Beursdagboek Trader Guy 6 september 2022, 08:29

...

Grote beweging omhoog kan maar dan moet alles wel even meezitten

6 september 2022, 08:29 | Trader Guy | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag weer een nor­male sessie met Wall Street erbij en na wat ik vri­jdag heb gezien zou de markt even goed moeten kun­nen her­stellen. De mark­ten neigen ernaar om even een bodem neer te zetten na een min­dere fase, enkele indices zit­ten al dicht bij hun laag­ste stand van dit jaar. Let vooral op deze indices die dan de meeste poten­tie omhoog hebben, zie ook de DAX afgelopen vri­jdag toen de index even tot boven de 13.000 pun­ten ger­aak­te. Veel zal afhangen van het sen­ti­ment en vooral ook door het nieuws dat vaak op onverwachte momenten voor­bij komt zoals dat vri­jdag het geval was met de toevo­er van Rus­sisch gas te stop­pen. Verder zien we dat de oliepri­js wat opliep gis­teren door dat de OPEC de pro­duc­tie wat terug zal schroeven, een vat Brent olie kost van­mor­gen rond de 95 dol­lar. De 10-jaars rente in de VS loopt wat op tot rond de 3,23%. De euro her­pakt zich wat en staat rond de 0,996 dol­lar vanmorgen …

Mee­doen met onze sig­nalen die we ver­s­turen kan door lid te wor­den via de Trader­shop … Let op, er loopt nu een aan­bied­ing tot 1 NOVEM­BER voor €35Update dins­dag 6 sep­tem­ber:
Van­mor­gen zien we dat de futures de dag wat hoger starten, Wall Street doet weer mee van­daag en na de draai van vorige week vri­jdag zien we dat er wat her­s­tel komt en dat men voorzichtig bereid is om in te stap­pen. Let er wel op dat we dicht bij een momen­tum komen om wat te doen, er kan weer een ste­vig her­s­tel komen van rond de 2 tot zelfs 5%. Dat zijn we gewend ger­aakt tij­dens het ver­loop van de beurzen dit jaar. Extreem Bear­ish moeten we niet wor­den, meer kijken naar het momen­tum dat de markt kan draaien zodra er een bodem staat. Dat hebben we afgelopen vri­jdag nog kun­nen merken, de beurzen ston­den in no-time enkele pro­cen­ten hoger voor dat verve­lend nieuw roet in het eten gooide.

Vanaf nu moet ik goed bek­ijken waar er zich een mooi momen­tum voor­doet, dan zal ik kijken waar we eventueel long kun­nen instap­pen voor de leden. Het zal alle­maal niet zo makke­lijk wor­den om exact het juiste moment te vin­den maar ik hoop er zo dicht mogelijk bij te zitten.

De AEX kon het ver­lies maandag beperken tot 4,5 pun­ten na veel lager te starten, de DAX ver­loor 290 pun­ten na de ste­vige plus van vri­jdag. Het viel dus nog mee maar het is wel zo dat Europa dichter bij de bodems staat dan Wall Street.

Sig­naal­dien­sten:
Zelf bli­jven we uit­er­aard alert en zoeken we naar kansen om te han­de­len, vri­jdag wer­den de long posi­ties in ieder geval op de hoog­ste stand van de sessie ges­loten voor de leden. We kiezen dan vooral de bek­ende indices en bij Guy Trad­ing samen met COM­BI-Trad­ing ook wat bek­ende aan­de­len en de Brent olie. We han­de­len ook nog steeds met kleine posi­ties omdat de markt te volatiel blijft.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEMBER 2022. Schri­jf u nu snel in tot 1 NOVEMBER voor €35 via de Trader­shop en kies uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Mark­toverzicht:
Wall Street doet weer mee van­daag, even goed bek­ijken waar er zich mogelijkhe­den voor­doen. Vri­jdag ver­loor Wall Street vanaf de top van de sessie nog behoor­lijk, zo te zien kan er van­daag wat her­s­tel komen als we naar de futures kijken. Europa ver­loor zoals verwacht gis­teren, het viel op zich nog mee want de AEX sluit 4,5 pun­ten lager ter­wi­jl de DAX 290 pun­ten moest inleveren.

Dow Jones:
De Dow Jones begon heel sterk en ger­aak­te tot net boven de 32.000 pun­ten na de sterke start, er kwam daar­na een verkoop­golf op gang en al heel snel moest de Dow Jones terug tot rond de 31.182 pun­ten wat ruim 800 pun­ten onder de dag­top lag. Een zeer volatiele sessie dus met opnieuw na de ral­ly een ste­vige dal­ing. Het bli­jft oplet­ten in deze markt, we kun­nen maar weinig vertrouwen hebben om lang in deze markt te bli­jven zitten.

De Dow zakt terug tot de oplopende ste­un­li­jn nu die rond de 31.15031.200 pun­ten uitkomt, als de index nu verder zakt dan zien we ste­un rond de 31.000 en de 30.600 pun­ten. Verder pas ste­un rond de 30.000 pun­ten, lat­er de bodem van juni rond de 29.50029.600 punten.

AEX index:
De AEX ver­loor slechts 4,5 pun­ten en sluit op 674 pun­ten, het viel alle­maal mee gezien de draai van vri­jda­gavond op Wall Street. Verder zien we tech­nisch weinig veran­der­ing, de index staat nu tussen de 665 en de 675 pun­ten en zal richt­ing moeten kiezen de komende dagen.

Ste­un nu eerst rond de 665 – 667 pun­ten met lat­er de 660 en de 653 – 655 pun­ten ste­un. Verder zien we rond de 642 en de 630 – 635 pun­ten ste­un. Weer­stand nu de 675 pun­ten met verder de 680 en de 690 pun­ten. De 700 – 702 pun­ten weer­stand zien we nu heel ver weg maar dat bli­jft wel een belan­grijk richt­punt mocht de markt enkele dagen fors herstellen.

DAX index:
De DAX ver­loor maandag 290 pun­ten en sluit de sessie af op 12.761 pun­ten. De start lag veel lager met de laag­ste stand die op 12.617 pun­ten uitk­wam. Toch kan er zich een bodem vor­men rond de 12.600 pun­ten want die werd getest en ste­vig genoeg bevon­den maandag. Pas als de DAX onder die 12.600 pun­ten zakt wordt het lastig en mogen we een test van de bodem­zone rond de 12.400 pun­ten verwacht­en. Aan de bovenkant wordt de 13.050 pun­ten nu belan­grijk, daar zien we de top van afgelopen vrijdag …

Ste­un nu rond de 12.75012.800 pun­ten maar zo te zien zal de index al terug moeten tot rond de 12.600 pun­ten waar de bodem van vorige week uitkomt. Lat­er ste­un rond de 12.400 pun­ten waar we de bodems van juli zien uitkomen. Weer­stand nu eerst de 13.00013.050 punten.

Nas­daq Com­pos­ite:
De Nas­daq begon sterk aan de sessie vri­jdag maar er kwam wederom een brute draai omlaag zodat de index alsnog met 154 pun­ten ver­lies sluit op 11.631 pun­ten. De Nas­daq sluit onder de 11.750 pun­ten ste­un en dat is absolu­ut geen goed teken, de weg kan nu open liggen richt­ing de 11.250 en zelfs tot rond de 11.05011.075 punten.

Weer­stand wordt nu eerst de 11.750 pun­ten, lat­er de 12.00012.050 pun­ten als richt­punt met het 50-daags gemid­delde dat nu rond de 12.030 pun­ten uitkomt. We zit­ten met nogal wat druk naar omlaag maar meteen ook met een behoor­lijk volatiele markt. Tussen hoog en laag zien we vri­jdag zo’n 370 pun­ten verschil.

Overzicht resul­tat­en deze maand augus­tus en dit jaar (2022):

De sig­naal­dien­sten:
We starten de maand sep­tem­ber meteen al posi­tief na dat we op het per­fecte moment de posi­ties hebben ges­loten afgelopen vri­jdag. Na ook augus­tus met een goed resul­taat te hebben afgerond werd dat voor de 8ste maand op rij dit jaar dat we posi­tief kun­nen afs­luiten … Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de aan­bied­ing die loopt tot 1 NOVEM­BER 2022 en dan voor €35. Ga snel naar onze Trader­shop en kies daar uw abon­nement via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop dan staat u van­daag nog op de lijst en ziet u alle details over de posi­ties die open staan.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.