Beursdagboek US Markets Redactie 14 mei 2017, 09:50


...

Nieuwe kansen komen eraan rond topzone

14 mei 2017, 19:00 | US Markets Redactie | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)


Hier­bij een update van onze sig­naal­dien­sten waar we in de maand mei al pri­ma scoren, het is zelfs tot nu toe de beste maand van dit jaar (2017). De markt lijkt op zoek naar wat cor­rec­tie gezien de grafieken op dit moment waar­door we onze pijlen al even niet meer op LONG richt­en maar voorzichtig inzetten op een kleine terug­val van de indices. Onze leden kri­j­gen daar op tijd bericht over, nemen een posi­tie in en gaan mee richt­ing het doel dat we voor ogen hebben de komende dagen. We houden onze leden ook elke dag op de hoogte via updates, com­mu­ni­catie in onze besloten beurs­box waar u op kunt inloggen en via de trader­shop waar u als lid de sit­u­atie live kunt vol­gen wat betre­ft de updates en de open posi­ties en plannen.

Trad­ing coach­ing update afgelopen week:
Afgelopen week bereik­te de DRAAD van Polleke het doel op 537 (AEX), daar werd er winst genomen en dat brengt het resul­taat bij Polleke Trad­ing naar een plus van €2110 net­to voor de maand MEI. Sys­teem Trad­ing waar we alleen met de AEX werken wist afgelopen vri­jdag €635 winst te behalen zodat we ook daar de maand mei goed zijn begonnen. Verder ziet u hieron­der dat we €567 winst behalen bij Guy Trad­ing, €695 bij Alles of Niets en €670 bij TA Trad­ing aan­de­len en Indices. Het COM­BI abon­nement (Guy Trad­ing en Polleke Trad­ing samen) staat voor deze maand al op een winst van €2677. Mee­doen? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Mee­doen en lid wor­den?
Nu tot 1 JULI voor €39, dan ont­vangt u alle sig­nalen die bij het abon­nement horen samen met de mails die wor­den ver­zon­den over de markt en de kansen. Er zit uit­er­aard coach­ing bij zodat u alti­jd goed op de hoogte bli­jft van onze visie en hoe u het best kunt rea­geren op wat de markt van plan is. We proberen alti­jd met de markt mee te zit­ten en kiezen er voor om nooit tegen de markt in te werken. Posi­ties lopen meestal tussen de 2 en 10 dagen, we sturen alles in detail per SMS en MAIL naar de leden toe (de fond­scode staat erbij).

Verder kunt u ook op ons afges­loten forum dat bij uw abon­nement hoort inloggen en met alle andere leden com­mu­niceren. Nu voor €39 tot 1 JULIhttps://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Overzicht maand MEI 2017:


Overzicht sinds MEI 2013:


Met vrien­delijke groet,
US Mar­kets Trading...

Agenda beursweek 15 t/m 19 mei.

14 mei 2017, 09:50 | US Markets Redactie | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Er staat ons een wat rustigere week in het ver­schi­et. Op wat achterbli­jvert­jes na is het cijfer­seizoen van het eerste kwartaal weer voor­bij. Beleg­gers hebben hun tijd genomen om alle resul­tat­en en updates te onder­zoeken en zullen actie hebben onder­nomen of nog doen.
Ook het fic­tieve boost­er­spel De Slim­ste Beleg­ger van IEX en BNP Paribas begint deze maandag. Maak nog snel een account aan en vergezel team Guy of één van de andere coach­es om kans te mak­en op 2500 euro!

Maandag
De eerste han­dels­dag van de week brengt ons ken­nis over de Chi­nese indus­triële pro­duc­tie. Voor maart schoot het cijfer naar boven uit tot 7,6% groei. Anal­is­ten denken nu aan 7,1% voor april. De dagen van 10 of zelfs 20% groei lijken toch echt wel voor­bij.
In Ned­er­land wor­den de winkelverkopen over april bek­endge­maakt. Vorig cijfer kwam uit op 1,3%.
Verder komt Ital­ië nog met de inflatieci­jfers naar buiten.

Philips gaat voor­beurs ex-div­i­dend (0,80).


Dins­dag
Dan nog meer inflatieci­jfers. Dit­maal uit Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vanu­it Duit­s­land kri­j­gen we het maan­delijkse ZEW rap­port over het sen­ti­ment onder 350 grote investeerders en anal­is­ten. Men voorzi­et een verdere groei, van 19,5 naar 22 pun­ten.
In de V.S. kri­j­gen beleg­gers cijfers over de bouwver­gun­nin­gen, nieuwe huizen­bouw en de indus­triële pro­duc­tie.

Bedri­jf­s­ci­jfers
In Europa komen Voda­fone en spel­mak­er Ubisoft nog met resul­tat­en.


Woens­dag
Voor de Euro­zone komen de inflatieci­jfers van april naar buiten. Op jaar­ba­sis staat die momenteel op 1,9%. Dat is inclusief sterk fluctuerende pri­jzen. Exclusief komt de pri­jssti­jging op 1,2% uit.
In het V.K. wor­den de arbei­d­sci­jfers bek­endge­maakt, waaron­der het werk­looshei­dsper­cent­age.
Lat­er in de mid­dag staat voor de V.S. de weke­lijkse olievoor­raden op de plan­ning.

Bedri­jf­s­ci­jfers
Dan is het de beurt aan ABN Amro om de boeken te ope­nen. Anal­is­ten voorzien sti­jgin­gen in zow­el de winst als de ebit­da.
Verder zien we in Europa nog IT-er Cis­co en energiebedri­jf SSE ver­schi­j­nen.

KPN gaat ex-div­i­dend (0,02) en op de AMX geldt dat ook voor Cor­bion (1,00).


Don­derdag
In de ocht­end kri­j­gen we de Ned­er­landse werk­looshei­d­sci­jfers op ons bor­d­je. Het per­cent­age in maart kwam uit op 5,1%.
Dan voor­namelijk cijfers uit de V.S. en met name over de staat Philidel­phia, waar de cijfers over de indus­trie wor­den bek­endge­maakt. Door­gaands is dat een indi­ca­tor voor de dol­larko­ers. Men verwacht een kleine dal­ing van 22 naar 19,8 pun­ten.

Bedri­jf­s­ci­jfers
Op de AEX is het NN-Group die de rij sluit. De finan­ciële instelling toont de kwartaal­ci­jfers voor­beurs.

Shell gaat ex-div­i­dend (0,47).


Vri­jdag
De laat­ste dag van de han­del­sweek is tevens ook de derde vri­jdag van de maand. Dat betekent dat er een hoop optiecon­tracten zullen expir­eren.
Betre­ft economis­che cijfers zijn het Ned­er­landse con­sumenten­vertrouwen en de Duitse pro­du­cent­pri­js­in­flatie nog inter­es­sant.

Bedri­jf­s­ci­jfers
In Europa geen inter­es­sante bedri­jven. Gigant Wal-Mart toont in de V.S. nog wel de kwartaal­ci­jfers.Een lekker rustig week­je betre­ft cijfers dus. Zek­er in vergelijk­ing met de voor­gaande drie weken. Dat wil natu­urlijk niet zeggen dat de koersen ook rustig bli­jven. U kent natu­urlijk het gezegde Sell in May and go away, but remem­ber to come back in Sep­tem­ber.’ Helaas werkt die spreuk voor geen meter als we naar de his­torische data kijken! ;-)

Pret­tige zondag en veel beur­swi­jsheid gewenst! 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 19 2017

Ma
Di
Wo
Do
Vr

Koersen

Name Last Change %
AEX 582.08 6.08 1.06%
AEX Fut 580.1 7.75 1.35%
DAX 12490.74 201.34 1.64%
DAX Fut 12519 4.25 0.03%
DOW 27349.19 177.29 0.65%
DOW 30 Future 27311 4 0.02%
DJ Transp. 10717.6 94.68 0.89%
SP500 3005.47 20.44 0.68%
SP Fut 3004 1.25 0.04%
NSDQ 8251.4 47.27 0.58%
NSDQ100 7954.56 49.45 0.63%
NSDQ Fut 7950.5 9 0.11%
BEL20 3723.58 43.1 1.17%
CAC40 5618.16 51.15 0.92%
FTSE 100 7556.86 41.93 0.56%
SMI 9965.15 42.78 0.43%
SEMISOXX 1573.27 19.18 1.23%
RSL2000 1555.32 11.06 0.72%
Name Last Change %
Nikkei 21620.88 204.09 0.95%
H.SENG 28466.48 95.22 0.34%
Shanghai 2899.94 12.97 0.45%
KS11 2101.45 8.11 0.39%
STI 3373.13 15.91 0.47%
TWI 10947.26 2.73 0.02%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103704.28 -245.18 -0.24%
Merival 39203.87 473.89 1.22%
IPC Mex. 40935.34 -273.98 -0.66%
KLSE 1655.67 0.27 0.02%
Indon. 6403.81 -29.74 -0.46%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10889.52 22.27 0.2%
Tase 1590.13 20 1.27%
Name Last Change %
Olie 57.11 -0.04 -0.07%
Brent 64.22 0.03 0.05%
Gas 2.292 0.003 0.13%
Goud 1417.25 -0.9 -0.06%
GLD Eur/Oz 1270.962 -0.807 -0.064%
GLD Eur/Kg 40862.385 -25.949 -0.064%
Zilver 16.392 -0.035 -0.21%
Zlv Eur/Oz 14.7 -0.031 -0.214%
Zlv Eur/Kg 472.617 -1.009 -0.214%
Koper 2.705 0 0%
Alu 1821.25 7.25 0.4%
Nikkel 14220 -17.5 -0.12%
Lood 2036.5 29.5 1.47%
Zink 2444.25 16.75 0.69%
PLT 859.05 -1.25 -0.15%
PLD 1521.45 -0.65 -0.04%
Name Last Change %
EUR-USD 1.115 0.0001 0.01%
EUR-YEN 120.66 0.01 0.01%
EUR-GBP 0.8964 0.0002 0.02%
EUR-SFR 1.0983 0.0001 0.01%
USD/Yen 108.22 0.03 0.02%
GBP-USD 1.2438 0.0003 0.02%
USD Index 97.417 0.477 0.49%
TREAS10 2.078 0.035 1.7%
TREAS30 2.616 0.046 1.81%
Bitcoin 10049 -271 -2.63%
Bitcoin Cash 304.01 -5.54096 -1.79%
Ethereum (US$) 215.35 -0.77806 -0.36%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 92.422 -2.2048 -2.33%
Name Last Change %
VIX 12.61 -0.92 -6.8%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:45 Ja dus, zie ook NSDQ FUT na 22 uur
 • ...
  23:40 ...
 • ...
  23:25 Van de buurman ; Apple is in gesprek met Intel over de overname van...
 • ...
  23:10 Justitie VS start groot onderzoek tech sector. Bron: IEX . Zou dit...
 • ...
  22:18 Nouw meer geluk met mijn snap long dan Netflix netjes kan gerust...
 • ...
  22:08 Dacht het echter wel te zien in de vrijdag sessie
 • ...
  22:08 Fijne avond tot morgen
 • ...
  22:07 Heb ik het over 567/557 Zal wel een keer, nu niet.
 • ...
  22:07 Momentum is alles...
 • ...
  22:06 Morgenochtend nog ff een setje van 10 puts erbij 😜

Twitter @usmarkets