Beursdagboek Trader Guy 27 juni 2024, 08:48

...

Markten verdeeld rond het einde kwartaal, rente loopt weer op

27 juni 2024, 08:48 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

De mark­ten bli­jven wat onrustig aan het einde van het 2e kwartaal, we zien nog steeds veel ver­schil tussen het ver­loop van de indices. De Nas­daq en de Nas­daq 100 ste­gen nog wat verder door ter­wi­jl de Dow Jones een pas op de plaats maakt. De Dow Trans­port index deed het met een plus van 1,5% nog het beste woens­dag. Verder zien we dat de SOX index het min­der goed deed met een klein ver­lies van 0,28%. De Brent olie bli­jft wat liggen ron­dom de 84 – 85 dol­lar en komt van­mor­gen uit rond de 84,4 dol­lar. De 10 jaar rente loopt weer op en komt uit rond de 4,34% ter­wi­jl de euro rond de 1,07 dol­lar bli­jft hangen. We zoeken naar een nieuwe instap bij meerdere indices, we hebben de posi­ties ges­loten en wacht­en nu even de cijfers van mor­gen af, ook komt er een nieuwe maand en kwartaal aan vanaf maandag …

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Let op, er komt iets groots aan op de korte ter­mi­jn … Schri­jf u nu in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…Mark­tup­date 27 juni:
Wall Street deed het redelijk kalm aan in aan­loop naar het debat vanavond tussen Joe Biden en Don­ald Trump. We zien een kleine winst op slot­ba­sis waar­bij de Nas­daq (0,5%) en de Nas­daq 100 (0,25%) het redelijk deden. De Dow Trans­port index won 1,5% en was daarmee de groot­ste sti­jger. Aan de negatieve kant zien we de halfgelei­ders, de SOX index ver­loor 0,28% woensdag. 

Nvidia dat Wall Street al een geruime tijd dom­i­neert kende na de ste­vige plus van dins­dag een soort rustdag met weinig veran­der­ing. Het leek er even op dat de AI-reus weer enkele pro­cen­ten zou moeten inlev­eren maar het aan­deel sloot de sessie nage­noeg vlak af.

Wel valt het op nu Ama­zon een sprong voor­waarts maak­te en een nieuwe All Time High neerzet. Het bedri­jf bereikt nu voor de eerste keer ooit de grens 2 biljoen dol­lar aan mark­t­waarde. Is er weer een­t­je op komst richt­ing de 3 biljoen dol­lar grens?

Het rente pad van de Fed bli­jft ook nog alti­jd een aan­dacht­spunt. Fed-bestu­ur­der Lisa Cook zei dins­dag dat een rentev­er­lag­ing op enig moment gepast zou zijn maar dat vooral de tim­ing ervan onzek­er bli­jft. Haar col­le­ga Michelle Bow­man verwacht dit jaar zelfs geen ver­lagin­gen meer. Mede door deze uit­sprak­en liep de 10 jaars rente in de VS weer op tot rond de 4,34%.

Economisch nieuws uit de VS was er over de huizen­markt, waar fors min­der nieuwe wonin­gen wer­den verkocht. Op vri­jdag vol­gt een belan­grijk inflatiecijfer.

Enkele belan­grijke pun­ten voor vandaag:

 • Vri­jdag kri­j­gen we de Per­son­al Con­sump­tion Expen­di­tures (PCE) pri­jsin­dex wat de favori­ete inflatiemaat­staf van de Fed is. De vraag is of de inflatie verder afneemt.
 • Woens­dag stond Ama­zon bove­naan op de lijst met opval­lende aan­de­len. Het aan­deel won bij­na 4% en is onder­weg om het 5e Amerikaanse bedri­jf ooit te wor­den met een waarde van meer dan 2 biljoen dollar.
 • Micron Tech­nol­o­gy ver­sloeg woens­dag de omzetverwachtin­gen voor het 3e kwartaal dankz­ij de sterke vraag naar zijn geheugenchips. De voor­spelling voor het huidi­ge kwartaal stelde investeerders echter teleur. Het aan­deel moest nabeurs met 8% terug.
 • De weke­lijkse werk­looshei­d­saan­vra­gen liepen de afgelopen weken steeds verder op. De 243.000 claims in de week die eindigde op 8 juni was het hoog­ste sinds augus­tus. Men verwacht van­daag zo’n 235.000 claims voor de week die eindigde op 15 juni.
 • Het meest belan­grijk­ste item dat van­daag aan de orde komt is dat pres­i­dent Joe Biden en voor­ma­lig pres­i­dent Don­ald Trump hun eerste debat gaan voeren.
 • We bli­jven zoeken naar kansen om op te han­de­len en waar ik dan sig­nalen over stu­ur naar de leden. We doen het bekeken over het gehele jaar best goed, lid wor­den en vooral bli­jven loont zeker.

Europa:
Europa sluit woens­dag wat lager, beleg­gers bli­jven nog alti­jd nerveus voor de aanstaande par­lementsverkiezin­gen in Frankrijk die zondag plaatsvin­den. Naar verwacht­ing zal de rad­i­caal-rechtse Rassem­ble­ment Nation­al een grote winst boeken. Het is zo dat poli­tieke onzek­er­heid beleg­gers doen afwachten.

De Franse con­sument wordt al wat somberder door de poli­tieke onzek­er­heid als gevolg van de onverwachte verkiezin­gen. De vertrouwensin­dex voor juni daalde van 90 naar 89.

De AEX sluit met 3,51 pun­ten (-0,38%) ver­lies woens­dag, het slot komt nu uit op 923,13 pun­ten. De DAX ver­loor 22 pun­ten (-0,12%) en komt nu uit op 18.155 pun­ten. Verder zien we dat de CAC 40 met 53 pun­ten (-0,7%) ver­lies de sessie afs­loot om op 7.609 pun­ten uit te komen. De BEL 20 sluit vri­jdag met 1,1% verlies.

Economis­che cijfers deze week:

Sig­naal­dien­sten:
Er lopen voor­lop­ig geen posi­ties meer bij onze sig­naal­dien­sten, we bli­jven nog voorzichtig omdat we nog steeds elke dag een verve­lende diver­gen­tie zien. Er kan nog alti­jd een behoor­lijke schuiver omlaag komen bij de tech­nolo­gie aan­de­len en dat kan wel eens tussen de 8% en 10% wor­den gedreven door de Mag­nif­i­cent Sev­en’ bedrijven. 

Of die cor­rec­tie nu al is begonnen valt moeil­ijk te zeggen en dat komt vooral door de diver­gen­ties. Sec­tor rotatie noemt men dat, het geld bli­jft dus nog in de markt maar gaat van risi­co­vol naar tra­di­tion­eel en ander­som. Eerst moet deze verve­lende diver­gen­tie weg, dan kun­nen we met alle indices en dus sec­toren inlev­eren voor een tijdje.

We gaan daarop inspe­len, eens de dal­ing op gang komt kan het heel snel gaan en dan moeten we short in de markt zit­ten … U kunt ons vol­gen door lid te wor­den via de aan­bied­ing hieronder …

Volg ons nu via de aan­bied­ing tot 1 SEP­TEM­BER vanaf €35, ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade… en schri­jf u snel in zodat u niets hoeft te missen.

Indi­catie markt voor­beurs:
Wall Street laat van­mor­gen een lagere open­ingsindi­catie zien via de futures, Europa zal vol­gens de indi­caties wat hoger ope­nen. Hieron­der een overzicht van de grond­stof­fen, rente en valuta.

 • Brent olie: 84,4 dollar
 • Goud: 2.310 dollar
 • Rente VS 10 jaar: 4,34%
 • Eurodol­lar: 1,07 dollar
 • Bit­coin: 61.000 dollar

Rente 10 jaar VS:
De rente komt van­mor­gen uit rond de 4,34%

Brent olie:

Grafiek Brent olie:

Analyse AEX:

Grafiek AEX:

Analyse Nas­daq 100:

 • Ste­un: 19.65019.50019.40019.250
 • Weer­stand: 19.75019.85019.97520.050
 • 50-daags gemid­delde: 18.510
 • Han­de­len op de Nas­daq 100 index via onze signaaldiensten?
 • Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze sig­nalen en updates tot 1 SEP­TEM­BER 2024

Grafiek Nas­daq 100:

Analyse Nvidia:

Grafiek Nvidia:

Analyse DAX:

 • Ste­un: 18.15018.00017.90017.750
 • Weer­stand: 18.25018.35018.50018.750
 • 50-daags gemid­delde: 18.365
 • Han­de­len op de DAX via onze signaaldiensten?
 • Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze sig­nalen en updates tot 1 SEP­TEM­BER 2024 …

Grafiek DAX:

Analyse Dow Jones:

 • Ste­un: 39.00038.75038.50038.250
 • Weer­stand: 39.25039.50039.75040.000
 • 50-daags gemid­delde: 38.815
 • Han­de­len op de Dow Jones via onze signaaldiensten?
 • Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en ont­vang onze sig­nalen en updates tot 1 SEP­TEM­BER 2024

Grafiek Dow Jones:

Han­de­len op index­en en aan­de­len?
Voor wie een tijd­je een van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de nieuwe aan­bied­ing. Een abon­nement kunt u nu proberen tot 1 SEP­TEM­BER 2024, Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past

Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.