...

TA - Voor deze twee bedrijven kwam de lockdown keihard aan.

20 mei 2020, 08:20 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Het einde van de lock­down komt langza­am maar zek­er inzicht. We kijken van­daag naar twee bedri­jven welke sinds het begin van de CRASH 50% of meer aan koer­swaarde hebben ingeleverd. 


Uni­bail

Uni­bail-Rodam­co-West­field SE is bin­nen Europa een bek­ende naam onder de com­mer­ciële vast­goe­donderne­min­gen. Meer dan de helft van het port­fo­lio wordt gevor­md door Amerikaans en Frans com­mer­cieel vast­goed. Vroeger werd dit aan­deel nog wel eens een hoek­steen van iedere porte­feuille genoemd. 

Als we eerst naar de lange ter­mi­jn (week) chart zien we dat de koers zich vanaf mid­den 2016 (250 EUR) in een neer­gaand trend­kanaal heeft gewor­pen. De tijd­sli­jn is aan de onderkant van de chart te zien. De duur en het meer­maals rak­en van de onder- en bovenkant van het kanaal mak­en de trend meer valide. 


Wan­neer we de dag chart erbij pakken kun­nen we zien dat de koers bin­nen drie maan­den, geme­ten vanaf 21 feb­ru­ari 2020, zo’n 65% aan waarde heeft ingeleverd. Onder andere het pop­u­laird­er wor­den van online shop­pen, ges­loten winkels door het virus en huurinkom­sten die niet betaald wor­den hebben de koers flink gedrukt. 

De blauwe driehoek laat een neer­gaande WEDGE zien wat lagere top­pen en een hor­i­zon­tale bodem betek­end. Nor­maal gespro­ken is dit een BEAR­ISH sig­naal wat een uitsch­i­eter naar bene­den kan beteke­nen. We zien al enige dagen op rij een stri­jd ron­dom de voor­lop­ige bodem van 43 – 45 EUR. Een sta­bilis­erende MA-20 (gemid­delde koers over de afgelopen 20 dagen) i.c.m. een RSI van ongeveer 40 kun­nen duiden op een posi­tief momen­tum. Het einde van de lock­down en de behoefte van mensen om erop uit te gaan kun­nen hier­aan bijdragen. 


Rand­stad

Dan gaan we naar Rand­stad, een aan­deel dat bin­nen korte tijd 50% aan waarde heeft ingeleverd. Er zijn al vele dis­cussies geweest of (de koers van) een uitzend­branche als indi­ca­tor gebruikt kan wor­den voor economisch her­s­tel of ver­val. Wan­neer de economie aantrekt wordt er vaak snel beroep gedaan op uitzend­kracht­en en bij economis­che terug­val wordt er ook snel afscheid genomen. 

Over de koers kun­nen we redelijk kort zijn, de groot­ste schade vond namelijk bin­nen één maand plaats. Sinds­di­en ligt het aan­deel er goed bij en mogen we denken aan een voorzichtig her­s­tel zolang de blauwe trendli­jn intact bli­jft. De koers heeft de trendli­jn tweemaal aangetikt, hoe vak­er dit gebeurd des te meer valide de trendli­jn wordt. Let wel op een mogelijke TREND REVER­SAL wan­neer de lijn gebro­ken wordt. 


Con­clusie

We hebben twee aan­de­len met een flinke track­record bekeken welke bei­de 50% of meer hebben ingeleverd in korte tijd. Bij Uni­bail zien we een neer­gaande WEDGE waar­bij het lastig is om nu al posi­tie te kiezen. Bij Rand­stad zien we knap her­s­tel waar­bij de huidi­ge trendli­jn in de gat­en gehouden moet worden.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

20 mei 2020, 08:54

real estate wordt collateral dammage

(0)