Beursdagboek Trader Guy 12 april 2018, 09:03

...

Vrij rustige sessie maar de AEX blijft nog sterk liggen

12 april 2018, 09:03 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Gis­teren in vergelijk­ing met de dagen ervoor een vrij kalme sessie waar de AEX amper bewoog tussen hoog en laag, wel bli­jft de index boven de uit­braak­zone 541 – 542 pun­ten hangen maar het is nog lang niet zek­er of de index hier kan bli­jven hangen of door kan stoten richt­ing de 550 pun­ten, bij de DAX het­zelfde. Europa bli­jft wat sterk­er dan Wall Street op dit moment maar over een lan­gere peri­ode maakt dat niet zoveel uit. Wall Street zelf kende na een zwak begin van de sessie een redelijk ver­volg om via de Nas­daq en de Nas­daq 100 zelfs even richt­ing een plus op te lopen maar tot een uur voor het slot kwam de dal­ing weer terug. Niet echt spec­tac­u­lair, het was zelfs een van de meest rustige sessies in pak­weg een week of 2. Dat neemt niet weg dat de peri­ode van heftige volatiliteit nu achter ons ligt want de VIX staat nog alti­jd boven de 20 en kan zo weer oplopen want rond die 20 zien we dat er ste­un wordt opge­bouwd. Daarom ben ik benieuwd naar het ver­volg en dat kan vanaf mor­gen wel eens duidelijk wor­den. In de VS bek­ijkt men met de volle aan­dacht de Tweet­li­jn van Trump en wacht men op de eerste bedri­jf­s­ci­jfers die er mor­gen komen. Onder andere JP Mor­gan, Wells Far­go en Cit­i­group, 3 grote finan­cials op Wall Street, komen met hun kwartaal­ci­jfers. Dat kan de markt mogelijk een richt­ing gaan geven voor de komende periode.

Coach­ing bij uw beur­shan­del:
Wat onze abon­nementen betre­ft kunt u mee­doen tot 1 JUNI vanaf €39. Dit jaar doen we het nog steeds pri­ma, zo staan we posi­tief voor het jaar 2018 ter­wi­jl we deze net begonnen maand april al wat posi­ties met winst hebben kun­nen afs­luiten zoals u kunt zien op de tabel hieron­der. U kunt mee­doen met een bedrag dat voor iedereen haal­baar moet zijn, bij Sys­teem Trad­ing kunt u al mee­doen met €1500 (meestal 1 posi­tie). Voor Index Trad­ing is er €2000 en nemen we max­i­maal 2 posi­ties gelijk­ti­jdig in. Bij Guy Trad­ing en Polleke Trad­ing werken we met €4000.

Als u zich inschri­jft dan kri­jgt u alle info waaron­der de dagelijkse updates per mail, toe­gang tot de trader­shop en kunt u inloggen op het besloten FORUM op de site voor onze leden. Een mooi pakket samen met coach­ing. Om u in te schri­jven ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­taat maand april:

AEX:
De AEX lijkt wel de sterk­ste index van alle­maal momenteel want de AEX staat zow­el boven het 50- als het 200-MA. De AEX kon ook even boven de eind­stand van 2017 ger­ak­en en dus even in posi­tief ter­re­to­ri­um terecht kwam op jaar­ba­sis, al is het maar een frac­tie. We moeten nog niet te posi­tief wor­den maar de AEX is wel bezig met het dicht­en van de GAP die begin feb­ru­ari werd gemaakt, die ligt nog open tot rond de 550 pun­ten. Weer­stand nu de 548 en de 550 pun­ten, lat­er de 555 pun­ten. Als de index er niet in slaagt om verder uit te breken dan zien we ste­un rond de 541 – 542 pun­ten, lat­er de 538 en de 535 – 536 pun­ten. Onder die ste­un­zone 534 – 536, waar zow­el het 50- als 200-MA wacht­en kun­nen we weer opnieuw begin­nen, dan ziet het er snel min­der goed uit.

DAX:
De DAX kon oplopen tot ron­dom de 12.400 pun­ten op waar het moeil­ijk lijkt om daar verder door te breken. Weer­stand dus eerst die 12.40012.425 pun­ten, lat­er de 12.50012.525 pun­ten waar we ook enkele top­pen zien uitkomen. Eerst maar eens zien of de DAX nog verder door kan stoten het­geen ik betwi­jfel al bli­jft Europa voor­lop­ig sterk­er dan Wall Street. Ste­un nu de 12.25012.300 pun­ten, lat­er de 12.150 en de 12.000 pun­ten als ste­un. Bij de DAX zien we dat de lan­gere trend is omges­la­gen van up naar down, het 50-MA staat onder het 200-MA (death cross).

Dow Jones:
De Dow Jones zit gevan­gen in een driehoek die er naar mijn mening gevaar­lijk uitzi­et, de lijn over de top­pen drukt de index omlaag ter­wi­jl de bodem­zone door de vele test­mo­menten zwakker aan het wor­den is. De komende dagen zal er hoe dan ook een besliss­ing moeten komen, ofwel de Dow breekt uit met daar­na mogelijk een ste­vige ral­ly tot de 24.870 pun­ten of het lukt wederom niet om door te breken met als gevolg dat de index snel weer terug moet tot min­i­maal de ste­un­zone 23.50023.600 pun­ten. We houden de Dow Jones nu goed in de gat­en, het bli­jft moeil­ijk en de druk omlaag bli­jft voor­lop­ig aan­houden. Het meest belan­grijke voor deze index is om niet onder de 23.500 terecht te komen. Voor­lop­ig lukt dat nog maar zoals u ziet op de grafiek bli­jft de dreig­ing daar­toe groot.

S&P 500:
De S&P 500 hangt nu tussen het 200-MA aan de onderkant en de weer­stand die we zien rond de 2670 – 2675 pun­ten. De dagelijkse beweg­in­gen tussen top en bodem bli­jven groot door de volatiliteit die heftig bli­jft, de VIX staat nu al een tijd­je boven de 20. Weer­stand nu dus eerst de 2670 – 2675 pun­ten, lat­er mocht er een uit­braak komen dan zien we de vol­gende weer­stand rond de 2700 pun­ten uitkomen, daar­na de lijn over de top­pen rond de 2740 – 2745 pun­ten. Ste­un nu de zone 2600 – 2610 met net daaron­der de 2597 pun­ten waar het 200-MA wacht op een nieuwe test. Bli­jf dus vooral let­ten op die zeer belan­grijke ste­un­zone waar de S&P 500 niet van weg geraakt.


Nas­daq:
De Nas­daq ger­aakt nog niet tot boven de 7125 pun­ten waar we de eerste belan­grijke weer­stand zien uitkomen, de vraag is nu of er een uit­braak komt al dan niet. Een grotere cor­rec­tie kan er nog alti­jd komen want de index bli­jft nog steeds dicht bij de bodem­zone hangen, we zien wel oplevin­gen maar die zetten tot nog toe niet door. Weer­stand nu dus die 7100 – 7125, lat­er het 50-MA rond de 7200 pun­ten. Ste­un zien we nu eerst rond de 6900 pun­ten met net daaron­der de lijn onder de bodems die rond de 6825 uitkomt. Ook het 200-MA dat rond de 6775 pun­ten uitkomt houden we scherp in de gat­en. Met de volatiliteit die er nu is staat de index nu zo’n 300 pun­ten boven de laat­ste hou­vast ofwel het 200-MA, de Nas­daq laat dagelijks swings zien van tussen de 100 en 150 pun­ten waar­door die bodem in 2 dagen haal­baar bli­jft. Let wel, ik zeg niet dat we er weer naar­toe gaan maar de kans erop bli­jft groot.

Brent olie:
De olie slaagt er na enkele sterke sessies in om uit te breken boven de vorige top, na de sterke rebound vanaf het 50-daags gemid­delde nu dus een uit­braak. Door deze uit­braak kan de olie nu verder op zoek naar eerst de 73 en lat­er de 75 dol­lar, dat zijn de korte ter­mi­jn doe­len die vol­gen. Ste­un nu eerst de 71,25 dol­lar met lat­er bij het door­breken van die eerdere top­zone ste­un rond de 68,25 en de 66,7 dol­lar, dat alleen als er een duidelijke draai komt vanaf de top­zone. Dat kan makke­lijk omdat de reden van de sti­jging door de dreig­ing komt om Syrië aan te vallen, als het daar omtrend weer rustig wordt dan verwacht ik dat de olie snel weer omlaag kan.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »