...

TA Zes aandelen uit de AEX

30 september 2021, 00:01 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

In Ned­er­land is het net na mid­der­nacht als ik met het samen­stellen van deze col­umn begin. Hier lopen we achter”, want het is net na 7 uur s avonds. Ik heb geen ver­zoeken gezien, dat geeft mij de vri­jheid naar zes aan­de­len uit de AEX te kijken. Zes namen die al een tijd­je niet voor­bij zijn gekomen is mijn stuk­jes hier op USMarkets.


De eerste is Relx.

Als ik de grafiek bek­ijk vanaf novem­ber 2020 dan zie ik een mooie sti­j­gende trend. Boven de gri­jze trendli­jn staan hogere bodems en hogere top­pen. Die hogere top­pen bracht­en Relx ook door de top van feb­ru­ari 2020 op ongeveer euro 25,25. Die uit­braak vond begin augus­tus plaats. Het was niet zo dat de uit­gev­er er daar­na van­door schoot, het kabbelde meer wat zijwaarts.

We zien nu dat de koers afgelopen dins­dag weer onder de top van feb­ru­ari is gevallen. Dat gebeurde met een gap. Er is nu sprake van twee ste­unen. De eerste is de groene hor­i­zon­tale lijn en de tweede is de eerder bespro­ken gri­jze sti­j­gende trendli­jn. Bin­nenko­rt sni­j­den deze lij­nen elka­ar en zou er sprake zijn van een dubbele steun.

Heeft u Relx in porte­feuille dan kunt u bli­jven zit­ten, kijkt u wel even naar uw stop. 

Tot voor gis­teren (dins­dag) bewoog BESI bin­nen het sti­j­gende trendkanaal.Het is geen schit­terend trend­kanaal dat de the­o­rieboek­jes in kan, aan de andere kant heb ik ook wel eens min­der mooie trend­kanalen getekend.

Kijken we nu hele­maal rechts op de grafiek dan zien we een min­der fraaie beweg­ing. De laat­ste can­dle geeft aan dat de koers twee vliegen in één klap sloeg: de val uit het sti­j­gende trend­kanaal en dat ging ook nog eens in de vorm van een gap. De gap heb ik met het rode blok­je aangegeven.Het laag­ste punt intra­day lag op de paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. Het laag­ste punt lag overi­gens slechts 2 cent lager dan de slotkoers.

De tech­nis­che con­di­tie van BESI is ver­slech­terd. Waarschi­jn­lijk bent u uit­gestopt. Zo niet, bek­ijkt u dan eens zorgvuldig waar uw stop komt te liggen.

We gaan de grafiek van Rand­stad bek­ijken. Er vallen mij direct drie duidelijke verzwakkin­gen van de tech­nis­che con­di­tie op:

1. het breken van de sti­j­gende trendlijn

2. het neer­waartse trend­kanaal en

3. het neer­waarts door­breken van de rode hor­i­zon­tale steunlijn.

Het kan bij­na niet anders dan dat u bent uit­gestopt. Zit u toch nog in Rand­stad dan is er een kan­sje dat de koers licht kan her­stellen, de RSI laat een posi­tieve diver­gen­tie zien. Bin­nen het dal­ende trend­kanaal gaat wellicht de bovenkant wor­den opge­zocht. Als trad­er zou ik dat niet willen bespe­len. Bij het door­lopen van mijn grafieken op zoek naar een trade zou ik bij Rand­stad denken: Vol­gende”.

Die vol­gende grafiek kan bijvoor­beeld ING zijn. Die grafiek zou mijn inter­esse dan wekken. Wat is hier het geval? De koers is opwaarts door de top van juni gebro­ken en die door­braak zou ik als een koopsig­naalt­je zien. Dat koopsig­naalt­je werd op het slot van afgelopen vri­jdag afgegeven en afgelopen maandag bevestigd.

De tar­get na het koopsig­naal van vri­jdag is euro 13,25. Let op, de slotko­ers van woens­dag is euro 12,66. Het is dus niet aan te raden nu nog te kopen. De beweg­ing van 12,66 naar 13,25 is te klein, zek­er als u de pro­visie van uw bro­ker moet betal­en. Maar het laat zien hoe ik denk, hoe ik als trad­er te werk zou gaan. Kopen na/​tij­dens de uit­braak, met een stop loss, voor een korte rit.
Wellicht dat ING nog een throw­back naar het uit­braakniveau laat zien. Dat zou een tweede kans oplev­eren, een gele­gen­heid voor spi­j­top­tan­ten om in te stappen.

De grafiek van KPN bek­ijk­end valt me als eerste een paar rare can­dles op. Er lijken rare uitsch­i­eters te staan. Ik zie dat meerdere keren op de grafiek en daarmee komt de grafiek niet betrouw­baar op mij over. Reden om bij het traden deze grafiek links te lat­en liggen. Daarmee gaan wellicht mooie trades ver­loren, maar het is niet anders. Ik moet een grafiek 100% en blind­el­ings kun­nen vertrouwen.

Aan­nemende dat de grafiek toch goed is zie ik geen span­nende din­gen. Bin­nen de twee hor­i­zon­tale lij­nen beweegt de koers per sal­do zijwaarts. Het is een niet zo span­nende grafiek.
We gaan naar de laat­ste grafiek van van­daag en dat is NN.

Als ik van links naar rechts kijk dan zie ik een leuke sti­j­gende trend met hogere bodems en hogere top­pen. In augus­tus is de top van mei opwaarts uitgenomen en ook dat kan als een koopsig­naal wor­den gezien. Als u had gekocht dan was u niet bepaald spekkop­er, want de koers ging er nou niet bepaald als een raket van­door. In plaats daar­van gaat het tot nu toe geza­pig op en neer bin­nen de blauwe tradingrange.

U kunt alvast gaan reke­nen v.w.b. de koers­doe­len. Bij een toekom­stige opwaartse uit­braak telt u de hoogte van de range bovenop het uit­braakniveau. Mocht de koers de range aan de onderz­i­jde ver­lat­en dan trekt u de hoogte van de range van dat uit­braakniveau af.

Mocht er voor de col­umn van dit week­end geen ver­zoek van uw kant komen, dan kies ik weer zes aan­de­len uit de AEX. Geef gerust uw ver­zoek aan mij door. Ik wens u alvast een hele fijne donderdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

30 september 2021, 14:37

Twee verzoekjes. De aex en nog eens Philips. Er is geen echte stijging geweest en de neklijn werd niet doorbroken. Dus geen SHS patroon zeker ? Anderzijds is er ook geen fikse daling geweest. Kan het zijn dat Philips gewoon een langgerekte bodem aan het vormen is rond 38-39 als basis voor toch een stijging?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.