...

TA Signify, ASML, DSM, Akzo en IMCD

25 mei 2021, 00:27 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het zal toch niet waar zijn!? Dit dacht ik na een blik op de grafiek van DSM te hebben gewor­pen. In de col­umn van van­daag besteed ik aan­dacht aan de dag­grafiek van DSM alsmede Akzo, Sig­ni­fy, ASML en IMCD. We gaan van start!


De eerste grafiek die we van­daag gaan bek­ijken is IMCD.

Herkent u het nog van de laat­ste keer dat ik naar IMCD keek? De vier hor­i­zon­tale trad­in­granges. Het bli­jft bij­zon­der en inter­es­sant, daar gaat het hart van een tech­nisch anal­ist sneller van kloppen.

De laat­ste trad­in­grange begon ergens in maart en eindigde in mei met een opwaartse uit­braak. U vin­dt dat moment bij het rode vlagget­je rechts bovenin de grafiek. In korte tijd steeg de koers van 125 euro naar van­daag een slot boven 133 euro.

Wat nu? Twee dagen na de uit­braak lijkt de koers al het uit­braakniveau te hebben getest. Onder het mot­to oude weer­stand wordt nieuwe ste­un. Dat sta­tion is dus gepasseerd. Vanaf nu kan het óf nog veel hoger óf er gaat een reac­tie komen, neer­waarts wel te ver­staan. Wellicht zult u nu zeggen ja, zo lust ik er nog wel een paar. Dat snap ik, maar ik ben geen waarzeg­ger en dit zijn nu een­maal de twee opties. Wellicht nog een derde: de zijwaartse beweg­ing, maar daar geloof ik in dit geval niet in.

Als u het aan­deel bez­it, wat dan? Ik adviseer, en u voelt hem al aankomen, een stop. Een trail­ing stop wel te ver­staan. Hoe strak u de stop laat lopen is aan u, hoeveel bent u bereid terug te geven aan de markt in het geval er een reac­tie komt.

Sig­ni­fy:

Op een heel andere manier dan IMCD vind ik de grafiek van Sig­ni­fy ook een hele mooie. Als ik voor de the­o­rieboek­jes een grafiek moet kiezen met hogere bodems en hogere top­pen, dan zou ik zomaar op Sig­ni­fy kun­nen uitkomen. Een mooi voor­beeld van een opwaartse trend. 

Ik heb de licht­groene trendli­jn getek­end, waar de koers even onder­dook, maar alweer een aan­tal maan­den beweegt de koers erboven. De koers zet ook hogere bodems en top­pen neer boven de wat donkerder gek­leurde sti­j­gende trendli­jn. Mag ik dit wel schri­jven, je moet zo oppassen wat je zegt tegenwoordig.

De opwaartse uit­braak van de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn was ook een mooie. Kan het hoger, gaat het hoger? Ik denk het wel, ik verwacht dat de recente top gaat sneuvelen.

Ik ga ASML met u bekijken.

Ik vind alle grafieken mooi vanavond, voor u vanocht­end. Ook die van ASML. Wat vind ik het mooiste van deze grafiek? Dat is ongetwi­jfeld de lijn over de top van feb­ru­ari. Na een cor­rec­tie werd deze tij­dens het her­s­tel eind maart opwaarts uitgenomen. Daar­na steeg de koers flink door om daar­na onder de dal­ende trendli­jn een mooie (dubbele!) test neer te zetten. U weet het inmid­dels toch? Oude weer­stand wordt nieuwe steun. 

Hele­maal rechts op de grafiek is de koers opwaarts door de dal­ende trendli­jn geste­gen En dat kan de aanzet zijn tot een beweg­ing naar de top van april. Laat uw stop lekker trailen. Als dit nog geen cor­rect Ned­er­lands werk­wo­ord is dan stel ik voor dat vanaf nu wel zo te lat­en zijn!

Dan heb ik ook nog Akzo voor u.

Niet zoals IMCD vier maar slechts twee hor­i­zon­tale trad­in­granges. De meest recente heeft niet zo heel lang geleefd, ik schat iets meer dan een maand. Afgelopen vri­jdag werd de trad­in­grange aan de boven­z­i­jde uitgenomen. Ik zie de koers niet snel terug­vallen bin­nen de trad­in­grange, dus dan bli­jven de vol­gende twee meest waarschi­jn­lijke sce­nar­i­o’s over. Eén: direct door sti­j­gen en twee: eerst het uit­braakniveau testen om dan de sti­jging door te zetten. Laat u uw trail­ingstop zo ruim trailen dat u met bei­de opties reken­ing houdt.

We gaan naar de laat­ste van van­daag en dat is DSM.

Bij de intro­duc­tie schreef ik al het zal toch niet waar zijn? Maar het is waar, er staat gewoon een vierde sti­j­gend trendkanaal!!!

Weliswaar veel kor­ter van duur dan de andere drie, maar niet min­der valide. Een lijn aan de onderkant over de twee laag­ste pun­ten en de trend­kanaal­li­jn is ook al twee keer getest. Dus we hebben een trend­kanaal. U heeft waarschi­jn­lijk ook al gezien dat de koers ook boven de oran­je dal­ende trendli­jn beweegt.

Zit u in DSM? Zet de relax­fau­teuil in de meest luie stand en geni­et. Maar vergeet niet één min­u­ut­je per dag aan­dacht te best­e­den aan uw stop. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

27 mei 2021, 17:13

En misschien nog een speciaaltje. Norwegian Air Shuttle ASA.
Deze maakt echt bokkesprongen sinds de kapitaalverhoging. Zal wellicht niet evident zijn om technisch te analyseren.

(0)
27 mei 2021, 17:07

Ik heb 2 verzoekjes Prosus en Barrick Gold. Alvast bedankt om uw technisch licht te laten schijnen op deze aandelen.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.