...

TA RD, goud, zilver, Heijmans, Just Eat en B2Gold corp.

5 september 2021, 14:59 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze zondag ga ik min­i­maal drie lez­ers een plezi­er doen. Er zijn drie lez­ers die in totaal elf ver­schil­lende ver­zoeken indi­en­den. Mijn geluk is dat er twee dubbele bijzit­ten, maar dan nog kan ik ze niet alle­maal in deze ene col­umn behan­de­len. Als uw ver­zoek er niet bijz­it, wat in het vat zit verzu­urt niet!


Ik begin met het zil­ver tech­nisch te bek­ijken en daarmee sla ik direct al twee vliegen in een klap. Zil­ver werd namelijk aangevraagd door lez­er Pluis en Mis­ter bluesky.

Ik kan twee posi­tieve zak­en melden over het zil­ver. Het zil­ver weet:

1. iets wat ver­dacht veel lijkt op een sti­j­gend trend­kanaalt­je te vor­men en

2. opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn te breken.

Betekent boven­staande dan ook dat ik posi­tief over zil­ver ga schri­jven? Née, ik moet u helaas teleurstellen. Dit is meer iets als één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar, beter iets dan niets! Het tech­nis­che beeld zou alweer iets meer opklaren met een opwaartse door­braak van de groene hor­i­zon­tale streep­jes­li­jn. Deze lijn doet dienst als weer­stand. Zou ik daar­na dan zil­ver kopen? Née, er zijn wel mooiere grafieken!

Goud. Moeten we dan goud kopen? Ik ga snel kijken:

Weer een dubbel­slag, want goud is op ver­zoek van lez­ers Pluis en Mis­ter bluesky. Goud is de laat­ste tijd wel vak­er in mijn columns voor­bi­jgekomen, dus de grafiek zal bek­end voorkomen.

Goud heeft een soort van sti­j­gend trend­kanaal gevor­md en bin­nen dat trend­kanaal heeft de koers de dal­ende trendli­jn opwaarts door­bro­ken. Net als bij het zil­ver is er dus sprake van twee posi­tieve ontwikkelingen. 

Kijkt u nu hele­maal rechts op de grafiek dan ziet u dat het goud is aan­be­land bij de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Wat zou ik nu doen? Wel, als ik goud in bez­it had, dan zou ik bli­jven zit­ten. Dat is dan wel in de weten­schap dat de rode lijn waarschi­jn­lijk zijn dienst als weer­stand gaat doen en dat er lagere koersen in het ver­schi­et liggen. Ik zou dus mijn stop even bekijken.

Als de koers echter door de rode lijn weet te breken dan kri­j­gen we te mak­en met een aankoopsig­naal. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dan mee zou doen, net als bij het zil­ver vind ik dat er wel mooiere grafieken zijn. Waar ik een grotere kans heb geld te maken.

Is Hei­j­mans dan zo’n mooiere grafiek waar ik het hier­boven over had? Wel, een snelle blik op de grafiek leert ons van niet. Hei­j­mans bevin­dt zich in een dal­end trend­kanaal en de regel­matige lez­er van mijn col­umn kan het inmid­dels dromen: The Trend is Your Friend”. 

Als ik door mijn grafieken blad­er op zoek naar een trade dan denk ik Vol­gende” en mor­gen weer bek­ijken” of over twee of drie dagen bek­ijk ik deze grafiek wel weer”. Sor­ry, over deze grafiek kan ik niet veel posi­tiefs melden op dit moment.

Heimans en ook de vol­gende tech­nis­che analyse van JustEat zijn op ver­zoek van lez­er ted.hulsman.

Een eerste snelle blik zou wel eens te snel kun­nen zijn. U zou kun­nen denken dat Just Eat Take­away zich in een groot dal­end trend­kanaal bevin­dt. Kijken we echter iets beter dan zien we dat de koers bin­nen het tweede (meest rechtse) sti­j­gende trend­kanaal opwaarts door de boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal is gebro­ken. Goed nieuws! Bij het groene pijlt­je werd vri­jdag, met het low van de dag, die boven­z­i­jde even aan een test onder­wor­pen. Het lijkt dus een geldige uit­braak te zijn/​wor­den.

Dan komt de vraag of ik maandag vooraan sta om mijn kooporder in te leggen. Het antwo­ord is ook hier weer née, want er zijn ongetwi­jfeld mooiere grafieken te vin­den. Bez­it u Just Eat Take­away, dan is er geen directe reden te verkopen. Denk wel goed na waar uw stop komt.

Aan lez­er ted.hulsman: in de col­umn van dins­dag probeer ik Vopak mee te nemen.

Is B2Gold Cor­po­ra­tion dan zo’n veel aange­haalde mooiere grafiek? Née hè, u ziet het zelf ook al. De reeks van lagere top­pen en lagere bodems voor­spelt niet veel goeds. Dit lijkt maar één kant op te kun­nen en dat is naar beneden.

Ik kan toch iets posi­tiefs melden over deze grafiek die overi­gens op ver­zoek van lez­er Pluis in de col­umn voor­bij komt. Boven het paarse dal­para­boolt­je is een soort draai te zien van dal­end naar zijwaarts naar wellicht opwaarts. En hele­maal rechts op de grafiek ziet u iets wat een sti­j­gend trend­kanaalt­je kan zijn. Er moet ergens een omslag komen, niet? Of dat hier al is betwi­jfel ik. De komende peri­ode zal daar meer duidelijkheid over komen.

Ik sluit af met het logge appa­raat dat Konin­klijke Olie heet. Is dit dan die geweldige grafiek? Née, ook niet. De koers gaat bin­nen de paarse lijn aan de onderz­i­jde en de rode lijn aan de boven­z­i­jde zijwaarts. Het wordt bin­nenko­rt wel enigszins span­nend, want welke lijn blijkt de zwak­ste te zijn?

Is de rode dal­ende trendli­jn de zwak­ste en zal de koers bij een door­braak dan door kun­nen sti­j­gen naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn? Of zal de blauwe sti­j­gende trendli­jn de zwak­ste van de twee blijken te zijn en kan de koers dan dalen tot aan de paarse ste­un­li­jn? Het voor­gaande is een voor­beeld van hoe dat je een relatief saaie grafiek toch wat span­ning mee kan geven! 

Deze tech­nis­che analyse was op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Uw andere ver­zoeken probeer ik ook dins­dag te fabriceren.

Ik zie u hoop ik dins­dag weer…

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

6 september 2021, 07:04

Maar 1 verzoekje prosus zodat u ook zelf een interessante grafiek met opwaarts potentieel kan kiezen ;)

(0)
5 september 2021, 22:34

Hallo Marcel, je schrijft een aantal malen "er zijn wel mooiere grafieken".
Ik zou dan graag willen weten welke dat zijn of kortom wat zijn uw favorieten op dit moment?
U belegt toch zelf ook wel of schrijft u er alleen maar over.

(0)
5 september 2021, 22:15

Beste Marcel, hartelijk bedankt voor de TA van goud, zilver en B2 Cold. Top.

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.