...

TA Unilever, ING, Adyen en Nationala Nederlanden

24 oktober 2020, 09:19 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het is week­end en ik ga door met het overzicht van de 25 aan­de­len uit de AEX. Afgelopen don­derdag bekeek ik Just Eat, ASR en Uni­bail en de index zelf. Van­daag is het de beurt aan Adyen, Unilever, ING en Nationale Ned­er­lan­den. We gaan snel kijken hoe deze aan­de­len er voor staan.


De eerste van de vier aan­de­len die ik van­daag wil bespreken is Nationale Nederlanden.

Links op de grafiek ziet u in feb­ru­ari en maart de invloed van het ons nog steeds in de greep houdende virus, Nationale Ned­er­lan­den zakt van net boven de 38 euro naar bij­na 19 euro. Sterk­er dan enkele aan­de­len die ik afgelopen don­derdag analy­seerde zette NN al snel met hogere bodems en hogere top­pen het her­s­tel in. Dat her­s­tel reik­te begin augus­tus tot aan euro 34,65 en daar heb ik de rode hor­i­zon­tale lijn over getrokken. Dat is tot op de dag van van­daag het hoog­ste niveau van NN na Covid-19

Ook in augus­tus, na bovenbeschreven top, zak­te de koers van NN tot aan de blauwe sti­j­gende trendli­jn die ik over bodems van maart en mei had getrokken. Daar­na steeg de verzek­er­aar tot ongeveer 33,52 euro, zak­te door die blauwe lijn on onder­vond rond 33,50 euro een dubbele weer­stand van de blauwe lijn en de oran­je lijn en leverde de afgelopen weken weer iets in.

Nu zit de koers gevan­gen in de apex van de zwarte en de licht­groene lijn en ik ga u beloven dat de koers daar de komende beur­sweek uit gaat breken!

Oh, u vraagt aan welke kant? Ja, dat weet ik niet, ik kan niet in de toekomst kijken en ik vind geen aan­wi­jzin­gen in de grafiek. Het is voor mij dus onduidelijk en ik houd niet van gokken, dus.… vol­gende grafiek!

Ik bli­jf het inter­es­sant vin­den hoe aan­de­len ver­schil­lend rea­geren op zoi­ets ingri­jpend als Coro­na. Net als bij NN ziet u ING zuid­waarts gaan en dan zo’n twee maan­den zijwaarts alvorens aan iets van een her­s­tel te werken. Zagen we Nationale Ned­er­lan­den een poging wagen bij­na 100% te her­stellen, wel ING luk­te dat bij lange na niet.

Momenteel zien we ING bewe­gen boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn en aan­klop­pen bij de oran­je dal­ende trendli­jn. Die laat­ste lijn doet dienst als weer­stand. Kijkt u ook even naar de RSI onder de grafiek. Zow­el in de grafiek als bij de RSI lijkt er iets te broe­den, er lijkt een opwaartse uit­braak aan te komen. Veel aan­wi­jzin­gen voor een opwaartse uit­braak kan ik niet uit de grafiek halen dus ik zou niet echt in willen zetten op die mogelijke opwaartse uit­braak. Heeft u ING in bez­it, dan zou ik opperen nog even te bli­jven zit­ten. Natu­urlijk houd u uw stop loss en hopelijk prof­it stop dan strak in de gaten.

We gaan door naar Adyen.

Drie grafieken en drie totaal ver­schil­lende reac­ties op het virus. Qua her­s­tel na de dre­un door het virus mogen ING en NN nog niet de vet­ers strikken van Adyen. Wat een her­s­tel, wat een kracht, wat een stijging!!! 

Het tem­po van her­s­tel boven de rode sti­j­gende trendli­jn hield zelfs Adyen niet vol en daar­na bewoog Adyen zijwaarts bin­nen 1.322 en 1.505 euro. Na de bodem van begin sep­tem­ber heb ik de licht­groene sti­j­gende trendli­jn getek­end en rechts op de grafiek gaat het nu span­nend wor­den. In sep­tem­ber brak het aan­deel opwaarts door euro 1.505 en zette de sti­jging vanaf de licht­groene trendli­jn sterk door. In okto­ber werd de piek (all-time-high!!) neergezet en begonnen verkop­ers in de markt te komen en over die dal­ing het ik het rode lijn­t­je getrokken.

Ik vind het nu span­nend wor­den, want er komt een dubbele ste­un aan: de licht­groene sti­j­gende trendli­jn en de hor­i­zon­tale ste­un op euro 1.505. Bei­de lij­nen vallen tijdelijk zo goed als samen. Zou de recente dal­ing dus niets meer en niets min­der zijn dan een throw­back naar 1.505, het uit­braakniveau van sep­tem­ber? Het heeft er alle schi­jn van en op moment van schri­jven word ik op voor­hand al aardig posi­tief op Adyen, ondanks dat het aan­deel tot nu toe daalt. Houd dit aan­deel in de gaten!

De hekkensluiter van van­daag is Unilever.

Ik bedoel hekkensluiter niet negatief, het is gewoon het laat­ste aan­deel dat ik van­daag behan­del. De regel­matige lez­er van mijn columns herkent het sti­j­gende trend­kanaal bij Unilever en weet ook dat het Unilever na de top eind juli moeite kost de boven­z­i­jde van dat kanaal op te zoeken. Sterk­er, het is sinds­di­en niet meer gelukt. De oran­je lijn rond euro 52,75 weer­houdt het aan­deel daarvan. 

Hele­maal rechts op de grafiek ziet u het rode dal­ende trendli­jn­t­je en die moet de komende beur­sweek heel rap opwaarts wor­den uitgenomen om te voorkomen dat Unilever uit het sti­j­gende trend­kanaal gaat vallen. Dat gaat m.i. best span­nend wor­den en ook moeil­ijk. Ik durf er op moment van schri­jven geen geld op in te zetten dat het Unilever gaat lukken bin­nen het trend­kanaal te bli­jven. Ik hoop het wel maar heb er een hard hoofd in. Bezit­ters van Unilever raad ik aan hun stop scherp in de gat­en te houden!

===== = = = = =

O ja, het ver­zoek van lez­er Jacques Oter­mans par­keer ik even daar ik met de serie van 25 aan­de­len uit de AEX bezig ben. Bedankt voor het ver­zoek om Gilead Sci­ences te analy­seren, ik ga bek­ijken hoe ik dat in het vat kan gieten.

===== = = = = =

Ik wens u een heel mooi weekend!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.