...

TA SBM Offshore, BESI, Intertrust en Flow Traders

10 december 2020, 13:17 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De analy­ses van deze don­derdag gaat stuk voor stuk over aan­de­len uit de AMX. Ik behan­del SBM Off­shore, BESI, Flow Traders en Intertrust.

Gis­teren waren de AEX, Philips, Aegon en Pro­sus aan de beurt, via de link kunt u dat nog even teruglezen. Nu snel naar de AMX aandelen!


Intertrust is het eerste aan­deel vandaag.

Om te begin­nen kun­nen we con­stateren dat Intertrust nog geen hogere koers heeft neergezet dan de top voor Coro­na. De koers is er zelfs niet in ges­laagd daar­bij in de buurt te komen. Na de dre­un was Intertrust tot en met begin sep­tem­ber echter wel op de goede weg, er wer­den steeds hogere bodems en hogere top­pen neergezet. Begin sep­tem­ber werd er een hoog­ste punt neergezet, maar het aan­deel kon dat niet vasthouden.

Sinds dat hoog­ste punt in sep­tem­ber wor­den er per sal­do lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Eind okto­ber, begin novem­ber werd er ste­un gezocht rond euro 12,94 en daar­na steeg het aan­deel weer. Toch werd er daar­na weer een lagere top neergezet en daar heb ik nu de rode dal­ende trendli­jn over getekend.

U ziet ver­vol­gens dat de laat­ste beurs­da­gen verkop­ers in de markt komen en van­daag is de koers (intra­day) aan­be­land bij weer datzelfde niveau rond euro 12,94. Intra­day is al even 12,64 aangetikt.

Ter­wi­jl ik dit schri­jf zijn kop­ers en verkop­ers dus met elka­ar in gevecht en zal de slotko­ers van van­daag een eerste indi­catie wor­den of de ste­un op euro 12,94 het al dan niet gaat houden. Onder de grafiek lijkt de RSI, en ook weer intra­day, te vertellen dat de ste­un gaat sneuvelen.

Een bezit­ter van Intertrust is waarschi­jn­lijk al uit­gestopt. Zo niet, besteed dan van­daag al uw aan­dacht aan waar u uw stop gaat neerleggen.

Het vol­gende aan­deel dat ik met u wil bek­ijken is BESI.

BE Semi­con­duc­tor luk­te het zo’n vier maan­den na het dieptepunt veroorza­akt door COVID-19 wel om de top van voor het virus te evenaren, dit in tegen­stelling tot Intertrust zoals we zojuist hebben gezien.

Na de uitsch­i­eter begin sep­tem­ber werd er een lagere top en een lagere bodem neergezet. Over de top­pen heb ik de blauwe dal­ende trendli­jn getrokken. Eind okto­ber werd er een bodem neergezet en vanaf dat niveau begon BESI aan een indruk­wekkende opmars en nam en pas­sant die blauwe trendli­jn uit. Al snel daar­na werd ook de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn getrokken over ver­schei­dene top­pen opwaarts uitgenomen.

Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn gaat het zoals gezegd voort­varend en wor­den er steeds hogere regio­nen opge­zocht. Die licht­groene lijn houdt nog stand, maar kijk eens even met mij naar de ontwik­kel­ing bij de RSI onder de grafiek. Daar is de rode sti­j­gende trendli­jn gebro­ken en dat zou een voorteken kun­nen zijn dat de sti­jging van de koers op de laat­ste benen loopt.

Bezit­ters van het aan­deel BE Semi­con­duc­tor moeten niet direct in paniek rak­en en verkopen door de ontwik­kel­ing bij de RSI. Het is slechts een sig­naal nog alert­er te zijn en nog eens goed naar het niveau van de stop te kijken.

We gaan naar Flow Traders.

Kijk wat Coro­na deed met de koers van Flow Traders en vooral wat er daar­na gebeurde. De invloed van Coro­na was miniem en de sti­jging daar­na enorm! Het was een heer­lijk aan­deel om in bez­it te hebben.

Na een zijwaartse peri­ode zak­te het aan­deel op 22 okto­ber door de hoeven. Met een gap werd de ste­un rond euro 30,30 neer­waarts door­bro­ken en onder de inmid­dels getrokken rode dal­ende trendli­jn zak­te Flow Traders verder. Het aan­deel is de laat­ste drie beurs­da­gen inten­sief bezig de oran­je ste­un op ongeveer 25,65 aan het testen. Als de rode trendli­jn zijn werk als weer­stand bli­jft doen zal de koers door de oran­je ste­un zakken. De kans dat in dat geval de ste­un op euro 23,18 gaat wor­den opge­zocht wordt dan een reële mogelijkheid. 

Bez­it u Flow Traders kijk dan nog eens goed naar uw stop.

SBM Off­shore is het aan­deel waar ik van­daag mee afsluit.

SBM is weer een voor­beeld van een aan­deel waar het niet is gelukt de top van voor het virus te evenaren, al kwam het eind novem­ber wel in de buurt.

Kijk even hoe mooi de blauwe lijn is. Niet qua mooie kleur blauw, maar wat deze intra chart lijn doet. Hij ligt over vijf top­pen en deed dus dienst als weer­stand. In novem­ber werd de lijn opwaarts door­bro­ken en al snel weer getest maar dan als ste­un. Eind novem­ber en begin decem­ber werd de blauwe trendli­jn opnieuw als ste­un getest.

De koers van SBM Off­shore beweegt nu onder de rode dal­ende trendli­jn en boven de blauwe ste­un en zal bin­nenko­rt gaan uit­breken. Op moment van schri­jven heb ik nog geen aan­wi­jz­ing welke van de twee lij­nen de sterk­ste zal blijken te zijn. Heeft u SBM in de porte­feuille, bli­jft u dan gewoon zit­ten en bedenk alvast wat u gaat doen als de blauwe lijn zou sneuvelen.

Pret­tige voortzetting van uw donderdag. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 december 2020, 14:40

Kunnen we nog eens naar Alfen kijken? Dank.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.