...

TA Walmart, Nasdaq 100, Zilver, AEX en Shell

10 september 2023, 16:03 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­daag een hele mooie grafiek van Wal­mart en natu­urlijk ben ik de twee ver­zoeken in de koelka­st niet ver­geten. Deze drie com­ple­teer ik met de AEX en Shell. We gaan direct van start.


Nas­daq 100 op ver­zoek van Dowjones:

Wat mij betre­ft ligt de Nas­daq 100 er nog steeds goed bij, tech­nisch bekeken. De blauwe lijn is een duidelijk hor­i­zon­tale ste­un­li­jn en het echte werk geschiedt boven de groene sti­j­gende trendli­jn. Kijk maar eens naar de hogere bodems en hogere toppen.

Ja maar, de lagere top­pen dan onder de rode dal­ende trendli­jn? Klopt, maar zoals ik het nu inter­pre­teer is het een cor­rec­tie op de mooie sti­jging. Kijk ook eens hoe mooi de laat­ste weken de groene sti­j­gende trendli­jn zijn werk als ste­un doet!

Het ver­haal wordt wel iets anders als de groene trendli­jn neer­waarts zou wor­den uitgenomen. Maar voor nu, bli­jf long zit­ten en kijk waar uw stop komt.

AEX:

De AEX ken­nen we van de vorige columns, van­daar slechts een korte update. Na de val bevin­dt de index zich nog steeds bin­nen het gri­jze blok­je. Afgelopen vri­jdag werd de onderz­i­jde van het blok­je getest, suc­cesvol. Zie de groene pijl en zie ook dat het tevens het niveau van de oran­je ste­un­li­jn is. Een dubbele ste­un, dus sterk en die werd vri­jdag intra­day even getest. Het is der­halve belan­grijk dat de AEX er niet neer­waarts doorbreekt.

Gezien de can­dle van afgelopen vri­jdag is het waarschi­jn­lijk dat we maandag een hogere koers gaan zien. 

Zil­ver op ver­zoek van Mis­ter bluesky:

Bij het zil­ver hebben we twee lijn­t­jes die voor nu belan­grijk zijn:

1. het ste­un­niveau aan de onderz­i­jde
2. de rode dal­ende trendlijn.

Voor de rest kan ik er niet al teveel aan toevoe­gen. In het tweede gedeelte van augus­tus ging de koers lekker omhoog. Tot aan de rode dal­ende trendli­jn waar het weer­stand onder­vond. Nu lijkt het er ver­dacht veel op dat die sti­jging weer 100% wordt ingeleverd. Houd dus nu al voorzichtig reken­ing met een test van de steunzone.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 NOVEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat betre­ft deze maand staan we er goed voor tot nu toe, we hebben afgelopen vri­jdag een mooie winst kun­nen behalen op enkele short posi­ties en wacht­en nu af op een vol­gende mogelijkheid die er nog wel komt in de loop van de week …

Shell:

De laat­ste twee grafieken van de col­umn van van­daag zijn inter­es­sant. In die zin dat we uit­brak­en te pakken hebben. In een eerdere col­umn beschreef ik al dat Shell was uit­ge­bro­ken en kon oplopen naar de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Dat niveau is inmid­dels behaald. Als we ver­vol­gens naar de oran­je pijl kijken dan zien we dat de koers die oran­je weer­stand opwaarts heeft uitgenomen.

Rond het huidi­ge niveau heb ik geen weer­stand­sli­jn getek­end maar ik kan u wel het vol­gende vertellen: er liggen top­pen van april tot en met juni uit het jaar 2019 op dit niveau. We zouden dus weer­stand moeten verwacht­en rond dit niveau. Mocht de koers toch in een keer doorschi­eten naar boven dan zou dat van enorm veel (kopers)kracht getuigen.

Wal­mart:

Bij deze Amerikaanse groot­grut­ter heb ik de week­grafiek gebruikt. Het is maar dat u het even weet!

Ik beloofde al dat Shell en Wal­mart mooi zouden zijn. Wel, Wal­mart is nog mooier dan Shell. kijk boven de oran­je sti­j­gende trendli­jn en de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn maar eens naar de opwaartse uit­braak van die laat­ste lijn. Nu zult u zeggen, nou en, er breken wel vak­er grafieken uit. Klopt, maar bij Wal­mart zit­ten we nu in unchart­ed ter­ri­to­ry. Met andere woor­den, nog nooit stond de koers zo hoog. OK, ik moet eerlijk zijn, ik kan niet verder terug met de koers­da­ta dan tot in 1973

Nu kan het zijn dat men hoogtevrees gaat kri­j­gen dus vinger aan de pols. Nor­maal gespro­ken echter mogen we nu (nog) hogere koersen gaan verwachten!

Heb u geweldige ideeën voor een chart van de col­umn van dins­dag? Ja? Laat het dan even weten!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.