het dan even weten hieron­der bij de reac­ties en wie weet schri­jf ik er een tech­nis­che analyse over!

===== = = = = =

Ik sluit van­daag af met de Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index.

Dat is nog eens een grafiek­je, niet!? Na de dal­ing door COVID-19 ziet u de SOXX aan een indruk­wekkend her­s­tel begin­nen. Ik heb dat her­s­tel ver­pakt bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal waarbin­nen hogere bodems en hogere top­pen elka­ar opvol­gen. Iets wat u niet ziet is dat de Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index maandag de hoog­ste koers sinds mijn beschik­bare koer­shis­to­rie neerzette. Die gegevens gaan terug tot 1994 in dit geval. Maar grap­pig genoeg was dat ook al het geval bij de top van eind augustus/​begin sep­tem­ber en de top van okto­ber 2020!

Wat mogen we nu van deze index verwacht­en? Well, the Trend is your Friend. Dus het meest waarschi­jn­lijke sce­nario is dat we per sal­do nog hogere koersen gaan zien. Rustig bli­jven zit­ten dus en als u posi­tie heeft dagelijks uw stop loss of prof­it stop bek­ijken en waar nodig aanpassen.

Wilt u nog even terug naar de analyse van TOM­Tom klik dan op de link.

Een hele fijne don­derdag toegewenst! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.