...

TA Shell, Relx, Wolters Kluwer, Nasdaq100 en Flow Traders

19 februari 2022, 10:09 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De beurzen zijn ges­loten en dat is alti­jd het meest relaxte moment om naar de grafieken te kijken. We gaan naar vier aan­de­len en een index kijken. Twee van de vijf grafieken zijn op ver­zoek. Daar gaan we!


Wolters Kluw­er:

Iemand die nu nog in Wolters Kluw­er zit bek­ijkt de markt niet tech­nisch. De tech­nis­che analyse heeft nogal wat verkoopsig­nalen gegeven. Ik tel zo al vier belan­grijke verkoopsig­nalen en dan kijk ik niet eens naar de kleine sig­naalt­jes. Ik vind het pri­ma dat niet iedereen tech­nisch kijkt, het zou wat wor­den als dat wel het geval was!

Ziet u de dubbele top in decem­ber en jan­u­ari? Naar mijn beschei­den mening het belan­grijk­ste verkoopsig­naal kwam in het prille begin van 2022 toen de koers én door de paarse trendli­jn en de groene hor­in­zon­tale ste­un­li­jn viel. Twee voor de pri­js van een. Noch de trendli­jn noch de ste­un­li­jn wer­den getest, Wolters Kluw­er daalde in een keer door.

Waar zit­ten we nu? Wel, we zouden naar een dubbele bodem kun­nen gaan, of een trad­in­grange, maar het sce­nario waar ik nu reken­ing mee houd is een val uit het groe­nachtige blok­je. Mocht dat gebeuren dan wordt de onderz­i­jde van het rode blok­je de target.

De Nas­daq 100 op ver­zoek van lez­er JeBe:

Ik kan vol­staan met een ver­wi­jz­ing naar de grafiek van Wolters Kluw­er. Klaar!

Nou ja, ik realiseer me zelf ook wel dat dat iets te kort door de bocht is, maar het klopt wel. Als de koers namelijk uit het groene (groe­nachtige) blok­je valt dan kan de koers naar de onderz­i­jde van het rode blok­je. Tech­nis­che analyse is zooooo makkelijk. 

Ook de grafiek van de Nas­daq 100 gaf meerdere verkoopsig­nalen, net als de van Wolters Kluw­er. De belan­grijk­ste vond ik het zakken door de rode sti­j­gende trendli­jn. Daarmee werd een wat langer durende sti­j­gende trend afgebroken. 

De koers hoeft niet per sé uit het huidi­ge blok­je te vallen. Het kan ook een dubbele bodem of een trad­in­grange gaan wor­den. Daar wordt tech­nis­che analyse toch alweer een stuk­je moeil­ijk­er. Lat­en we op een van deze twee sce­nar­i­o’s hopen en niet op mijn meest waarschi­jn­lijke sce­nario op moment van schri­jven: de val uit het groene blokje.

Relx:

Nu weet ik dat crit­i­cas­t­ers van tech­nis­che analyse denken (en zeggen) Ja, dat is lekker makke­lijk, achter­af naar beweg­in­gen kijken en die dan benoe­men, de wijsheid in pacht hebbend. Laat ik vooral stellen dat ik heel blij ben met deze hele grote groep beleg­gers. Stel je eens voor dat iedereen tech­nisch zou kijken, dan zou een koers niet meer van zijn plaats komen!

Maar lat­en we de grafiek van Relx eens met die van de Nas­daq 100 en Wolters Kluw­er vergelijken. En jazek­er, dat kan. Een tech­nisch anal­ist kijkt naar grafieken en het maakt op zich niet uit of de andere grafiek uit dezelfde sec­tor komt (WKL) of een willekeurige index is (Nas­daq 100). Wat we bij Relx zien is dat de gri­jze sti­j­gende trendli­jn wordt getest. Mocht Relx daar doorheen vallen, dan komt er een kneit­er van een verkoopsig­naal. De sti­j­gende trend die dan al voor lan­gere ter­mi­jn aan­houdt komt dan tot een eind. Zo, nu staat u vooraan in de rij, het sig­naal is er niet eens!

Wat betekent boven­staande als u Relx bez­it? Eigen­lijk nog hele­maal niets. U kunt rustig slapen, maar beloof me wel een ding. Kijk in dit week­end eens rustig waar u uw stop gaat leggen. Gezien de lan­gere ter­mi­jn sti­j­gende trend zal dat dan waarschi­jn­lijk een prof­it stop worden.

Flow Traders op ver­zoek van lez­er aan­deelvol­ger:

Wat een tim­ing van aan­deelvol­ger om juist nu de grafiek van Flow Traders aan te vra­gen. De koers is op een zeer belan­grijk punt aan­be­land. Dit is vol­gens mij uw eerste verzoek…welkom dus. En als mijn geheugen me in de steek laat: welkom terug!

Laat u niet mis­lei­den door al mijn tekenin­gen op de grafiek, de vol­gende keer zal ik ze alle­maal weghalen. Ik had overi­gens nóg meer lijn­t­jes kun­nen trekken. 

Tech­nis­che analyse is niet alwe­tend. Zo zag ik de val door de paarse sti­j­gende trendli­jn niet aankomen. Wat een gap was dat zeg. In één klap zak­te de koers én door de paarse trendli­jn én door de rode hor­i­zon­tale ste­un, indrukwekkend. 

Terugkomend op uw tim­ing, de koers is nu aan­be­land bij de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Ik moet direct melden dat die ste­un­li­jn niet echt belan­grijk is, want de koers kwam daar slecht een­maal, ergens begin novem­ber van vorig jaar. Mocht de koers daar doorheen vallen, dan kan Flow Traders wel eens naar de bodem van decem­ber 2020. Alhoewel de kans van een neer­waartse door­braak m.i. vrij groot is, zo ver is het nog niet. De koers staat er nog gewoon boven, of beter: op.

Heel inter­es­sant om te kijken wat dit aan­deel de komende beur­sweek gaat doen!

Shell:

Ik wil afs­luiten met een mooie grafiek. Ter­wi­jl ik dat schri­jf realiseer ik me dat alle grafieken mooi zijn dus laat ik zeggen een posi­tieve grafiek. Het is die van Shell gewor­den. Ter­wi­jl de meeste grafieken uit de AEX er redelijk belab­berd bijliggen vormt Shell daar een mooie uit­zon­der­ing op. Kijk eens wat een schit­terende stijging!

Ik had veel meer lijn­t­jes kun­nen trekken, maar dat heb ik niet gedaan om juist aan­dacht te ves­ti­gen op de twee belan­grijk­ste lijn­t­jes. Bin­nen die twee lijn­t­jes staat een patroon dat bek­end staat als een Falling Wedge. Dat is op zichzelf staand niet inter­es­sant maar wordt dat wel als ik u ver­tel dat dit door­gaans een con­tin­u­atiepa­troon is. We mogen dus een uit­braak aan de boven­z­i­jde verwacht­en en een con­tin­u­atie van de sti­j­gende trend.

Nu, mooier kan ik u niet het week­end insturen. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.