...

TA RD, ASML, ASMI, BESI, Tencent en Alfen

16 november 2021, 17:16 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Het zou best eens zou kun­nen zijn dat ik van­daag lang doe over het samen­stellen van de col­umn. Af en toe even wat dinget­jes tussendoor doen. Zo lopen de zak­en soms nu een­maal. Het zou dus zo maar kun­nen zijn dat som­mige grafieken intra­day zijn en de laat­ste grafieken inclusief de slotko­ers. Lat­en we hopen dat het niet afdoet aan de kwaliteit!


Zes grafieken van­daag, zes ver­zoeken. De eerste grafiek is op ver­zoek van lez­er deer­hunter.

Wat zien we BESI doen tot nu toe? Jawel, uit­breken! Intra­day weliswaar, maar de huidi­ge koers is boven de hoog­ste intra­day koers van de maand sep­tem­ber. Sterk! Kijk maar eens naar de blauwe pijl die de sti­jging aangeeft van het aan­deel sinds de bodem in okto­ber. Wie is er niet onder de indruk van deze stijging!?

Ik heb het sti­j­gende trend­kanaal nog even lat­en staan om te lat­en zien dat de koers er even moeite mee had om er in terug te keren, rond dat niveau werd er nogal wat weer­stand geboden.Toen die groene onder­bro­ken lijn, tevens de bovenkant van het blok­je, een­maal was uitgenomen ging het rap naar die top van september.

Of de sti­jging kans maakt door te gaan na de (intra­day) uit­braak? Wel, ik denk dat die kans er zek­er inz­it. Als u wat avon­tu­urlijk­er bent ingesteld kunt u er zelfs een trade van mak­en, als u dat maar met een stop loss doet. Had u BESI al, bli­jf dan zit­ten en kijk waar u uw prof­it stop legt.

Lez­er Mis­ter bluesky vroeg of Ten­cent kon uit­breken. Ik heb hier Ten­cent Hold­ing gepakt. Mocht het een ander aan­deel moeten zijn, laat het me dan even weten. Dan analy­seer ik het andere aan­deel de vol­gende keer.

Ik begin met te schri­jven dat ik niet op die manier denk, of Ten­cent kan uit­breken. Daar ben ik per­soon­lijk niet in geïn­ter­esseerd als tech­nisch anal­ist. Wat ik wel zou kun­nen doen is het aan­deel in de gat­en houden omdat ik zou kun­nen denken dat het bij een eventuele uit­braak een leuke trade zou kun­nen oplev­eren. Met een goede risk-reward ver­houd­ing. Dan zou ik het aan­deel vol­gen, iedere dag bek­ijken en wellicht een alert instellen. Breekt het aan­deel dan uit, dan maak ik er een trade van. Ik zie wel, ik reageer op de markt. 

U weet inmid­dels van mijn stuk­jes van de afgelopen peri­ode, je zou alti­jd een trade kun­nen opzetten. Dus hier ook, al dan niet anticiperend op een eventuele uit­braak. Of het ver­standig is, dat is een andere vraag, maar u kunt het doen…met een stop loss!

Als ik een beet­je kan reke­nen dan is de beurs nu dicht in Ned­er­land en heeft u bij ASM Inter­na­tion­al de grafiek inclusief de slotkoers.

Dit is de tweede grafiek die lez­er deer­hunter aan­vroeg. Deze grafiek is vrij sim­pel en ik ga hier voort­bor­duren op een recente col­umn. Kort door de bocht: bij de blauwe pijl brak de koers door de oran­je weer­stand, ik pro­jecteer de paarse lijn onder de oran­je lijn boven die oran­je lijn en bam, daar hebben we het koersdoel. 

Met deze slotko­ers ben ik er nog meer van over­tu­igd dat de bovenkant van de boven­ste paarse lijn als koers­doel gehaald gaat wor­den. Ik zou het hele­maal zek­er” weten als de RSI heel ent­hou­si­ast had meegedaan, maar dat is (nog?) niet het geval. Ik ref­er­eer hier ook aan een eerdere vraag van lez­eres Rus­sia.
Hoe zek­er” ik ook ben, de markt bli­jft de markt, dus als ik posi­tie had dan bek­ijk ik toch alti­jd van dag tot dag waar mijn stop komt.

Alfen op ver­zoek van Mis­ter bleusky. Een snelle eerste blik op de grafiek doet mij denken dat ik Alfen niet zou willen kopen. Een tweede, wat gede­tailleerdere, blik doet mij iets van mening veran­deren. Wat is het geval?

De koers kwam de laat­ste drie beurs­da­gen niet tot aan een test van de paarse lijn, kop­ers lat­en het niet zover komen. Afgelopen vri­jdag was de can­dle een zoge­naamde ham­mer en de can­dles van maandag en dins­dag lat­en een bull­ish engulf­ing pat­tern zien. Drie bel­let­jes op de bodem?

Zit u in Alfen, bli­jf zit­ten en bepaal iedere dag opnieuw waar uw stop komt. Let wel, ver­laag de stop nooit! De stop hoger leggen mag wel. Wilt u, als u het aan­deel niet heeft, een spec­u­latieve trade opzetten, doe dat dan bij de eventuele door­braak van de oran­je lijn. Met een stop loss!

Voor lez­er deer­hunter, maar natu­urlijk ook voor alle andere lez­ers: ASML.

Een moeil­ijke, deze grafiek. Waarom? Wel, op het eerste gezicht ziet de grafiek er heel mooi uit met de sti­jging bin­nen het groen/​blauwachtige sti­j­gende trend­kanaal. Maar nu gaan we iets beter kijken. De koers is ges­loten op de rode hor­i­zon­tale lijn die dienst doet als weer­stand. Dus niet erboven. De RSI doet niet mee, die zet een mogelijke negatieve diver­gen­tie neer. Vinger aan de pols dus hier. Ik schri­jf niet dat het aan­deel er tech­nisch slecht bijligt, maar besteed s.v.p. nog even meer tijd dan nor­maal aan het niveau van uw stop!

Voor de laat­ste grafiek gaan we, op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky, naar Olies.

Mijn meest waarschi­jn­lijke sce­nario was tot voor kort dat RD neer­waarts uit het groene blok­je zou breken om ver­vol­gens als koers­doel de onderkant van het rode blok­je aan te tikken. En dat kan nog steeds, maar deze slotko­ers was wel erg sterk. Die is tegen de bovenkant van het groene blok­je aan. Nog een klein stuk­je hoger en we zouden een (opwaartse!) uit­braak te pakken hebben. Zo ver­rast de markt alti­jd en dat is goed en inter­es­sant. Dat houdt ons scherp.

Overi­gens, bij een opwaartse uit­braak zouden we al heel snel met de weer­stand van de oran­je intra chart lijn te mak­en kri­j­gen. Ik twi­jfel hier dus. Bij twi­jfel is het voor een tech­nisch anal­ist heel erg gemakke­lijk: in doubt stay out”. Je hoeft en moet niets. Nie­mand zegt dat je ver­plicht iets moet doen, geen zachte of harde dwang. Voelt u de analo­gie?
Dus ik bli­jf uit Olie en bek­ijk de chart mor­gen” weer. 

Bij lev­en en welz­i­jn zie” ik u don­derdag weer!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.