...

TA Welke vijf verzoeken zijn het vandaag?

19 augustus 2021, 08:26 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Onder de col­umn van afgelopen dins­dag kwa­men veel ver­zoeken voor een tech­nis­che analyse van aan­de­len. Ik ga ze van­daag alle­maal behan­de­len en ik heb er zelf (heel orig­i­neel) de AEX bij gekozen. Lat­en we maar van start gaan. 


Baidu is het eerste aan­deel en deze is op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Na een hele mooie top in het eerste kwartaal van 2021 is dit aan­deel aan een pro­ces van lagere top­pen en lagere bodems begonnen. De meest recente koer­son­twik­kel­ing heb ik in een dal­end trend­kanaal gevat.

Zeer recent is de koers onder de rode lijn gedo­ken en test nu die lijn van de onderz­i­jde, dus als weer­stand. By the way, alle van­daag gebruik­te grafieken zijn voor­beurs gemaakt.

Al met al zie ik een belab­berde grafiek en nie­mand zal blij zijn geweest met Baidu in de porte­feuille vanaf de beschreven top. Met deze grafiek denkt momenteel geen haar op mijn hoofd aan kopen.

We wer­pen even een snelle blik op de AEX. Het eerder door mij geschet­ste sce­nario lijkt zich verder te ontvouwen. We hebben al de val uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gehad en nu lijken we de test van de bovenkant van het grotere trend­kanaal te hebben gehad. Dat laat­ste als steunniveau.

Nu zouden we op weg kun­nen gaan naar een sti­jging en een test van en mogelijk door­braak van de rode lijn.

Er vol­gen nu vier grafieken en allen zijn op ver­zoek van lez­er poly­glot. Ik dank hem voor de ver­zoeken en aan u als lez­er: heeft u ook een ver­zoek, laat het me dan hieron­der bij de reac­ties weten!

De eerste is die van OCI. De grafiek is lang niet gek als we van links naar rechts kijken. Het aan­deel is per sal­do gestegen.

Kijken we nu iets beter naar de recente koer­son­twik­kel­ing dan zien we lagere top­pen en lagere bodems. De laat­ste twee of beter drie bodems testen de oran­je lijn die over top­pen van eerder dit jaar ligt. Dit is een cru­ciale test, want een neer­waartse door­braak zou de weg vrij mak­en naar de groene ste­un­li­jn op euro 17,75.

Als ik nu zou moeten over­we­gen te kopen dan zou ik afhak­en en denken vol­gende grafiek! U weet inmid­dels dat ik niet in aan­de­len denk maar in grafieken. Ik zou sim­pel­weg mor­gen weer terugkomen bij deze grafiek om te kijken of er dan wellicht een (aankoop)signaaltje zou zijn. 

PostNL is de vol­gende grafiek waar­bij ik zou denken ik kom mor­gen wel weer terug voor een kijk­je. Ligt de grafiek er dan zo slecht bij? Née hoor, best wel goed als we van links naar rechts kijken op de grafiek. Heeft u PostNL, dan is er geen directe reden op basis van tech­nis­che analyse om te verkopen.

Omge­draaid zie ik hele­maal niets in de grafiek, als ik geen posi­tie heb, om PostNL aan te kopen. Met een eventuele posi­tie zou ik door de recente lagere top­pen en bodems goed kijken waar uw stop zou komen te liggen.

Het vol­gende ver­zoek van lez­er poly­glot is ING. Bij deze finan­cial heb ik al meerdere keren aankoopsig­naalt­jes beschreven. Als u ING niet in porte­feuille heeft zou ik het aan­deel nu niet kopen. Ik zou wachten.

Het aan­deel heeft moeite met de rode weer­stand­sli­jn en zou zomaar door de oran­je trendli­jn kun­nen zakken. Een rit naar de ste­un op 10 euro wilt u niet meemak­en. Toch?

Wat ook zou kun­nen gebeuren is dat de koers boven de oran­je trendli­jn bli­jft en dan vanzelf de rode weer­stand­sli­jn opwaarts uit­neemt en dan zou dat een koopsig­naalt­je oplev­eren. Zó dicht kan winst en ver­lies dus bij elka­ar liggen.

We sluiten af met een besprek­ing van Ordina.

===== = = = = =

Als u op- en/​of aan­merkin­gen hebt op mijn tech­nis­che analy­ses, laat het mij dan weten.
Bent u tevre­den, stu­ur dan eens een analyse (een link) door naar een ken­nis, col­le­ga, vriend of fam­i­lielid, dank u!!! 

===== = = = = =

Het was een redelijk mooi trend­kanaal waarin Ordi­na zich bevond. Hogere bodems en hogere top­pen vol­gden elka­ar geregeld op. Maar rechts op de grafiek ziet u het al, Ordi­na is uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Voor alerte beleg­gers had dat al een sig­naal kun­nen zijn Ordi­na uit de porte­feuille te schoppen. 

Heeft u in uw goed­heid het aan­deel het voordeel van de twi­jfel gegeven, meestal geen goed plan, dan kunt u op het vol­gende sig­naal wacht­en. Heeft een lez­er Ordi­na nu nog in bez­it, bli­jf dan zit­ten en kijk waar ergens u uw stop gaat leggen. Een vol­gend verkoopsig­naal komt bij de neer­waartse door­braak van het oran­je hor­i­zon­tale lijntje. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

19 augustus 2021, 21:18

het getergde rds, blijft interressant voor de daytrader. olie heeft onze economie veel gebracht. de serieuze bijdrage aan de energietransitie biedt ons nu potentie. waar staan we nu?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.