...

TA - Trendlijnen in de AEX

7 juni 2021, 06:56 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Arcelor Mit­tal

Arcelor Mit­tal heeft de smaak te pakken en lijkt te prof­iteren van de groeiende vraag naar staal. Het aan­deel staat bij 160% hoger dan pre­cies 1 jaar gele­den. Na een mis­luk­te poging (jan­u­ari 2021) om de weer­stand op 21,50 EUR te door­breken, viel de koers terug naar de ste­un op 16,90 EUR. Dit was het startsig­naal van de krachtige UPTREND welke op de chart licht­blauw gemar­keerd is. 

Op de korte ter­mi­jn lijkt een hertest van de ste­vige weer­stand op 28 EUR onver­mi­jdelijk. In 2019 werd dit niveau ook al getest, zon­der suc­ces. Mid­dels een DOU­BLE TOP viel het aan­deel meer dan 70% terug. Wees dus vooral op uw hoede indi­en u dit aan­deel in de porte­feuille heeft. Er is nog geen reden om te verkopen zolang de licht­blauwe UPTREND nog intact is. Indi­en de 30 EUR behaald wordt is het wellicht hand­ig om de posi­tie te heroverwegen. 

Just Eat Takeaway 


Even een korte update op Just Eat Take­away. Het aan­deel zit nog steeds in de licht­blauw gemar­keerde DOWN­TREND. Eerder gaf ik aan dat er teke­nen van bodemvorm­ing waren te spot­ten rond de 70 EUR. Met de dag begint het er beter uit te zien, de koers klimt langza­am op langs de opgaande trendlijn.

Het zal nog wel even duren voor­dat het aan­deel uit deze trend is gekropen. De trend is naar mijn inziens gebro­ken wan­neer de koers door de bovenkant van het trend­kanaal breekt. Des­on­danks zie ik dit als een inter­es­sant aan­deel met een mooie instap­kans. Zelf heb ik een kleine posi­tie ingenomen maar zal daar ook vanaf zien indi­en de opgaande trendli­jn neer­waarts gebro­ken wordt. Let wel op het hogere risi­co gezien het om een techaan­deel gaat dat in een markt opereert waar het let­ter­lijk eten of gegeten wor­den’ is. Denk hier­bij aan aan­de­len zoals Uber, Door­dash en Deliveroo.

Unilever


Unilever is geen spec­tac­u­lair aan­deel. Het is vooral defen­sief en hoort naar mijn inziens in elke porte­feuille thuis. Wel voor de juiste pri­js wel­tev­er­staan. Tussen novem­ber en mei zat de koers gevan­gen in een neer­waartse trend. Begin mei vond er pas een opwaartse uit­braak plaats. Hier vooraf­gaand is er een zoge­heten gold­en cross’ te zien waar­bij het 20-daags gemid­delde boven het 50-daags gemid­delde kruist (zie groene pijl). 

De neer­waartse trend is omge­bo­gen in een opwaartse trend, tevens uit­getek­end op de chart. Het groot­ste deel van de tijd beweegt de koers net­jes boven de groene lijn (20-daags gemid­delde). Er zijn vri­jwel geen negatieve sig­nalen te spot­ten. De weg lijkt hier­door open richt­ing de eerste echt test, namelijk de weer­stand op 53 EUR

Uni­bail


Dit aan­deel heb ik een tijd­je niet behan­deld. De reden hier­voor is dat er de afgelopen maan­den voor­namelijk een zijwaartse beweg­ing te spot­ten is. Het kan geen kwaad om de chart door te lichten.

Sinds novem­ber van vorig jaar laat het aan­deel een zijwaartse beweg­ing zien. Niet gek omdat er natu­urlijk een grote onzek­er­heid heer­ste / heerst ron­dom het fysieke winke­len. De onzek­er­heid is zek­er nog niet weg wan­neer we de chart bek­ijken. De trad­ing range ligt dus al 7 maan­den pre­cies tussen de 55 — 73 EUR. Hier­bij moet we gezegd wor­den dat de koers de laat­ste drie maan­den vooral aan de bovenkant van de range beweegt. Het lijkt erop dat de beleg­gers wacht­en op een startsig­naal. Een dergelijk sig­naal kan naar mijn inziens een door­braak van de ste­vige weer­stand op 73 EUR zijn. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een posi­tie in Just Eat Take­away en Unilever.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »