...

Uitgebreide technische analyse van de AEX

31 augustus 2021, 08:51 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het is alweer de laat­ste dag van deze maand augus­tus, wat gaat dat snel. Ik vind het wel een mooi moment om onze AEX eens uit­ge­breid te bek­ijken. Ik begin bij de maand­grafiek en via de week­grafiek ga ik naar de dag­grafiek om daar ook nog eens op in te zoomen. Hoe ligt onze index er tech­nisch bij?


Het is wellicht goed even te melden dat alle grafieken voor­beurs zijn gemaakt. Dit betekent dat de koers­gegevens van de laat­ste dag van de maand er niet in zijn verwerkt.

Met een diepte­analyse kijk ik alti­jd eerst naar het grote plaat­je om dan via diverse stap­pen bij de dag­grafiek uit te komen.

Hier­boven ziet u dat grote plaat­je mid­dels de maand­grafiek van de AEX. Deze grafiek komt als vol­gt tot stand. Ieder einde van de maand wordt alleen de slotko­ers van die maand geme­ten en neergezet als een punt op de grafiek. Ver­vol­gens wor­den die pun­ten mid­dels een lijn met elka­ar ver­bon­den, zie de dikkere op en neer bewe­gende blauwe lijn. Als laat­ste wordt het gebied onder die fluctuerende lijn licht­blauw gek­leurd. Natu­urlijk zou ik ook een andere kleur kun­nen kiezen.

Boven­staande betekent dat de slotko­ers van 31 augus­tus nog niet in de grafiek is ver­w­erkt, de beurs is immers net open en die slotko­ers is nog niet bek­end. U ziet dat de koers verder terug­gaat dan 1994 en dat de koers nu op het hoog­ste punt staat. De oplet­tende lez­er zou kun­nen opmerken dat er wellicht toch een hogere koers is neergezet in de peri­ode van 1993 naar heden, daar de highs in een maand niet wor­den weergegeven. Slechts de slotko­ersen wor­den weergegeven. Ik kan u verk­lap­pen dat er geen hogere koersen zijn neergezet. We zit­ten dus nu inder­daad op all-time-highs. 

Nu heb ik de week­grafiek erbij gepakt. Deze grafiek gaat terug tot ergens in 2014. Ik heb daar overi­gens zelf voor gekozen, dat doet niet mijn chart­pro­gram­ma. Ik heb er tevens voor gekozen om bar­charts te gebruiken. Elke bar geeft één week weer met de open­ingsko­ers, de high en low van die week en ook de slotkoers. 

Het was ook een keuze van mij om een sti­j­gend trend­kanaal in deze week­grafiek te teke­nen, dit om de mooie sti­j­gende beweg­ing aan te geven. U kunt dan ook zien, dat zelfs als de AEX iets zou terug­vallen, dat dat alles nog bin­nen het sti­j­gend trend­kanaal zou blijven. 

We kun­nen stellen dat onze nationale beurs­graad­me­ter er op zow­el de maand­grafiek als week­grafiek goed bijligt. Ik ga nu door met de twee daggrafieken.

Het is niet nodig hier een heel lang ver­haal van te mak­en. Een snelle blikt leert ons dat de tech­nis­che con­di­tie op deze dag­grafiek ook goed is. Bin­nen het meest rechtse sti­j­gende trend­kanaalt­je ziet u dat de index de groene hor­i­zon­tale lijn na de uit­braak inmid­dels als ste­un heeft getest en dat de index voor de veran­der­ing maar weer eens een nieuw all-time-high heeft neergezet. 

Als vierde en laat­ste grafiek voor van­daag zoom ik in op de daggrafiek.

Het blauwe sti­j­gende trend­kanaal kent u al, de roze/​paarse nog niet. Die heb ik van­daag getek­end. Ik kan er direct bij melden dat het geen per­fect sti­j­gend trend­kanaal is, hij kan niet de the­o­rieboek­jes in. Niet op dit moment in ieder geval. 

Als u al mijn analy­ses van de afgelopen 3 tot 4 weken terugleest dan zou u zien dan mijn verwachtin­gen v.w.b. de koers­be­weg­in­gen aardig uitk­wa­men. Ik heb het dan over onze index. Dat is wel eens leuk om zo’n win­ning streak te hebben! 

Het belan­grijk­ste op boven­staande grafiek vind ik de uit­braak opwaarts door de hor­i­zon­tale groene lijn gevol­gd door de test, zie het groene pijlt­je. Daar weer op vol­gend de sti­jging die de meest recente top van augus­tus opwaarts uit­nam. De index ligt er goed bij en er staat op moment van schri­jven op basis van tech­nis­che analyse nage­noeg niets in de weg om nog weer hogere koersen te gaan zien!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

2 september 2021, 06:12

Wat te denken van goud en zilver Der op of der onder? Missch ik en ook nog eens prosus en baidu? Bedankt

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.