...

TA uitgebreide analyse AEX, BESI

2 juli 2022, 16:24 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Naast de uit­ge­brei­de analyse van de Ned­er­landse beurs­graad­me­ter hebben we een ver­zoek en dat is BESI.Maand­grafiek:

De koer­shis­to­rie terug tot mei 1993

Alvorens de grafiek te inter­preteren is het goed om te weten hoe deze grafiek tot stand komt. Op ieder einde van de maand wordt de slotko­ers genomen. Die wordt als één punt op de grafiek neergezet. Daar is een uit­zon­der­ing op en dat is het meest rechtse pun­t­je, dat is namelijk de slotko­ers van afgelopen vri­jdag 1 juli 2022.
Ver­vol­gens wor­den al de pun­t­jes met elka­ar ver­bon­den door een lijn. Als laat­ste kri­jgt het gebied onder die lijn een kleurt­je, blauw in dit geval en daar hebben we de Area chart zoals de Amerika­nen dat zo mooi noemen.

Inter­pre­tatie Area chart:

Het samen­stellen is een eerste, de inter­pre­tatie een tweede. Wat doet een tech­nisch anal­ist met een Area Chart? Wel, niet zo heel veel, maar waar die wel belan­grijk voor is: wat gebeurt er op de lange ter­mi­jn? Waar staan we t.o.v. het verleden?

Stand van zaken:

Ondanks de forse stap terug in de afgelopen maan­den beweegt de index nog steeds per sal­do opwaarts boven de blauwe sti­j­gende trendlijn.

BESI op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Sinds maart dit jaar is BESI verkoopsig­nalen aan het geven. Het meest verse verkoopsig­naal kwam afgelopen week. Kun­nen we nu verder zakken vraagt Mis­ter bluesky. Ja, dat is zek­er mogelijk, maar voor­lop­ig voorkomt de oran­je hor­i­zon­tale lijn een verdere dal­ing. Die oran­je lijn doet dienst als steun.

Mocht de oran­je lijn neer­waarts wor­den door­bro­ken, het­geen niet ondenkbeeldig is, dan wordt euro 41,40 een eerste tar­get. Mocht deze ook sneu­ve­len als ste­un dan wordt euro 33,80 een target.

Week­grafiek AEX:

Opzet week­grafiek:

Ook hier gaan we eerst kijken hoe de grafiek tot stand komt. Van elke week wordt de OHLC genomen. Dit moet ik miss­chien even uit­leggen: Open High Low Close. De High en de Low van een week wor­den met een ver­ti­cale streep met elka­ar ver­bon­den. Een klein streep­je naar links voor de Open en een klein streep­je naar rechts voor de Close. Dat geeft dan een week weer. Als men dat voor meerdere weken doet heb je een week­ly barchart.

Inter­pre­tatie week­ly barchart:

Met de month­ly area chart vers in het geheugen kun­nen we de week­ly bar­chart gaan lezen”. We zouden bijvoor­beeld lijn­t­jes kun­nen gaan trekken. 

Stand van zaken:

Net als BESI heeft de Ned­er­landse index al meerdere verkoopsig­nalen gegeven. Onder de oran­je dal­ende trendli­jn staan lagere top­pen en lagere bodems. De groene hor­i­zon­tale lijn is al even als ste­un getest en als er niet snel kop­ers in de markt komen gaan we waarschi­jn­lijk naar een hertest van de groene steunlijn.

Opzet dag­grafiek:

Nu wordt van elke beurs­dag de OHLC genomen en daar wordt een can­dle van weergegeven. 

Inter­pre­tatie dai­ly candlechart:


Nu hebben we de month­ly area chart en de week­ly bar­chart in het achter­hoofd en met deze infor­matie bek­ijken we de dai­ly can­dle chart. We kun­nen lij­nen trekken, trend­kanalen teke­nen en bijvoor­beeld trad­in­granges. Maar we kun­nen ook de can­dles bestud­eren. Deze tech­niek komt uit Japan en de can­dles het­en dan ook Japan­ese Can­dle­sticks. Deze patro­nen kun­nen een voor­spel­lende” waarde hebben. 

Stand van zaken:

Deze grafiek komt de regel­matige lez­er van mijn col­umn bek­end voor. We kun­nen con­stateren dat onze beurs­graad­me­ter is stukgelopen op de gap van juni, zie het rode balk­je. De koers kon nog wel bin­nen­drin­gen, maar kon de gap niet vullen. De blauwe lijn hield de laat­ste twee beurs­da­gen de broek op van de AEX.

We gaan inzoomen op de dag­grafiek AEX:

U ziet de gap en lat­er het bin­nen­drin­gen van de koers in die gap wat beter, met wat meer detail. U ziet ook dat de koers door de oran­je, niet zo heel erg belan­grijke trendli­jn viel. Als laat­ste ziet u dat de koers gis­teren ste­un zocht (en vond) op de blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Voor de komende beur­sweek moeten we hopen dat die blauwe ste­un­li­jn het gaat houden, want anders wordt de groene hor­i­zon­tale ste­un de target.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

4 juli 2022, 10:53

Nog over de voorspellende waarde van de Japanse candlesticks?
Je legt heel goed uit, bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.