...

AEX, RD, waterstof (?), Ahold en Galapagos

1 augustus 2020, 09:33 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (2)

Zater­dag is een mooie dag om naar grafieken te kijken, weet u waarom? De beurzen zijn ges­loten, dus wordt een tech­nisch anal­ist niet afgeleid door almaar bewe­gende koersen. In alle rust kan een grafiek wor­den geanaly­seerd met zo weinig mogelijk emotie. Emotie is niet zo’n goede raadgever.


Onder­aan de analyse van afgelopen don­derdag staan enkele reac­ties van lez­ers. Ik ga daar van­daag in meer of min­dere mate op in. De eerste komt van lez­er anil die vraagt of ik water­stof kan bek­ijken. Ik probeer alti­jd eerlijk te zijn dus ga ik beken­nen dat ik nog nooit een grafiek van water­stof heb gezien. Anil, als u mij de tick­er van water­stof geeft, dan zal ik kijken of ik de grafiek kan bemachti­gen en miss­chien een analyse mak­en. Ik zie uw reac­tie onder­aan deze analyse tegemoet.

Als eerste grafiek voor van­daag kijk ik naar de AEX.

Onze beurs­graad­me­ter heeft voor de val uit het licht sti­j­gende trend­kanaalt­je al een aan­tal sig­nalen van afzwakking gegeven. Zo zijn er de negatieve diver­gen­tie, het zakken door de rode sti­j­gende trendli­jn, de gap en ik kon al een exper­i­menteel dal­end trendli­jn­t­je teke­nen, zie het oran­je lijn­t­je. Afgelopen don­derdag is daar de val uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je bijgekomen en die neer­waartse door­braak werd gis­teren beves­tigd met een tweede slotko­ers buiten/​onder het trendkanaal.

Ik heb een blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn getrokken rond het niveau 534. Ik acht het niet onwaarschi­jn­lijk dat de AEX dat niveau miss­chien al komende beur­sweek op gaat zoeken. 

We hobbe­len door naar Konin­klijke Olie.

Roy­al Dutch Shell laat net als de AEX een verzwakking zien, maar dan een totaal andere. RD liet hele­maal niet zo’n mooi her­s­tel zien als de AEX, RD bewoog niet hoger bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal. Als reac­tie op de val na het virus wist Roy­al Dutch van ongeveer 10 euro te sti­j­gen naar een goede 18 euro, maar maak­te daarmee slecht een frac­tie van de dal­ing door Covid-19 goed. De hoek­steen van de porte­feuille (moeten we deze zienswi­jze aan­passen?) bewoog tot voor kort tussen ongeveer euro 17,70 en 13,50.

Kijkt u nu rechts op de grafiek en u zult opmerken dat de slotko­ers al twee dagen onder de ste­un van euro 13,50 ligt. Een verzwakking dus en de blauwe voor­ma­lige ste­un gaat dus nu dienst doen als weer­stand. Voor mij is er op moment van schri­jven geen enkele reden Olies in porte­feuille te hebben.

We pakken Gala­pa­gos erbij:

Zow­el Gala­pa­gos als RD heb ik afgelopen beur­sweek nog in mijn columns voor­bij lat­en komen en door de ontwik­kelin­gen op de grafiek vind ik het inter­es­sant ze van­daag er weer bij te pakken. 

Mocht u graag een index en/​of aan­deel geanaly­seerd zien geeft u dat dan even hieron­der bij de reac­ties aan. Ik zal dan kijken of ik aan uw ver­zoek kan voldoen.

Rechts op de grafiek ziet u dat Gala­pa­gos al de derde achtereen­vol­gende beurs­dag een slotko­ers onder de ste­un van euro 165,50 zet. De oran­je lijn die dienst deed als ste­un gaat dus nu als weer­stand door het lev­en. Een mogelijk sce­nario zou een pull back naar de oran­je lijn kun­nen zijn om daar­na verder de weg naar het Zuiden in te slaan. Het is zelfs mogelijk dat de hoog­ste koers van gis­teren al de pull back was!

En dan was er onder mijn col­umn van afgelopen don­derdag een reac­tie van lez­er poly­glot. Gezien mijn ruimte in deze columns kan ik daar helaas slechts beperkt op ingaan. Ik ga eerst in op een vraag over het roze trend­kanaalt­je bij Ahold Del­haize en ik zal hieron­der de grafiek nog­maals publiceren.

De vraag van lez­er poly­glot dwingt mij scherp te bli­jven. Het trend­kanaalt­je” was niet bedoeld als een echt trend­kanaal, maar meer om een bepaalde gebeurte­nis aan te geven. Als ik u dus met grote vraagtekens achter­li­et welke niveaus, koersen, bod­ies of extremen ik gebruik­te voor het trend­kanaal dan is dat mijn schuld. Ik gebruik­te geen van allen en had het beter zoals hieron­der aan kun­nen geven.

Ik wilde slechts aangeven, met ver­wi­jz­ing naar de drie eerdere aan­de­len­grafieken van afgelopen don­derdag, dat de koers van Ahold Del­haize bleef plakken” net onder of op de sti­j­gende trendli­jn. Ik had het ook zoals hieron­der met een pijlt­je kun­nen aangeven.

Met ver­wi­jz­ing naar de grafieken van ASML, ASM Int en Adyen probeerde ik aan te geven dan Ahold Del­haize achter­liep” op die drie grafieken en dat Ahold wel eens de ste­un op euro 24,40 kon gaan opzoeken. Eén van de pijlers van tech­nis­che analyse is dat de geschiede­nis zich (in de ver­schil­lende grafieken) her­haald en voilà, AD her­haalde de grafieken met een beweg­ing naar euro 24,40.

Poly­glot wilde in zijn/​haar reac­tie ook nog weten hoe ik trend- en ste­un­li­j­nen teken. Daar zijn hele boeken over volgeschreven, maar belan­grijk om te weten is dat het onderdeel uit­maakt van de sub­jec­tieve tech­nis­che analyse. Daarmee zeg ik dat ieder een eigen visie en/​of sti­jl heeft. Ik kan dus geen harde regels neer­schri­jven. Ik baseer het trekken van mijn lijn­t­jes op jaren­lange ervar­ing en op wat ík belan­grijk vind. Wat ik wel kan zeggen is dat ik door­gaans extremen negeer.

Ik wens al mijn lez­ers een pret­tig weekend!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

2 augustus 2020, 20:42

Bedankt dat u op mijn vragen bent ingegaan. Zo wordt het toch weer wat duidelijker voor me.

(0)
2 augustus 2020, 10:40

Ik heb hier namen die deelnemen aan waterstof.

Ballard Power system
Fuelcell Energy
ITM Power
McPhy Energy

(0)