...

TA RD, ASML, ING, Arcelor, Just Eat en de AEX

1 januari 2022, 11:06 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Wat hebben de vijf aan­de­len van van­daag met elka­ar gemeen? Ze zit­ten alle­maal in een ver­schil­lende sec­tor, dus dat kan het niet zijn. In deze eerste col­umn van het jaar 2022 zal ik het aanstonds onthullen. Zullen we dan maar direct van start gaan?Allereerst wil ik al mijn lez­ers welkom het­en in het nieuwe jaar. Ik hoop dat het een fijn en goed jaar voor u zal zijn, maar vooral wens ik u een gezond 2022 toe.

Roy­al Dutch:

Ja, probeer maar eens iets zin­nigs te schri­jven over de grafiek van RD, dat valt niet mee. Gaat de koers nu opwaarts, zijwaarts of neer­waarts? Ik zou voor alle drie wel een case kun­nen maken.

Maar ik wil het jaar posi­tief begin­nen, dus ik ga melden dat ik een uit­braak opwaarts zie door de oran­je dal­ende trendli­jn. Geen sterke uit­braak, want de koers bli­jft een beet­je plakken. Met een roze bril zouden we dat kun­nen zien als het testen van de uit­braak. Daar­naast staan we ook nog boven de groene trendli­jn en de blauwe lijn. 

Bli­jf maar zit­ten en gebruik dit week­end voor het bepalen van uw stop. Oh ja, de dis­claimer gebiedt mij te zeggen dat ik een (hele) kleine posi­tie heb.

ASML:

En weer ga ik de posi­tieve pun­ten proberen te accentueren. ASML zocht ste­un op de oran­je hor­i­zon­tale lijn en brak ver­vol­gens opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn. Nu zien we een vlagget­je, een wim­pelt­je of iets wat daar op lijkt. 

Mocht nu de koers opwaarts uit het vlagget­je breken dan hebben we hoogst­waarschi­jn­lijk een sti­jging tegoed. Bli­jf dus ook lekker in ASML zit­ten, met een stop. 

Wat is nu de overeenkomst tussen deze vijf aandelen?

Heb ik een posi­tie in alle vijf? Née, want ik zit alleen in RD.
Zit­ten ze allen in de AEX? U scoort een punt als u dat dacht, maar dat is te makke­lijk.
Née, dit zijn de vijf pop­u­lairste aan­de­len van 2021 aldus DeGiro. Dat kreeg ik gis­teren toege­zon­den en ik dacht meteen dat dat een mooie voorzet was voor de col­umn van vandaag.

ING:

Ik zie sinds novem­ber lagere top­pen en lagere bodems, maar wil 2022 posi­tief begin­nen dus wat te schri­jven? Ik kan twee ontwik­kelin­gen aanhalen:

1. de koers is (uitein­delijk) boven de gri­jze ste­un gebleven.
2. ING heeft de oran­je trendli­jn opwaarts uitgenomen.

Daar­naast kan ik een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI aanstippen.

U mag tech­nisch in ING bli­jven zit­ten, maar vergeet niet uw stop te bepalen.

Arcelor Mit­tal:

Kan ik iets posi­tiefs over Arcelor schri­jven? Jazek­er wel!

Natu­urlijk is het eerste wat opvalt het dal­ende trend­kanaal. Vanaf de bodem in novem­ber begon Mit­tal te klim­men en in een eerdere col­umn heb ik het vlagget­je al beschreven. Ver­vol­gens brak MT uit het dal­ende trend­kanaal en de afgelopen weken testte de koers de uit­braak uit dat trendkanaal.

Tech­nisch mag u zek­er bli­jven zit­ten, bij een uit­braak (opwaarts) uit het groene vlagget­je mag u kopen/​bijhalen. In bei­de gevallen met een stop! 

AEX:

En, wap­pert de AEX er ook lekker bij? Ja, ik vind van wel. Ik zie veel gun­stige ontwik­kelin­gen en waar ik de aan­dacht voor wil vra­gen is het patroon­t­je rechts op de grafiek. Dit zou wel eens een vlaggetje/​wim­pelt­je kun­nen zijn. Dit staat dan weer te boek als een con­tin­u­atiepa­troon. De beweg­ing vóór de wim­pelt­je was een sti­jging en vult u het zelf maar in dan. Vergelijk de AEX voor de lol ook even met die van ASML. Lat­en we hopen op een uit­braak aan de bovenkant.

Just Eat Takeaway:

De groot­ste uitdag­ing heb ik voor het laatst bewaard. Hoe ga ik hier iets posi­tiefs over schri­jven? Ik kom er waarschi­jn­lijk niet mee weg dat ik meld dat de slotko­ers van 31 decem­ber hoger was dan die van 30 december…

Iet­sje belan­grijk­er is dat die slotko­ers van einde 2021 nipt boven het oran­je dal­ende trendli­jn­t­je was. We hebben dus een uit­braak!!! Of beter, een minus­cu­ul uit­braak­je. Voor de rest is de grafiek van Just Eat Take­away bedroevend, net als we terugk­ijken op 2021 met Corona.

Ik kan ook nog een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI melden. Dat zijn toch alweer drie posi­tieve din­gen bin­nen het enorme dal­ende trendkanaal. 

Alle gekheid op een stok­je, pas op met Just Eat Take­away. Wellicht dat er (zeer) bin­nenko­rt een aankoopsig­naalt­je komt. Houd dan wel in het achter­hoofd dat de trend dal­end is en u tegen de wind in p.ist. U weet, dat kan goed gaan maar ook verkeerd.

U kunt weer los­gaan met ver­zoeken. Wie vraagt de eerste grafiek van 2022 aan? Ik zou een gok­je aan­dur­ven wie de eerste zal zijn!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

2 januari 2022, 12:30

Laat ik dan maar de eerste zijn. Graag aandacht voor voor een selectie uit Alfen, TKH, Prosus, Aalberts, DSM en van Lanschot. Bedankt alvast Marcel.

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.