...

TA - Up- en downtrends in de AEX

14 september 2020, 07:43 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Van­daag pakken we nog een paar inter­es­sante aan­de­len uit de AEX erbij. Met een retail vast­goedbedri­jf, verzek­er­aar en een biotech bedri­jf zijn de sec­toren mooi gespreid. De bedri­jven welke wij van­daag bek­ijken verte­gen­wo­ordi­gen ongeveer 5% van de AEX.


Uni­bail


Uni­bail is de afgelopen maan­den ook één van de meest slecht presterende aan­de­len in de AEX. De onzek­er­heid omtrent het virus houdt dit aan­deel aan de grond. Daar­naast speelt het veran­derende winkelge­drag van de con­sument ook mee. Hier­mee bedoel ik de ver­schuiv­ing bin­nen het winke­len van offline naar online, dit is inmid­dels al jaren aan de gang.

M.u.v. twee posi­tieve uitsch­i­eters zien we op de boven­staande chart voor­namelijk neer­waartse beweg­in­gen. Eind juni vond er een oplev­ing plaats vanaf de ste­un­li­jn op 41,50 EUR voor­bij de weer­stand­sli­jn op 66,50 EUR. Na de door­braak werd vri­jwel direct een DOWN­TREND ingezet. Zo’n drie maan­den lat­er is deze trend nog steeds actief. 

Een vergelijk­baar sce­nario zagen we ook bij Shell, in de analyse van vorige week. Bij een dergelijke neer­waartse trend is het voor beleg­gers die nog geen Uni­bail in zijn/​haar porte­feuille hebben, nog niet inter­es­sant om een posi­tie in te nemen. Wacht vooral op het moment dat het neer­waartse trend­kanaal opwaarts gebro­ken wordt.

Voor beleg­gers die al wel een posi­tie in dit aan­deel hebben kan mid­de­len een hand­i­ge mogelijkheid zijn. Hier­bij wordt op dit pri­js­niveau extra aan­de­len inges­la­gen om zo de GAK (gemid­delde aankoop koers) van de totale posi­tie omlaag te brengen.

NN Group


De chart van NN Group is enigszins te vergelijken met de chart van ASR. Ook deze verzek­er­aar zit al vanaf maart in een mooie UPTREND. De boven- en onderkant van het trend­kanaal hebben zich al meer­maals bewezen. 

Inmid­dels is de belan­grijke weer­stand­sli­jn op 31,20 EUR opwaarts gebro­ken. Hier­door ligt de weg naar boven op. Bij een eventuele dip dient deze lijn in de gat­en gehouden te wor­den, dit­maal als ste­un­li­jn. Indi­en het trend­kanaal stand­houdt, leg ik het koers­doel op 38 — 40 EUR. Dit betek­end in de prak­tijk nog een upside van zo’n 15 to 20%.

Wan­neer ik naar de chart kijk, zie ik toch een aan­tal kleine sig­nalen van verzwakking. Allereerst neigt de RSI-indi­ca­tor in de richt­ing van de over­bought’ zone. Nog niet veel aan de hand maar wel een zone om in de gat­en te houden. Wan­neer we naar het afgelopen jaar kijken is te zien dat de RSI-indi­ca­tor niet vaak over 70 heen­gaat. Wan­neer deze zone aangetikt wordt zien we daar­na vaak ook een ste­vige dip. 

Daar­naast is er een negatieve kruis­ing te zien (rode pijl) waar­bij het 20 daags gemid­delde onder het 50 daags gemid­delde duikt. O.b.v. bei­de sig­nalen houd ik reken­ing met het sce­nario dat de onderkant van het trend­kanaal op de korte ter­mi­jn getest gaat wor­den. Voor nu bli­jf ik bij het koers­doel zolang het trend­kanaal intact blijft.

Gala­pa­gos


De koers van Gala­pa­gos werd in augus­tus hard afges­traft toen duidelijk werd dat het reuma geneesmid­del voor­lop­ig nog geen groen­licht kri­jgt van de FDA. Er wordt verwacht dat het medici­jn in Europa wel verkocht mag gaan wor­den, maar ook dit is nog niet zek­er. Dat dit bericht grote schade heeft aan­gericht is goed op de chart te zien. 

Op dit moment lijkt de koers uit te bode­men rond de 102,50 — 110 EUR zone. Daarmee bevond het aan­deel zich ook diep in de over­sold’ zone. Het aan­deel heeft nog een lange en onzekere weg van her­s­tel voor de boeg. Zolang de bodem­zone intact bli­jft kun­nen we voorzichtig weer omhoogk­ijken want het aan­deel lijkt weer door de kop­ers opgepikt te worden. 

De eerste horde is de derde hor­i­zon­tale trendli­jn van boven op 135 EUR. Ook dient de schuine trendli­jn in de gat­en gehouden te wor­den. De lijn is met drie onsuc­cesvolle test al redelijk valide. Een opwaartse breuk kan het startschot zijn van een TREND REVERSAL.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »