...

TA Tesla, DSM, IMCD, AEX, Heineken en Alfen

11 november 2022, 23:39 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Om een of andere duis­tere reden kon ik bepaalde sites niet bereiken. Lat­en dat nou net USMar­kets en mijn grafieken­pro­gram­ma zijn! U weet dat ik er alti­jd naar streef net­jes op tijd de col­umn te schri­jven. Nu weet u dus waarom het tot nu toe niet lukte…


Wie mee wil doen met de sig­nalen die we naar de leden sturen kan via de aan­bied­ing tot het einde van dit jaar inschri­jven. Vooral het momen­tum voor een in- of uit­stap kri­j­gen is hier­bij belan­grijk. Men kan met de sig­nalen doen wat men wil, of die opvol­gen met de details die Guy stu­urt of er zelf voor uw eigen beslissin­gen wat mee doen. In ieder geval loopt er nu een aan­bied­ing voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 JAN­U­ARI 2023 en dat voor €35 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

Tes­la:

U kent de twee blok­jes. Dat is als u mijn columns met regel­maat leest. In de aan­houdende dal­ing is de tar­get, de onderz­i­jde van het rode blok­je, gehaald. 

De laat­ste drie can­dles doen ver­moe­den dat het aan­deel iets kan her­stellen. Als ik een niveau zou moeten aangeven dan zou ik zeggen de bovenkant van het rode blokje.

Boven­staande is mooi, maar mijn bood­schap is dat de trend dal­end is. Het kan dus helaas nog lager.

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Née, zek­er niet het mooiste trend­kanaal uit mijn car­rière als tech­nisch anal­ist. Maar hij kon wel dienen als een niveau of beter als een trig­ger om afscheid te nemen van het aan­deel. De vaak door mijn aange­haalde stop, het­z­ij een stop loss het­z­ij een prof­it stop. Op die wijze hoeft men de dal­ing niet of niet hele­maal mee te maken.

Ik ver­moed dat het nog lager kan op basis van de vol­gende twee ontwikkelingen:

1. de laat­ste drie can­dles, zeer zwak
2, het slot onder de bodems van oktober.

AEX:

Voor de trouwe lez­er kwam het aan­tikken van de groene dal­ende trendli­jn niet als een verass­ing. Mocht u mijn stuk­jes willen teruglezen houd er dan reken­ing mee dat ik het over de rode dal­ende trendli­jn had.

Van­daag (Vri­jdag) had­den we zelfs de opwaartse uit­braak en direct op dezelfde dag maar de throw back, de beweg­ing terug naar de groene lijn. Ongeveer op dat niveau lag het slot van de AEX. Op basis van deze grafiek zou ik zeggen dat de index hoger kan, naar de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Heineken:

Op basis van deze grafiek ga ik zek­er geen long trade aan­beve­len, maar er staat wel degelijk een posi­tieve ontwik­kel­ing. Ziet u hem ook al? Ik heb het over de hogere bodem en hogere top sinds de bodem van eind okto­ber. De laat­ste twee beurs­da­gen is de koers zelfs boven de groene hor­i­zon­tale weer­stand ges­loten. Dat betekent dat die lijn nu dienst doet als steun.

Wat nu? Bli­jf voorzichtig zit­ten bij een long posi­tie, wel met een (strakke) stop.

IMCD op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Niet hele­maal de plaats maar als we de groene sti­j­gende trendli­jn nu eens beschuldigen van het zijn van een nek­li­jn. De nek­li­jn van een HS bodem­for­matie. In dat geval hebben we rechts op de grafiek de uit­braak te pakken en zou de boven­z­i­jde van de blauwe pijl de tar­get zijn. De min­i­male tar­get. Doe er uw voordeel mee.

DSM:

Ik denk dat we het eens zijn dat de grafiek een per sal­do dal­ende trend laat zien. Ik hoop dat u ergens in de dal­ing DSM eruit heeft ges­me­ten door het gebruik van een stop.

Don­derdag was een lekker dag­je voor DSM, het aan­deel steeg aardig. Meer dan aardig! Voor de slotko­ers van van­daag moeten we het ver­g­root­glas erbij pakken om te zien of het nu onder, op of boven de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn was. Ik kan u verk­lap­pen dat het er net boven was. Wie weet kri­jgt dat komende week een vervolg!

Mocht u ver­zoeken hebben dien ze dan in. Miss­chien schri­jf ik dit week­end nog een column. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.