...

TA TT = TomTom

12 november 2020, 08:49 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Van­daag schri­jf ik twee aparte analy­ses en de eerste is over Tom­Tom. Bij de tweede analyse schri­jf ik in ieder geval over de Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index en een nog te kiezen grafiek. 

Onder­staande analyse is over Tom­Tom. Ik bek­ijk de week- en de daggrafiek.


Ik bek­ijk in deze analyse Tom­Tom op ver­zoek val lez­er vacan17 die en pas­sant ook nog even laat weten fan van mijn analy­ses te zijn. Dat gebeurt me niet iedere dag, bedankt! 

Lat­en we maar snel naar de week­grafiek gaan.

Ik heb deze keer voor de lijn­grafiek gekozen en zoveel mogelijk koer­shis­to­rie. Links op de grafiek pak ik nog een stuk­je 2005 mee.

In de peri­ode 2005 tot en met 2009 lijkt de meeste beweg­ing te zit­ten, daar­na gaat het bin­nen een redelijk uiteen­lopende band­breedte zijwaarts. Hele­maal rechts op de grafiek ziet u het na een oplev­ing eigen­lijk alleen maar lager en lager gaan. Ik stel voor naar de dag­grafiek te gaan voor meer detail.

Links op deze dag­grafiek pak ik de Coro­n­adal­ing nog mee en daar­na ziet u Tom­Tom her­stellen van ongeveer 6 euro naar ongeveer 8 euro. Ook begin juni en daar­na nog een keer in juli weet Tom2 te her­stellen tot 8 euro en zelfs iets daar­boven. Vanaf die top in juli tot aan heden kan ik de koers­be­weg­ing aardig van­gen bin­nen een dal­end trendkanaal.

===== = = = =

Net als lez­er vacan17 kunt u ook een ver­zoek indi­enen om een aan­deel, index of bijvoor­beeld val­u­ta tech­nisch te lat­en behan­de­len. Waar mogelijk zal ik aan het ver­zoek vol­doen. Het ver­zoek kunt u hieron­der bij de reac­ties plaat­sen en wie weet komt uw favori­et bin­nenko­rt in mijn columns voorbij!

===== = = = =

Bin­nen het dal­ende trend­kanaal zet Tom­Tom een serie lagere top­pen en lagere bodems neer. De trend sinds juli is dus dal­end. Onder de koers­be­weg­ing van de laat­ste twee weken heb ik de blauwe sti­j­gende trendli­jn getek­end. Boven die blauwe lijn ziet u de koers van de onderkant van het dal­ende trend­kanaal opklim­men naar de bovenkant.

Wat mogen we nu verwacht­en? Wel, de trend is neer­waarts dus het meest waarschi­jn­lijke is dat Tom­Tom zijn neus stoot aan de dal­ende trendli­jn, door de blauwe trendli­jn zakt en de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal gaat opzoeken. Let op! Dit is het meest waarschi­jn­lijk sce­nario en het is af te raden daar star aan vast te houden. De beurs gaat waar hij wil (de beurs heeft alti­jd gelijk!), dus we moeten bereid zijn onze visie waar nodig aan te passen, net zoals een kapitein op een schip die een van te voren uit­gezette koers zal moeten wijzi­gen bij het zien van een ander schip of ijs­berg. Om maar eens wat te noemen.

De bood­schap is dus heel voorzichtig te zijn met dit aan­deel en lagere koersen te verwacht­en. Ten­z­ij Tom­Tom opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal weet te breken, dat zou het tech­nis­che plaat­je kun­nen doen veranderen.… 

U kunt door sur­fen naar de andere col­umn van van­daag: Nas­daq en Philadel­phia Semi­con­duc­tor Index.

Ik wens u een pret­tige donderdag.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.