Beursdagboek Trader Guy 1 mei 2019, 09:41

...

Apple blinkt weer, trading nu al 7 maanden op rij met winst

1 mei 2019, 09:41 | Trader Guy | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

Cijfers Apple … OKFED vanavond, wordt er naar Trump geluis­terd? want hij wil de rente 1% lager en nieuwe QE opstarten … Lukt dat? Dacht het niet maar je weet nooit wat die man voor elka­ar kri­jgt? US Mar­kets Trad­ing … OK … nu al 7 maan­den op rij met posi­tief resul­taat afges­loten. Mor­gen begin­nen we de maand MEI, doe dus mee door u op tijd in te schrijven !!


Gis­teren wer­den de short posi­ties ges­loten, rond de laag­ste stand van de dag op Wall Street, Europa deed niet mee deze keer met de dal­ing zodat er weer wat diver­gen­tie ontstaat en dat is onzek­er om in posi­tie te bli­jven. Daarom besloot ik om de posi­ties te sluiten in ieder geval, van­daag kun­nen we niks doen omdat Europa dicht bli­jft door de 1 mei vier­ing in grote delen van Europa, Ams­ter­dam bli­jft dan ook dicht. Het gevoel om uit te stap­pen was goed want nabeurs kwam Apple met cijfers en die wer­den goed ont­van­gen, het aan­deel schoot 10 dol­lar omhoog en trekt de markt mee in die richt­ing. We zit­ten nu zon­der posi­ties, een mooi moment om lid te wor­den zodat u de gehele maand mei mee kan doen want vanaf mor­gen kun­nen we even kijken of er zich kansen voor­doen aan de bovenkant van de range. Ik weet nog niet exact wat ik ga doen, of als ik al wat ga doen, mogelijk wacht ik tot begin vol­gende week.

Ook de maand april werd posi­tief afges­loten wat betre­ft resul­taat zodat alles nog steeds heel goed ver­loopt dit jaar. Niet uit­mun­tend maar wel een vol­doende al moet het naar mijn mening nog wat beter kun­nen richt­ing het einde van 2019. Wat wel bij­zon­der is, april was de 7e maand op rij die posi­tief werd afgerond wat betre­ft het resul­taat van de sig­nalen die naar de leden wer­den ver­stu­urd. Een zeer sterke reeks het­geen bewi­jst dat ik in ieder geval pri­ma kan scoren in deze toch moeil­ijke markt want nie­mand zal ontken­nen dat de markt moeil­ijk is momenteel. Hieron­der ziet u de resul­tat­en van april en 2019, op de site ziet u alles vanaf 2013 in de overzichten.

Mee­doen in MEI en JUNI voor €39?
Ik ga dus door met waar ik mee bezig ben en bij deze wil ik jul­lie graag als coach begelei­den, uit­er­aard kan niet alles wat ik doe goed uit­pakken, het zou buite­naards zijn, maar ik zet mij wel in om ongeveer 70% van het­geen ik doe goed af te ron­den. Schri­jf u van­daag nog in zodat u NIETS hoeft te mis­sen wat betre­ft de maan­den mei en juni want voor €39 doet u mee tot 1 JULI (2 maan­den) … Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en u staat meteen op de lijst als u voor automa­tis­che afschri­jv­ing kiest. Past het niet bij u dan kunt u via een mail aangeven om ermee te stop­pen, we doen daar echt niet moeil­ijk over, wie mee­doet moet dat graag doen, ik heb niks aan leden die ontevre­den zijn. Maar het even proberen kan nu voor €39 tot 1 juli

Mark­toverzicht:
Van­daag zal Wall Street wel hoger ope­nen, we kri­j­gen cijfers over de werkgele­gen­heid (ADP) en de markt zal posi­tief rea­geren op het aan­deel Apple na de cijfers want het aan­deel schoot 10 dol­lar omhoog nabeurs. Verder kri­j­gen we nog de FED vanavond om 20:00 en om 20:30 vol­gt er een pers­babbel met Pow­ell waar er zek­er vra­gen zullen wor­den gesteld op de quote van Trump die eist dat de FED de rente met 1% moet ver­la­gen en het QE pro­gram­ma weer moet opstarten. Ja, we hebben het over een moeil­ijke markt, en als dat er nog bijkomt? En dat ter­wi­jl de beurzen op Wall Street op hun hoog­ste stand ooit staan ter­wi­jl de schulden van het land dat ook lat­en zien (hoog­ste ooit). Ik weet het, de vraag is hoe kan dit alle­maal bli­jven duren? Geen nood, eens zal de reken­ing moeten wor­den betaald maar nu dus nog niet. Ik zal dat op de voet vol­gen en waar het kan en moet zal ik rea­geren op het­geen de markt zal doen. Voor­lop­ig zek­er nog niet te vroeg voor een lan­gere peri­ode short gaan, die tijd komt nog wel en dan moet je zek­er lid zijn want ook in een Bear mar­ket” kan ik scoren voor de leden. Vri­jdag kri­j­gen we dan nog het banen­rap­port om 14:30

Resul­taat maand april:


Resul­taat jaar 2019:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »